تأمین مالی از طریق بدهی

در این تحقیق وزن هر یک از اجزاء سرمایه در ساختار مالی شرکت بر اساس روابط زیر بیان میگردند:

(3-5)
(3-6)
در روابط فوق ارزش دفتری بدهیهای شرکت و ارزش بازار سهام عادی شرکت است. دلیل استفاده از ارزش دفتری بدهیها آن است که اولاً ارزش بازار این متغیر در دسترس نیست و ثانیاً طبق نظر محققین مالی ارزش دفتری بدهیها تقریباً با ارزش بازار آنها برابر است (داوریفر، 1383: 59). برای محاسبه نرخ هزینه تأمین مالی از طریق بدهیها، از میانگین نرخ هزینههای بهره شرکت استفاده شده است. به این ترتیب که کل هزینههای مالی شرکت بر کلیه بدهیهای مشمول بهره تقسیم شده است.
در تحقیق حاضر جهت برآورد هزینه تأمین مالی از طریق انتشار سهام عادی، سود انباشته و سایر اقلام مندرج در بخش حقوق صاحبان سهام، از مدل قیمتگذاری داراییهای سرمایهای استفاده شده است. بر اساس این روش نرخ بازده مورد انتظار سرمایهگذاری در سهام عادی شرکتها (نرخ هزینه سهام عادی) از رابطه (3-7) محاسبه میشود:
(3-7)
: نرخ بازده مورد انتظار سرمایه گذاری در سهام عادی شرکتJ
: نرخ بازده دارایی های بدون ریسک (اوراق مشارکت)
: مقیاس ریسک سیستماتیک دارایی (سهام شرکت) مورد نظر.
: نرخ بازده مورد انتظار از بازار سرمایه (پرتفوی یازار).
بر اساس این مدل میبایست سه پارامتر نرخ بازده بدون ریسک، بتا (ریسک سیستماتیک سهام شرکت) و بازده مورد انتظار بازار سرمایه محاسبه شود. نرخ بازده بدون ریسک در این تحقیق با توجه به نرخ بهره اوراق مشارکت دولتی طی دوره تحقیق در نظر گرفته شده است. در تحقیق حاضر جهت تعیین نرخ بازده مورد انتظار بازار سرمایه از دادههای تاریخی مربوط به شاخص کل بازار بورس اوراق بهادار تهران، کمک گرفته شده است.
رابطه محاسبه نرخ بازده بازار به صورت زیر است:
(3-8)
: شاخص عمومی بازار در پایان دوره t.
: شاخص عمومی بازار در ابتدای دوره t.
به منظور محاسبه بتای مربوط به سهام هر شرکت نیز از رابطه آماری (3-9) استفاده شده است:
(3-9)
: درجه حساسیت تغییرات بازده سهام شرکت نسبت به تغییرات بازده پرتفوی بازار.
: کوواریانس بین بازده سهم و بازده پرتفوی بازار.
: واریانس بازده پرتفوی بازار.
: ضریب همبستگی بین نرخ بازده سهم j با نرخ بازده پرتفوی بازار.
: انحراف معیار نرخ بازدهی سهم j.
: انحراف معیار نرخ بازدهی پرتفوی بازار.