تأمین مالی اسلامی

عیوضلو، حسین؛ بکی حسکویی، مرتضی، مبانی فقهی-اقتصادی بانکداری و تأمین مالی اسلامی، تهران، دانشگاه امام صادق علیه السلام، چاپ اول، 1388.
فاضل تونی، عبدالله ابن محمد، الوافیه فی اصول الفقه، قم، مجمع الفکر الإسلامی، چاپ دوم، 1415هـ.ق.
فاضل لنکرانی، محمد، جامع المسائل، قم، انتشارات امیر قلم، چاپ یازدهم، بی تا.
فاضل مقداد، مقداد ابن عبدالله، التنقیح الرائع لمختصر الشرائع، قم، کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی، چاپ اول، 1404هـ.ق.
ـــــــــــــــــــــــــــ ، کنز العرفان فی فقه القرآن، ترجمه عبدالرحیم عقیقی بخشایشی، قم، پاساژ قدس، پلاک111، چاپ اول، بی تا.
ـــــــــــــــــــــــــــ ، کنز العرفان فی فقه القرآن، قم، مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، چاپ اول، 1419هـ.ق.
فراهیدی، خلیل ابن احمد، کتاب العین، قم، نشر هجرت، چاپ دوم، 1410هـ.ق.
فرجی، یوسف، پول، ارز و بانکداری، تهران، شرکت چاپ و نشر بازرگانی، چاپ دوازدهم، 1388.
فیاض، محمد اسحاق، بانک از نگاه اسلام، ترجمه محمد جواد برهانی، قم، مؤسسه بوستان کتاب قم، چاپ اول، 1389.
فیض کاشانی، محمد ابن شاه مرتضی، تفسیر الصافی، تهران، مکتبه الصدر، چاپ دوم، 1415هـ.ق.
فیومی، احمد ابن محمد مقری، المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی‌، قم، منشورات دار الرضی، چاپ اول، بی تا.
القری ابن عید، محمد علی، «مشکلات بانک های اسلامی و راه حل آن ها»، فصلنامه اقتصاد اسلامی، سال پنجم، شماره20، ترجمه غلام رضا مصباحی مقدم، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، زمستان 1384.
قمی، علی ابن ابراهیم، تفسیر القمی، قم، دار الکتاب، چاپ سوم، 1404هـ.ق.
کاشانی، ملا فتح الله، تفسیر منهج الصادقین فی الزام المخالفین، تهران، کتابفروشی محمد حسن علمی، 1336.
کاظمی، جواد ابن سعید، مسالک الأفهام الی آیات الآحکام، تهران، کتابفروشی مرتضوی، چاپ دوم، 1365.
کافی الکفاه، صاحب ابن عباد، اسماعیل ابن عباد، المحیط فی اللغه، بیروت، عالم الکتاب، چاپ اول، 1414هـ.ق.
کلانتری، علی اکبر، حکم ثانوی در تشریع اسلامی، قم، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، 1378.
کلینی، ابوجعفر محمد ابن یعقوب، الکافی، تهران، دار الکتب الاسلامیه، چاپ چهارم، 1407هـ.ق.
گلپایگانی، سید محمد رضا، مجمع المسائل، قم، دار القرآن الکریم، چاپ دوم، 1405هـ.ق.
مایکل (Michael)، تودارو (Todaro)، «تجربه موفق یک اقتصاددان در فقرزدایی»، ترجمه غلامعلی فرجادی، روزنامه دنیای اقتصاد، سال هشتم، شماره 2162، تاریخ 3/6/1389.
مجلسی اول، محمد تقی، روضه المتقین فی شرح من لا یحضره الفقیه‌، قم، مؤسسه فرهنگی اسلامی کوشانپور، چاپ دوم، 1406هـ.ق.
مجلسی، محمد باقر، بحار الأنوار الجامعه لدرر أخبار الأئمه الأطهار علیهم السلام‌، بیروت، مؤسسه الطبع و النشر، چاپ اول، 1410هـ.ق.
محدث نوری، میرزا حسین، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، بیروت، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، چاپ اول، 1408هـ.ق.
محقق ثانی (محقق کرکی)، علی ابن الحسین، جامع المقاصد فی شرح القواعد، قم، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، چاپ دوم، 1414هـ.ق.