تاثیر مشوق های صادراتی دولت بر عملکرد صادراتی شرکت ها مطالعه موردی …

ارائه دانش ذهنی:
ارائه اطلاعاتی در مورد صادرات
برگزاری سمینارها
مشاوره موردی درباره صادرات
معرفی دفاتر صادراتی در کشورهای مهم صادراتی
تحقیق در زمینه بازار بین المللی
ارائه دانش عملی:
ارائه کاتالوگ هایی از نمایشگاهها
توسعه خرید و فروش و تجارت
ارتقای محصولات شرکت در خارج
بیمه های صادراتی
معرفی شرکتهای صارد کننده مهم به خریدران
بودجه صادراتی
شکل شماره ۱-۱: مدل مفهومی تحقیق(Durmusoglu et al, 2012)
 
اهداف تحقیق:
سنجش تاثیر رابطه بین مشوق های صادراتی و اهداف مالی شرکت های صادر کننده
سنجش تاثیر رابطه بین مشوق های صادراتی و هدف ارتباط با سهامداران شرکت های صادر کننده
سنجش تاثیر رابطه بین مشوق های صادراتی و اهداف استراتژیک شرکت های صادر کننده
سنجش تاثیر رابطه بین مشوق های صادراتی و اهداف یادگیری سازمانی شرکت های صادر کننده
پرسش های تحقیق:
آیا ابزارها و مشوق های صادراتی رابطه معنی داری با دستیابی به اهداف مالی شرکت های صادر کننده دارد؟
آیا ابزارها و مشوق های صادراتی رابطه معنی داری با دستیابی به هدف ارتباط با سهامداران شرکت های صادر کننده دارد؟
آیا ابزارها و مشوق های صادراتی رابطه معنی داری با دستیابی به اهداف استراتژیک شرکت های صادر کننده دارد؟
آیا ابزارها و مشوق های صادراتی رابطه معنی داری با دستیابی به اهداف یادگیری سازمانی شرکت های صادر کننده دارد؟
فرضیه های تحقیق:
ابزارها و مشوق های صادراتی رابطه معنی داری با دستیابی به اهداف مالی شرکت های صادر کننده دارد.
ابزارها و مشوق های صادراتی رابطه معنی داری با دستیابی به هدف ارتباط با سهامداران شرکت های صادر کننده دارد.
ابزارها و مشوق های صادراتی رابطه معنی داری با دستیابی به اهداف استراتژیک شرکت های صادر کننده دارد.
ابزارها و مشوق های صادراتی رابطه معنی داری با دستیابی به اهداف یادگیری سازمانی شرکت های صادر کننده دارد.
۱-۸)تعریف مفهومی و عملیاتی متغیر های تحقیق
۱-۸-۱) تعریف مفهومی متغیرهای تحقیق:
ابزارها و مشوق های صادراتی: همان گونه که در بخش قبلی بیان شد عملکرد صادراتی به ۴ بخش تقسیم می شود.ابزارها و سیاست هایی وجود دارد که بر عملکرد صادراتی شرکت ها تاثیر می گذارد و موجب ارتقاء آن می شود. دولت ها در تمامی کشورها با استفاده از این مشوق ها به دنبال افزایش عملکرد صادراتی شرکت ها هستند. این ابزارها و مشوق ها به طور کلی به شکل دانش ارائه می شود(Durmusoglu et al, 2012).
اهداف مالیاهداف مالی به عنوان رضایتمندی از عملکرد کلی، برگشت سرمایه، سهم بازار صادرات و دستیابی به رشد صادرات از دیدگاه مالی است(Durmusoglu et al, 2012).
هدف ارتباط با سهامدارانحامیان شرکت از مهمترین نوع سهامداران هستند زیرا بهبود ارتباط با آنها موجب کسب مزیت رقابتی، خدمات میتنی بر شرکت، کیفیت فیزیکی و قیمت خوب می شود. اگر منابع برای سهامداران شناخته شده باشد، فعالیت های ایجاد ارزش می تواند به شکل خوبی بهینه شود(Durmusoglu et al, 2012).
اهداف استراتژیکاهداف استراتژیک عبارتند از کسب بازار صادراتی و بهبود در صلاحیت و شایستگی های شرکت هستند. بنابراین، دستیابی به اهداف استراتژیک باید جزیی از مقیاس های ارزیابی عملکرد باشد (Durmusoglu et al, 2012).
اهداف یادگیری سازمانییادگیری سازمانی فرآیند بهبود فعالیت ها و رفتارها و کسب دانش از طریق کارکنان است. قابلیت های شرکت به یادگیری، سازمان ها را تبدیل به محیط کوچکی می کند که از داخل به خارج به یادگیری می پردازد(Durmusoglu et al, 2012).
۱-۸-۲) تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق:
عملیاتی کردن یا تعریف عملیاتی یک مفهوم به این جهت است که آن مفهوم قابل اندازه گیری شود و این امر از طریق دقت در ابعاد و خصوصیات رفتاری متعلق به آن مفهوم، طبقه بندی کردن آن به عناصر قابل مشاهده و قابل اندازه گیری است.( سکاران، ۱۳۸۴، ۱۹۵).
متغیر مستقل و تعریف عملیاتی آن:
ابزارها و مشوق های صادارتی دولت: به معنی خدمات و تشویق هایی است که دولت برای صادر کنندگان در نظر می گیرد. در این تحقیق این متغیر با استفاده از سوالات پرسشنامه که براساس دانش عملی و یا دانش ذهنی است، سنجیده می شود. این سوالات در طیف ۵تایی لیکرت قرار دارد و از بسیار کم تا بسیار زیاد می باشد.

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

کامنت‌ها بسته شده‌اند.