بیمه اتکایی

از جمله مزایا که البته مربوط به واگذارنده است تأمین در مقابل خطراتی که اتفاقی است. خطرهای اتفاقی یعنی خطراتی که در صورت وقوع، خسارتهای هنگفتی ببار می آورند. در حقیقت یکی از مسائلی که بیمه گران با آن مواجه می باشند وجود این گونه خطرات می باشد که بدون اینکه اطلاعات آماری صحیحی بتواند برای آنها بدست آورد گاه و بیگاه بروز کرده و خسارات سنگینی ببار می آورند مانند سیل، زلزله، توفان و نظایر آن. ولی اگر این خطرها به وسیله قرارداد مازاد خسارات اتکائی شوند می توان گفت خیال بیمه گر آسوده است زیرا در صورت بروزی خسارت جز مبلغ معینی بقیه بعهده بیمه گر اتکائی خواهد بود. یکی دیگر از مزایای این قبیل بیمه های اتکائی کمی مخارج اداری آنها است زیرا محاسبه سهم حق بیمه و خسارت بیمه گر اتکائی ساده بوده و در مدتهای معین انجام می شود، و از آنجا که به موجب قرارداد مازاد خسارت بیمه گر اتکائی در پرداخت تمام خسارتها شرکت نمی کند و تنها مازاد خسارتهای سنگین را بعهده می گیرد می توان گفت در اکثر مواقع بیشتر خسارت را واگذارنده می پردازد.
بند سوم- تفاوتهای قراردادهای اتکایی مازاد خسارت با اتکائی نسبی
ذیلاً به ذکر پاره ای از تفاوتهای موجود بین قراردادهای اتکایی مازاد خسارت با قراردادهای اتکائی نسبی پرداخته می شود:
ـ برخلاف قراردادهای اتکایی نسبی که واگذاری آنها باید مورد به مورد صورت پذیرد در قراردادهای اتکائی مازاد خسارت ارسال بردروی خسارت از طرف واگذارنده برای بیمه گر اتکائی کافی است.
ـ در قراردادهای اتکایی مازاد خسارت، عملیات حسابداری به حداقل ممکن رسیده ولی مستلزم محاسبات پیچیده فنی است.
ـ هزینه های اداری در قراردادهای اتکایی مازاد خسارت کاهش می یابد.
ـ حق بیمه سهم بیمه گر اتکائی بر عکس اتکایی نسبی مورد به مورد برای هر خطر محاسبه نمی شود بلکه حق بیمه درصدی از کل حق بیمه توافق شده واگذارنده در یک رشته و یا تمامی رشته ها است که به ازاء آن خسارتهای اعلام شده واگذارنده در طول سال مالی دیگر دچار نوسان و تغییرات است زیرا بستگی مستقیم به حجم حق بیمه، ضریب خسارت و بازار اتکایی مربوطه دارد.
ـ در قراردادهای مازاد خسارت، ذخایری جهت پرداخت خسارت معوقه نگهداری می کنند لذا واگذارنده باید شخصاً پیش بینی مالی لازم را برای توافق خود بنماید.
بند چهارم- انواع بیمه اتکایی مازاد خسارت
همان طورکه قبلاً بیان شد این نوع خسارت بر سه دسته تقسیم می گردد .
الف : پوشش بیمه ای مازاد خسارت برای هر ریسک
هدف در این مورد آن است که بیمه گر اتکایی در هر ریسکی ( خطر بیمه شده ) که خود توان جبران آن را ندارد ، مورد حمایت قرار بگیرد . برای مثال شرکت بیمه یک کارخانه را بیمه می کند و صد هزار واحد پول را سهم نگهداری خود و مازاد بر آن را نیز سهم بیمه گر اتکایی قرار می دهد . پس اگر این کارخانه 300 هزار واحد پول زیان ببیند ، 100 هزار واحد پول سهم خسارت واگذارنده است و 200 هزار واحد پول سهم خسارت بیمه گر اتکایی است .
ب : پوشش اتکایی مازاد خسارت برای حوادث فاجعه آمیز
این پوشش واگذارنده را در مقابل حوادث بزرگ و جبران ناپذیر که اتفاقی اند حمایت می کند مثل سیل ، زلزله و طوفان و آتش سوزی های مهیب و …
مثلاً واگذارنده یک پل را بیمه کرده و سهم خود را 7 میلیون واحد پول و مازاد آن را تا سقف 30 میلیون واحد پول بر عهده اتکایی است . حال اگر در اثر سیل این پل 40 میلیون واحد پول خسارت دید ، خسارت بدین منوال خواهد بود :
1: 7 میلیون واحد پول سهم خسارت واگذارنده
2: 23 میلیون واحد پول سهم خسارت اتکایی
3: 10 میلیون واحد پول دیگر نیز سهم واگذارنده است
ج: پوشش اتکایی مازاد زیان در مدت معین
این پوشش از بیمه در مقابل نتایج فاجعه آمیز یک رشته از بیمه در زمان معین که در اثر افزایش تعداد و میزان خسارت ها بوجود آمده است ، از شرکت بیمه حمایت می کند .
مثلاً شرکت بیمه حمایت مازاد زیان خود را در مقابل اثر آفت بر مزارع کشاورزی به میزان 30% به ضریب خسارت 80% اخذ می کند . پس اگر ضریب خسارت 105% شد ، سهم شرکت اتکایی 25% خواهد بود .
فصل چهارم
برخی از متداول ترین رشته های موضوع عقد بیمه اتکایی