پژوهش دانشگاهی – تاثیر مشوق های صادراتی دولت بر عملکرد صادراتی شرکت ها مطالعه موردی شرکت …

دانش عملی
دانش ذهنی به مجموعه آگاهی ها و اطلاعاتی که در مورد بازار هدف به طور تئوریکی داده می شود اطلاق می گردد و دانش عملی نیز به مجموعه مزایا و مشوق هایی که در اختیار صادرکنندگان قرار می گیرد گفته می شود. در ادامه و در شکل شماره ۲-۲ مدل مفهومی تحقیق ارائه شده است.
ابزارها و مشوق های صادراتی دولت
ابعاد عملکرد صادرات
دستیابی به هدف ارتباط با سهامدارن
دستیابی به اهداف یادگیری سازمانی
دستیابی به اهداف استراتژیک
دستیابی به اهداف مالی
ارائه دانش ذهنی:
ارائه اطلاعاتی در مورد صادرات
برگزاری سمینارها
مشاوره موردی درباره صادرات
معرفی دفاتر صادراتی در کشورهای مهم صادراتی
تحقیق در زمینه بازار بین المللی
ارائه دانش عملی:
ارائه کاتالوگ هایی از نمایشگاهها
توسعه خرید و فروش و تجارت
ارتقای محصولات شرکت در خارج
بیمه های صادراتی
معرفی شرکتهای صارد کننده مهم به خریدران
بودجه صادراتی
شکل شماره ۲-۲: مدل مفهومی تحقیق(Durmusoglu et al, 2012)
پیشینه تحقیق
۲-۱۲) تحقیقات مرتبط:
۲-۱۲-۱) تحقیقات داخلی:
وظیفه دوست و زرین نگار (۱۳۸۸) مقاله ای را با عنوان «بررسی عملکرد سیاست های دولت بر روی صادرات شرکت ها» ارائه کردند. از دیدگاه این محققان به تاثیر برنامه های توسعه صادرات بر عملکرد صادرات شرکت ها، در ادبیات صادرات توجه کمی شده است. در این تحقیق سعی شده است تا اثرات مستقیم و غیرمستقیم برنامه های صادرات دولت را بر عملکرد صادرات شرکت ها در یک مدل جامع بررسی کند. اثرات غیر مستقیم برنامه های توسعه صادرات بر عملکرد صادرات شرکت ها توسط یک سری از متغیرهای سازمانی و مدیریتی، برای آزمون تجربی مفهوم سازی شده است. داده های این تحقیق از شرکت های صنایع غذایی در استان خراسان رضوی جمع آوری شده و نتایج نشان می دهد که بین برنامه های توسعه صادرات و عملکرد صادرات به صورت مستقیم و غیرمستقیم هیچ ارتباطی وجود ندارد.
حقیقی و همکاران (۱۳۸۷) تحقیقی با عنوان «شناسایی عوامل تعیین کننده عملکرد صادراتی در صنعت مواد غذایی» را انجام دادند. در این تحقیق در راستای کمک به توسعه و بازاریابی صادراتی در قلمرو صنعت مواد غذایی تعداد ده عامل شامل اندازه شرکت، تجربه صادراتی، محرک های صادراتی، مشکلات صادراتی، مزیت رقابتی، تعهد صادراتی، استراتژی انطباق محصول، استراتژی انطباق قیمت، قیمت کانال های صادارت مستقیم و هزینه های تبلیغات خارجی مورد بررسی قرار گرفته اند. برای گردآوری اطلاعات مربوط به این عوامل، پرسشنامه محقق ساخته بین شرکت های تولید کننده ی صادراتی مواد غذایی در استان تهران توزیع و سپس با استفاده از فن آماری مدل یابی معادلات ساختاری تحلیل گردید. فرضیه های پژوهش حاکی از تائید روابط معنی دار میان عوامل ده گانه و عملکرد صادراتی این شرکت ها می باشد.
محمودزاده و زیبایی (۱۳۸۳) تحقیقی با عنوان «بررسی عوامل موثر بر صادارات پسته ایران: یک تحلیل همجمعی» انجام دادند. رهایی از اتکا به صادرات شکننده و تک محصولی لزوم حرکت به سوی شناخت استعدادهای صادراتی جدید و برخوردار از مزیت نسبی را تبیین می کند. در همین راستا این مقاله کوشید تا ضمن بررسی روند تولید و صادرات جهانی پسته به بررسی عوامل موثر صادرات پسته ایران بپردازد. بدین منظور از داده های سری زمانی طی دوره ی ۸۱-۱۳۵۸ استفاده شد. اینگونه نتیجه گرفته شد که برای تعدیل کامل نتایج حاصل از اجرای یک سیاست دو سال زمان لازم خواهد بود. این سرعت مطلوب زمینه مساعدی را برای اجرای سیاست های مشوق صادراتی به وجود می آورد.
۲-۱۲-۲) تحقیقات خارجی:
درموسگلو و همکاران (Durmusoglu et al,2012) مقاله ای را تحت عنوان «تاثیر خدمات دولتی برای ارتقاء صادرات بر دستیابی شرکت های کوچک و متوسط به اهداف: مروری بر ابعاد عملکرد صادرات» انجام دادند. هدف از این مقاله بررسی تاثیر ابزار ها و خدمات دولتی برای ارتقاء صادرات بر عملکرد شرکت ها است. اینگونه مشخص شد که شرکت ها نوعا تنها بر یکی اهداف صادراتی اهداف مالی، دست می یابند. شرکت ها توجه کمی بر دیگر ابعاد داشتند، بنابراین این تحقیق به بررسی بعد عملکرد صادرات پرداختند این ۴ بعد عبارتند از اهداف مالی، اهداف استرتژیک، ارتباط سهامداران، یادگیری سازمانی. از ۱۴۳ شرکت در ترکیه نظر سنجی به عمل آمد یافته ها پیشنهاد می کند که مشوق های صادراتی موجب بهبود تمام ابعاد صادراتی می شود.
بلومر و همکاران (Blomer et al,2012) مقاله ای را با عنوان «اعتماد و تعهد اثربخش به عنوان نیروهای پیشبرنده برای عملکرد صادراتی» ارائه کردند. این مقاله تاثیر اعتماد، تعهد، شایستگی های شرکت و کارآفرینی را به عملکرد صادراتی سنجید. با استفاده از پرسشنامه، اطلاعاتی از ۱۳۴ شرکت صادر کننده در جنوب هلند گردآوری شد. تفاوت اصلی مدل این تحقیق با دیگر مدل ها وجود تعهد است که به طور غیرمستقیم بر عملکرد صادرات موثر می باشد. نتایج این تحقیق نشان داد که اعتماد و تعهد تاثیر بسیار زیادی بر عملکرد شرکت های صادر کننده در نمونه مورد نظر دارد.
کالکا (kaleka,2012) مقاله ای را تحت عنوان « مطالعه منابع و قابلیت ها و تاثیر آن بر عملکرد صادراتی» ارائه کردند. از دیدگاه این محققان، تحقیق در مورد منابع و قابلیت ها دارای ارزش محدودی است. در این مقاله نیز به بررسی نقش جامع منابع شرکت ها و قابلیت های آن
و تفاوت در دیدگاه ه

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

ا
و تاثیر آن بر عملکرد صادراتی پرداخته شده است. منابع مالی، منابع تجربی، قابلیت های اطلاعاتی، قابلیت های توسعه محصول، قابلیت های ارتباط با مشتریان از منابع مورد بررسی می باشد. جامعه ی آماری این تحقیق ۱۰۹۳ شرکت صادراتی در کشور انگلستان می باشد. نتایج پیشنهاد می کند که نقش عوامل اطلاعاتی و دانش در توسعه عملکرد صادراتی مهم می باشد. قابلیت های اطلاعاتی و تجربی نیز بر عملکرد تاثیر U شکل دارد. ارتباط با مشتریان و توسعه محصول تاثیر مستقیمی بر عملکرد صادراتی دارد، در نهایت توسعه محصول با قابلیت های اطلاعاتی تاثیر مهمی بر کارایی صادرات در جامعه مورد نظر داشت.
استاین و همکاران (Stoian et al,2011) مقاله ای را با عنوان «عملکرد صادراتی تحت بررسی: مطالعه موردی شرکت های اسپانیایی» ارائه کردند. هدف از این مقاله، فراهم کردن یک رویکرد جامع در مورد عملکرد صادراتی در شرکت های کوچک و متوسط اسپانیایی است. در این تحقیق به بررسی عوامل درونی (مدیریتی، سازمانی) و بیرونی (محیطی) شرکت و تاثیر آن بر صادرات پرداخته شد. نتایج نشان داد که عوامل مدیریتی مثل داشتن مهارت در صحبت کردن به زبان های خارجی و دانش در مورد کسب و کار بین الملل از مهمترین عوامل در عملکرد صادراتی است همچنین تعهد صادراتی نیز از متغیرهای تاثیرگذار بر عملکرد صادراتی شرکت های کوچک و متوسط اسپانیایی است.
۲-۱۳) نتیجه گیری:
در تحقیقاتی که در قسمت پیشینه مطرح شد، اغلب به بررسی عملکرد مالی شرکت های صادراتی پرداخته شده بود. و مشوق های دولتی به طور بسیار کمی بر دیگر جنبه های شرکت توجه شده است. برای دیگر محققان بیشتر جنبه های مالی اهمیت داشت ، مشوق های صادارتی و زیرمجموعه های آن بر اهداف مالی، استراتژیکی، اهداف یادگیری سازمانی و هدف ارتباط با سهامداران بررسی شده است. این ابعاد در راستای یکدیگر قرار گرفته و هیچ تقدم و تاخری بین آنها وجود ندارد.
از سوی دیگر، در تحقیقاتی که بیان شد بیشتر شرکت های صادر کننده بررسی شده اند و توجهی به شرکت های عضو بورس اوراق بهادار که صادر کننده هم هستند نشده است. دیگر تفاوت تحقیقات موجود در پیشینه و تحقیق حاضر در انتخاب شرکت های عضو بورس برای انجام مطالعات میدانی است.
فصل سوم:
روش اجرای تحقیق
 
مقدمه:
در این فصل از تحقیق به بررسی روش اجرای تحقیق خواهیم پرداخت. در ابتدا جامعه آماری و روش نمونه توضیح داده خواهد شد. سپس روش انجام تحقیق بیان شده. در ادامه پایایی و روایی تحقیق بیان می شود و در انتها روش تجزیه و تحلیل داده ها ارائه خواهد شد.

کامنت‌ها بسته شده‌اند.