متن کامل – تاثیر مشوق های صادراتی دولت بر عملکرد صادراتی شرکت ها مطالعه موردی شرکت های عضو …

 
روش تحقیق:
تحقیق حاضر به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش از نوع تحقیقات توصیفی – همبستگی است.
هدف تحقیقات کاربردی توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است. به عبارت دیگر ، تحقیقات کاربردی به سمت کاربرد دانش هدایت می شود. از نتایج این تحقیق در زمینه های مختلف می توان استفاده کرد (سرمد و همکاران، ۱۳۸۹، ص ۷۹).
تحقیق توصیفی شامل مجموعه روش هایی است که هدف آنها توصیف کردن شرایط یا پدیده های مورد بررسی است. اجرای تحقیق توصیفی می تواند صرفا به شناخت بیشتر شرایط موجود یا یاری دادن به فرآیند تصمیم گیری باشد ( سرمد و همکاران، ۱۳۸۹، ص ۸۱).
 
جامعه آماری:
جامعه آماری عبارت است از مجموعهای از افراد، اشیا و…..(واحد) که حداقل در یک صفت مشترک باشند. معمولا جامعه آماری را با N نمایش میدهند. نمونه عبارت است از تعدادی از افراد جامعه که صفات آنها با صفات جامعه مشابهت داشته و معرف جامعه بوده، از تجانس و همگنی با افراد جامعه برخوردار باشند( اوما، سکاران، ۱۳۸۰؛ حافظ نیا، ۱۳۸۷).
جامعه آماری این تحقیق را شرکت های صادر کننده در بورس تشکیل می دادند. بدین منظور پرسشنامه تحقیق را در میان مدیران ارشد، صادر کننده و مدیران مالی شرکت ها توزیع کردیم. زیرا تعیین استراتژی های هر شرکت با در نظر گرفتن نظرهای مدیران میانی تعیین می شود. تعداد ۲۰ شرکت در بورس اوراق بهادار گیلان وجود داشتند و شناسایی گردیدند. بنابراین جامعه آماری تحقیق را این ۲۰ شرکت تشکیل می دادند که اگر در هر شرکت ۳ پرسشنامه توزیع می شد تعداد کلی پرسشنامه ها و یا به عبارت دیگر جامعه آماری به ۶۰ می رسید.
 
روش نمونه گیری:
همانگونه که در قسمت قبل بیان شد، تعداد شرکتهای موجود در بورس ۲۰ شرکت است. روش نمونه گیری در این تحقیق، روش کوکران است. در ادامه فرمول کوکران بیان می شود.
فرمول ۳-۱) فرمول کوکران: n=
هر کدام از عناصر این فرمول در ادامه توضیح داده خواهد شد.
n= حجم نمونه بدست آمده با در نظر گرفتن سطح خطا و اطمینان و حجم جامعه و واریانس آن است.
N = حجم جامعه آماری مورد مطالعه
Z = مقدار نرمال واحد که در سطح اطمینان ۹۵% برای آزمون دو طرفه برابر ۱٫۹۶ است.
P = مقدار نسبت صفت موجود در جامعه است. اگر در اختیار نباشد می توان آن را ۰٫۵ درنظر گرفت. در این حالت مقدار واریانس به حداکثر مقدار خود میرسد.
q = درصد افرادی که فاقد آن صفت در جامعه هستند (q =1-p)
d =مقدار اشتباه مجاز (۰۵/۰)
بر اساس فرمول کوکران، نمونه تحقیق ۱۹ شرکت است. از این رو پرسشنامه در میان ۱۹ شرکت توزیع شد. پرسشنامه در میان تمامی ۱۹ شرکت توزیع شد و مدیران ارشد، صادر کننده و مدیران میانی این شرکتها پرسشنامه ها را تکمیل کرده و به محقق ارجاء دادند. بنابراین نرخ بازگشت پرسشنامه ها ۱۰۰ درصد بود. تعداد ۵۷ پرسشنامه به محقق برگشت داده شد. از آنجایی که برخی از پرسشنامه ها به طور ناقص تکمیل شده بودند و برای جلوگیری از بدست آمدن نتایج نامطلوب و غیر واقعی تعداد ۱۴ پرسشنامه از تحقیق حذف شد و با ۴۳ پرسشنامه تجزیه و تحلیل داده ها صورت پذیرفت. بنابراین نرخ استفاده از پرسشنامه ها ۷۵ درصد بود.
۳-۵) روش و ابزار گردآوری اطلاعات:
در تحقیق حاضر روش گردآوری اطلاعات را به طور کلی به ۲ دسته میتوان تقسیم کرد:
روش میدانی
۳-۵-۱) روش میدانی:
روشهای میدانی به روش هایی اطلاق میشود که محقق برای جمعآوری اطلاعات ناگزیر است به محیط بیرونی برود و با مراجعه به افراد یا محیط و نیز برقراری ارتباط مستقیم با واحد تحلیل یعنی افراد، اعم از انسان، موسسات، موردها و غیره، اطلاعات مورد نظر خود را گردآوری کند. در واقع او باید ابزار سنجش یا ظروف اطلاعاتی خود را به میدان ببرد و با پرسشگری، مصاحبه، مشاهده و تصویر برداری آنها را تکمیل نماید سپس برای استخراج، طبقهبندی تجزیه و تحلیل به محل کار خود برگردد(حافظ نیا، ۱۳۸۸).
پرسشنامه این تحقیق برگرفته از تحقیق دورموسگولو و همکاران است که در سال ۲۰۱۲ صورت گرفته است. از این رو پرسشنامه این تحقیق استاندارد بوده و مطابق با شرایط شرکت های موجود مورد استفاده قرار گرفته است. بخش ابتدایی پرسشنامه حاوی سوالات چند گزینه ای در مورد میزان صادرات شرکت های موجود، نواحی صادراتی، انگیزه های صادراتی آنها و چالش های صادراتی آنها می باشد. و در بخش دوم سوالاتی در طیف لیکرت و بر اساس متغیرهای تحقیق ارائه شد که در ادامه و در جدول ۳-۱ سوالات و متغیرهای مربوط به آنها نشان داده شده است.
جدول ۳-۱) متغیرهای تحقیق و سوالات مربوط به آن

ردیف سوالات متغیرها
۱ اطلاعات کافی در مورد صادرات (مثل بروشور) وجود دارد. ارائه دانش دهنی در شرکت ها
دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

کامنت‌ها بسته شده‌اند.