تاثیر محلول پاشی کود اوره و تراکم بوته بر روی رشد و نمو سورگوم علوفه ای در شرایط آب و هوایی شهرستان کوهدشت- قسمت ۲

۲-۴-۳-برگ………………………………………………………………………………………………………………….۱۰
۲-۴-۴- پنجه زنی…………………………………………………………………………………………………………..۱۱
۲-۵-معرفی برخی از هیبرید های سورگوم………………………………………………………….۱۲
۲-۵-۱-سورگوم علوفه ای واریته اسپیدفید…………………………………………………………………………..۱۲
۲-۵-۲-سورگوم علوفه ای شیرین هیبرید شوگر گریز……………………………………………………………۱۳
۲-۵-۳-سورگوم علوفه ای هیبرید جامبو……………………………………………………………………………..۱۳
۲-۶-اکولوژی سورگوم……………………………………………………………………………………………………۱۳
۲-۷-واکنش به خاک………………………………………………………………………………………………………۱۴
۲-۸- مراحل رشد و نمو کلی سورگوم………………………………………………………………………………..۱۴
۲-۹-زراعت سورگوم……………………………………………………………………………………..۱۵
۲-۹-۱-آماده کردن زمین…………………………………………………………………………………………………۱۵
۲-۹-۲-زمان کاشت………………………………………………………………………………………………………..۱۶

 

 

 

 

 

ذ

 

فهرست مطالب
عنوان و شماره صفحه
۲-۹-۳-انتخاب بذر………………………………………………………………………………………………………….۱۷
۲-۹-۴-میزان بذر مصرفی………………………………………………………………………………………………….۱۷
۲-۹-۵-عملیات کاشت…………………………………………………………………………………………………….۱۸
۲-۹-۶-مواد غذایی مورد نیاز سورگوم………………………………………………………………………………..۱۸
۲-۱۰-عملیات داشت……………………………………………………………………………………………………….۱۹
۲-۱۱-آفات……………………………………………………………………………………………………………………۲۰
۲-۱۲-برداشت………………………………………………………………………………………………۲۱
۲-۱۲-۱-زمان برداشت…………………………………………………………………………………………………….۲۱
۲-۱۳-تناوب زراعی سورگوم…………………………………………………………………………………………….۲۲
۲-۱۴-تأثیر نیتروژن بر روی صفات کمی و کیفی علوفه………………………………………………………….۲۳
۲-۱۵-تأثیر تراکم کاشت بر روی صفات کمی و کیفی علوفه………………………………………………….۳۲
فصل سوم
۳-۱-موقعیت جغرافیایی و ویژگی های آب و هوایی محل اجرای آزمایش…………………………………۴۳
۳-۲-کیفیت خاک محل اجرای آزمایش………………………………………………………………………………۴۴
۳-۳-طرح آزمایشی مورد استفاده…………………………………………………………………………………………۴۴
۳-۴-عملیات آماده سازی زمین…………………………………………………………………………………………..۴۵
۳-۵-کاشت…………………………………………………………………………………………………………………….۴۵
۳-۶-داشت……………………………………………………………………………………………………۴۵
۳-۶-۱-آبیاری………………………………………………………………………………………………………………..۴۵
۳-۶-۲-تنک کردن………………………………………………………………………………………………………….۴۶
۳-۶-۳-وجین و مبارزه با بیماری ها و آفات………………………………………………………………………….۴۶
۳-۷-نمونه برداری جهت اندازه گیری صفات مورد ارزیابی……………………………………………………..۴۶
۳-۸-تجزیه واریانس داده ها……………………………………………………………………………………………….۴۷

 

 

 

 

 

ر

 

فهرست مطالب
عنوان و شماره صفحه
فصل چهارم
۴-۱-مراحل فنولوژیکی………………………………………………………………..۴۹
۴-۱-۱-تاریخ سبز شدن…………………………………………………………………………………………………….۴۹
۴-۱-۲-تاریخ سنبله رفتن…………………………………………………………………………………………………..۴۹
۴-۲-مراحل مرفولوژیکی………………………………………………………………۴۹
۴-۲-۱-ارتفاع بوته…………………………………………………………………………………………………………..۴۹
۴-۲-۲-تعداد برگ………………………………………………………………………………………………………….۵۲
۴-۲-۳-تعداد پنجه…………………………………………………………………………………………………………..۵۵
۴-۳-اجزاء عملکرد………………………………………………………………………۵۸
۴-۳-۱-وزن ساقه…………………………………………………………………………………………………………….۵۸
۴-۳-۲-وزن برگ……………………………………………………………………………………………………………۶۰
۴-۳-۳-وزن سنبله……………………………………………………………………………………………………………۶۲
۴-۴-شاخص های رشد…………………………………………………………………۶۴

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *