جستجوی مقالات فارسی – تاثیر مشوق های صادراتی دولت بر عملکرد صادراتی شرکت ها مطالعه موردی شرکت …

و عوامل دانشی می باشند (ناطق و نیاکان، ۱۳۸۸).
میزان موفقیت یک شرکت در امر صادرات را می توان با عملکرد صادراتی آن ارزیابی نمود. برای سنجش عملکرد صادراتی، سه معیار مختلف مالی، غیرمالی و مرکب وجود دارد. معیارهایی چون فروش، سود و رشد از جمله معیارهای مالی و معیارهایی نظیر موفقیت، رضایت، دستیابی به اهداف از جمله معیارهای غیرمالی به شمار می آیند. معیارهای مرکب نیز بر اساس انواع متنوعی از معیارهای عملکردی بنا شده اند(همان).
تحقیقات مختلفی در زمینه عوامل مؤثر بر عملکرد صادراتی صورت گرفته است . در هر کدام از این تحقیقات، متغیرهایی مدنظر بوده اند که بنا به نظر محقق، به طورمستقیم یا غیرمستقیم بر عملکرد صادراتی مؤثر بوده اند . تعداد متغیرهای بررسی شده تا حدودی گسترده بوده اند. این گستردگی به حدی است که حتی موجب ایجاد نتیجه گیری ها، ابهامات و یافته هایی متناقض نیز شده است.اغلب تحقیقات اولیه در زمینه صادرات در جهت تشخیص صادرکنندگان از غیرصادرکنندگان بوده است، به این معنی که بیشتر فرآیند بین المللی شدن شرکت را مدنظر قرار می دادند . بعد از آن، محققین به بررسی فاکتورهای خارجی مؤثر بر رفتار صادراتی، نظیر برنامه های تشویقی درست ، روی آوردند .در سومین مرحله، محققین به بررسی فاکتورهای مربوط به رفتار شرکت ها، متناسب با صادرات و نتایج آن، پرداختند . محققین دسته چهارم فاکتورهایی را مورد بررسی و مطالعه قرار دادند که بر عملکرد یا موفقیت صادراتی شرکت ها مؤثر می باشند. به عنوان مثال، کاسی کید و همکارانش با ارائه مدلی به بررسی تأثیر سه عامل خصوصیات عینی شرکت، متغیرهای مرتبط با درک صادرات ، اندازه و تجربه صادراتی، انگیزه صادرات، مشکلات صادرات، مزیت های رقابتی) و تعهد به صادرات (بخش مجزای صادرات، ورود به بازار خارجی و
معیارهای انتخاب مشتری، بازدید مداوم از بازار صادراتی، برنامه ریزی و کنترل صادرات بر روی عملکرد صادراتی در کشورهای اروپایی پرداختند (Papadopoulos and Martin, 2010).
محققان ابعاد عملکرد صادرات را در تحقیقات مختلف به اشکال مختلف بیان کردند ، جدول ۲-۳ خلاصه ای از ابعاد عملکرد صادراتی را از دیدگاه محققان مختلف بیان می کند.
جدول ۲-۳) ابعاد عملکرد صادرات از دیدگاه محققان مختلف

محقق یا محققین ابعاد عملکرد صادراتی عملیاتی کردن تعریف عملکرد صادراتی:
اقتصادی استراتژیکی به طور کلی
کاوسگیل و زوو (۱۹۹۴) اقتصادی، استراتژیکی فروش، میزان دسترسی به رضایت مندی،
میزان سود دهی، اهداف موفقیت، ادراک
رشد فروش
زوو و همکاران (۱۹۹۸) مالی، استراتژیکی، رضایتمندی از صادرات حجم فروش، رقابت پذیری، رضایتمندی،
سود دهی، موقعیت استراتژیک، موفقیت، ادراک
نرخ رشد سهم بازار انتظار از موفقیت
شوهام و همکاران (۱۹۹۸) فروش صادراتی، سود تراکم صادراتی،
سهم بازار، _ رضایت مندی
سود دهی
استیلز (۱۹۹۸) (بدون بعد خاصی) میزان سود دهی، میزان دسترسی موفقیت،
رشد فروش به اهداف رضایتمندی
دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

کامنت‌ها بسته شده‌اند.