بیمه های اشخاص

3- گوناگونی و تنوع در ارائه ی پوشش های بیمه ای با عوامل پس اندازی از خاصه های ویژه ی انواع متفاوت بیمه نامه های عمر می باشد .
نیاز اولیه به پوشش اتکایی در بیمه نامه های عمر ، پوشش در مقابل خطر مرگ و میر است. بیمه گران بیمه ی عمر با دارا بودن آمار، سوابق خسارتی بسیار دقیق و قابل اطمینان به شکل جدول مرگ و میر، قادرند مشخص نمایند که چه تعدادی از بیمه شدگان یک پرتفوی بیمه ای در هر سال فوت خواهند کرد. مع هذا تعداد مرگ و میر واقعی در هر سال به دلایل متعددی ممکن است به طور قابل توجهی از تعداد مورد انتظار بیشتر باشد، اگرچه اینگونه نوسانات به تنهایی باعث پیدایش پوشش اتکایی نشده است.
هزینه ی خسارت ناشی از فوت یک بیمه شده برای شرکت بیمه برابر با سرمایه ی بیمه شده (بعلاوه سود حاصله ) منهای ذخایر مربوط به آن بیمه نامه است. اختلاف و وجوه تفارق بین خسارات واقعی و پیش بینی شده می تواند ناشی از علل زیرین باشد :
1- تغییر و دگوگونی در میزان و سطح جدول مرگ و میر؛ در اثناء چند دهه گذشته ادارات بیمه عمر در قالب کشورها از پایین آمدن درصد مرگ و میر سود برده اند و لذا اگر این روند تغییر پیدا کند تنها راه حل برای بیمه گران مستقیم در تعدیل حق بیمه قرار دارد نه در امر اتکایی این خطرات .
2- در واقع امراض اپیدمی، بلایا و خطرات طبیعی، جنگ و امثالهم می تواند باعث تحول و دگرگونی زیاد اما موقتی در شکل این الگو گردد. در کشوری مانند انگلستان که بیمه های عمر بسیار پراکنده و متداول است، تنها یک شرکت نمی تواند قربانی فاجعه به حساب آید و لذا بهترین راه دفاعی در مقابله با خطرات فاجعه، داشتن وضعیت مناسب از نقطه نظر ذخایر است. از طرف دیگر یکی از نویسندگان قدیمی بحث می کند که اینگونه نوسانات را می توان از طریق پوشش اتکایی تحت کنترل قرار داد که بهترین الگوی اتکایی برای این هدف ، پوشش مازاد نسبت خسارت است . اگرچه بسیاری از بیمه گران اتکایی و شرکت های بیمه واگذارنده دارای شک و تردید هستند که همان الگوی اتکایی مازاد زیان در مدت معین برای پرتفوی بیمه های اشخاص مناسب باشد .
3- کل پرتفوی بیمه ای ، یا بخش خاصی از این پرتفوی ، ممکن است شامل تعداد اندکی از بیمه گذارانی باشد که نتایج حاصله آن ممکن است تابع نوسانات اتفاقی بوده باشد.
گفتارسوم- قلمرو قرارداد
تعیین قلمرو قرارداد براساس شرایط و مذاکرات بعدی بین طرفین مشخص خواهد شد . ممکن است توافق گردد که کلیه بیمه نامه های صادره بیمه گر واگذارنده شامل قرارداد شود و یا اینکه :
1- قرارداد محدود به بعضی از رشته های خاص بیمه ای گردد ، از قبیل بیمه نامه های موقت و یا بیمه های عمر گروهی و یا ،
2- بیمه شدگان غیر استاندارد از شمول پوشش قرارداد استثناء شده و بیمه گر واگذارنده قرارداد اتکایی خاصی برای اینگونه بیمه نامه منعقد نماید و یا ،
3- اینکه شمول قرارداد منحصر به بیمه نامه های صادره منطقه و یا مناطق خاصی گردد .
امروزه عرف و شیوه متعارف در بازار بر این است که کلیه کارهای یک شرکت بیمه را تحت پوشش یک قرارداد قرار دهند . زمانی که پرتفوی بیشتر از یک منطقه در یک قرارداد تحت پوشش قرار گیرد ، پوشش بیمه ای ممکن است یا به ارز اصلی و یا یک ارز عمومی باشد . ( مانند دلار )
گفتار چهارم- سهم نگهداری
ظرفیت و سهم نگهداری مختلف و متفاوتی را می توان در قرارداد برای رشته های متفاوت بیمه های عمر معین و مشخص نمود . مثلاً شرکت های بیمه کوچک غالباً ظرفیت کمتری را برای بیمه های خطر فوت ساده زمانی، در مقایسه با بیمه های تمام عمر و یا بیمه های مختلط پس انداز، تعیین می نمایند. ظرفیت و سهم نگهداری ممکن است براساس سن پیشنهاد دهنده بیمه عمر و یا براساس وضعیت غیراستاندارد بیمه شده، متغیر باشد . اگر ظرفیت نگهداری برای بیمه شدگان غیراستاندارد و خطرات خاص کاهش یافته و در قرارداد ذکر نشود، پوشش اتوماتیک قراردادی که به وسیله بیمه گر اتکایی ارائه می شود، به همان نسبت کاهش در ظرفیت واقعی بیمه گر واگذارنده را نشان می دهد .
گفتار پنجم- اتکایی
انجام امور اتکایی قبل از انعقاد قراردادهای اتکایی مجاز نیست اما به بیمه گر واگذارنده این اجازه داده شده که به اخذ قرارداد اتکایی مازاد خسارت فاجعه به منظور حفظ و حراست سهم خالص نگهداری خود اقدام نماید. در واقع ممکن است لازم باشد که اینگونه پوشش اتکایی برای حفظ و حراست پرتفوهای کوچک در قبال نوسانات ناخوش آیند مرگ و میر اخذ گردد، علی الخصوص زمانی که پرتفوی بیمه ای از یک منطقه جغرافیایی کوچک و یا اجتماعات بسته و یا گروه های محدودی سرچشمه می گیرد که در معرض تجمع خطرات معین و مشخص قرار دارند .
گفتار ششم – نحوه عملکرد
باید بگوییم امروزه عرف نیست که شرکت بیمه واگذارنده اقدام به تهیه بردرو نماید . در عوض به محض تکمیل بیمه نامه اصلی که نیاز به پوشش اتکایی دارد یک گواهی اتکایی قطعی تهیه می گردد .
اگرچه ممکن است که بردرو تهیه نگردد ولی رسم و عرف بر این است که کپی اسناد و مدارک مربوطه(از قبیل فرم پیشنهاد ، گزارشات پزشکی ، تحقیقات و بررسی های متخصصین و مدارک و شواهد مربوط به وضعیت مالی بیمه شده ) در اختیار بیمه گر اتکایی قرار گیرد . این که چه اطلاعاتی باید در اختیار بیمه گر اتکایی قرار گیرد ، موضوع مذاکرات بعدی و تا حدود خیلی زیادی بستگی به ارتباط بین بیمه گر اتکایی و بیمه گر واگذارنده علی الخصوص وثوق و اطمینانی که بیمه گر اتکایی نسبت به متخصصان و کارشناسان بیمه گر
واگذارنده و استانداردهای بیمه گری آن ها دارد ، دارای اهمیت ویژه و خاص است و لذا نیاز به اسناد و مدارک از یک قرارداد با قرارداد دیگر متفاوت است و ممکن است از ارسال کلیه اسناد و مدارک مربوط به هر واگذاری شروع شود و یا بیمه گر واگذارنده موظف گردد که اسناد و مدارک مربوط به بیمه نامه هایی که سرمایه آن ها از میزان معینی متجاوز است ، ارسال نماید و یا اینکه صرفاً به ارسال اسناد و مدارک مربوط به افراد غیراستاندارد بسنده گردد و یا اینکه صرفاً اسناد در زمانی ارسال شود که بیمه گر اتکایی درخواست ارسال ان ها را نموده باشد. به هرحال هر شکل و الگویی که گزینه گردد صرفاً کپی اسناد و مدارک جهت اطلاع بیمه گر اتکایی ارسال می گردد و اثری بر پوشش اتوماتیک اتکایی نخواهد داشت . از طرف دیگر ، اگر این اسناد و مدارک بیانگر موضوعات خاص باشد ، بیمه گر اتکایی آن ها را با بیمه گر واگذارنده در میان خواهد نهاد ومطابق آن درباب حق بیمه تصمیم گرفته خواهد شد.
در پایان باید یادآور شد گونه های دیگر بیمه اتکایی، مثل اتکایی کشاورزی و اتومبیل و مهندسی و…. وجود دارد که در این نگارش به معرفی همین چند مورد بسنده میکنیم.
و من الله توفیق
فصل پنجم
نتیجه گیری و پیشنهاد