تاثیر مشوق های صادراتی دولت بر عملکرد صادراتی شرکت ها مطالعه موردی …

ویژگی صنعت
شدت تکنولوژی بودن صنعت
سطح پویایی صنعت
ویژگی های بازار خارجی
جذابیت بازار صادراتی
رقابت پذیری بازار صادراتی
موانع بازار صادراتی
ویژگی های بازار داخلی
بازار داخلی

ویژگی های مدیریت
تجربه بین المللی مدیریت
تجربه و آموزش مدیریت
ویژگی ها و توانمند یهای شرکت
اندازه شرکت
توانمندی بین المللی شرکت
عمر شرکت
تکنولوژی شرکت
توانمندی ها و قابلیت های شرکت

غیر قابل کنترل

خارجی

داخلی

درمورد چگونگی اندازه گیری عملکرد صادراتی توافقی وجود ندارد. «فروش» با معیارهایی مانند حجم کل فروش یا شدت صادرات اندازه گیری می شود. «سود» با سود کل صادرات و معیارهای نسبی سود با ، سود صادراتی تقسیم بر سود کل یا سود صادراتی تقسیم بر سود بازار داخلی اندازه گیری می شوند. زمانی که معیارهای «سود» یا «فروش» ایستا هستند، معیار «رشد» که به تغییرات فروش با سود صادراتی در یک دوره از زمان بر می گردد اندازه گیری می شود. «موفقیت» همچون اعتقاد مدیران درباره اینکه صادرات چه سهمی از کل سودآوری شرکت را دارد و مقبولیت و شهرتشان چقدر است را شامل می شود. «رضایتمندی» به رضایت کلی مدیران درباره عملکرد صادراتی شرکت بر می گردد. دستیابی به هدف به ارزیابی مدیران در مقایسه عملکرد با اهداف مرتبط است. سرانجام « مقیاس های ترکیبی» شامل معیارهایی است که مبتنی بر امتیازات کلی از معیارهای متنوع عملکرد است. فروش صادراتی، سود صادراتی و مقیاسهای ترکیبی بیشترین معیارهای اندازه گیری عملکرد هستند که مورد استفاده قرار می گیرند (Lages et al, 2009).
دانش تجربی درباره بازارها و عملیات خارجی یک نیروی هدایت کننده در بین المللی شدن شرکت ها است. افزایش تجربه صادراتی مزایایی مانند افزایش اطمینان از فعالیت های صادراتی ، درک بهتر از مکانیزم بازار خارجی و ایجاد شبکه ارتباطات وسیعی با مشتریان ، رابرای شرکت خواهد داشت. با توجه به تجربه صادرات در محیط بین الملل، اطلاعات اغلب به سختی و با هزینه بسیار بدست می آید. تجربه ی زیادی در مورد تجربه صادراتی باید به رفتارهای بهتر و عملکرد بهتر صادراتی منجر شود. این مفهوم دارای تعابیر متفاوت می باشد ولی در نهایت به وابستگی صادراتی منجر می گردد. وابستگی صادراتی برگرفته از درجه و میزانی از وابستگی شرکت به صادرات گفته می شود. بدین معنی که شرکت ها به مرور به صادرات و سود حاصله از آن وابسته می شوند ( Chi and Sue, 2012).
از سویی دیگر متغیرهای مؤثر بر عملکرد صادراتی نیز به دو دسته تقسیم می شوند:
۱- متغیرهای مربوط به محیط: مثلاً نحوه انتخاب و ، تطبیق پذیری با شرایط بازار. پاول در تحقیق خود اینگونه بیان می کند که شرکت ها برای افزایش شانس موفقیت صادرکنندگانی که می خواهند به تازگی وارد بازار شوند می بایست کشوری را برای شروع انتخاب کنند که به لحاظ روان شناختی ارتباط نزدیکی با آنها داشته باشند. متغیر کلیدی در این مورد فاصله روانی است، که شامل مجموع عواملی می شود که از جریان اطلاعات به بازار و یا از بازار جلوگیری می کنند مثلاً تفاوت در زبان، رویه های تجاری، فرهنگ، توسعه صنعتی و … . از دیگر عوامل مربوط به متغیرهای محیطی دولت و زیربنای اقتصادی کشور میزبان است که می تواند بر عملکرد صادراتی به نوبه خود اثرگذار باشد.
۲- متغیرهای مربوط به شرکت: در این مورد می توان به فاکتورهایی همچون سطح تعهد مدیریت به صادرات، دارا بودن یک دیدگاه بین المللی از سوی مدیریت، تسلط به زبان خارجی، توانایی فعالیت در امور بین المللی، ارتباطات و تصور مدیریت در مورد مسائلی چون ریسک پذیری و فرصت های موجود در بازارهای داخلی اشاره نمود (محسنی ، ۱۳۸۴).
به دلیل اینکه ویژگی ها(متغیرهای) مربوط به شرکت می توانند تأثیر بیشتری بر عملکرد بگذارند به این دسته از متغیرها بیشتر می پردازیم.
متغیرهای عملکرد صادراتی مربوط به شرکت خود به دو دسته عوامل ملموس و ناملموس تقسیم می شوند. عوامل ملموس شامل: کانال توزیع، منحصر به فرد بودن محصول، تحویل به موقع محصول، بسته بندی محصول لوتر(۱۹۹۱) تمایل به سازگار کردن محصول، خلیلی(۱۹۹۱ ) کیفیت ،( محصول و خدمات پیش و پس از فروش ابی و اسلاتر( ۱۹۸۸) برخورد با مشتری، لوتر ( ۱۹۹۱)، تحقیق و توسعه راید (۱۹۹۱) توانایی به کارگیری تکنولوژی، هستند که بر عملکرد صادراتی اثر می گذارند. عوامل ناملموس شامل سه دسته: عوامل نگرشی، مهارتی و دانشی است. عوامل نگرشی: تعهد مدیریت، ادراک از صادرات، گرایش صادراتی و چشم انداز بین المللی، اعتماد. عوامل مهارتی: رشد روابط میان مدیران و کارکنان، راید ( ۱۹۹۱)، سطح تحصیلات مدیر و مهارت های خاص صادراتی مثل زبان خارجی، تخصص مالیه بین المللی دانش صادراتی و تجربه کاری مدیران

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

کامنت‌ها بسته شده‌اند.