بورس اوراق بهادار

3. IC>0 (µC <µ I) وارزش سرمایه فکری منفی خواهد بود.
اگر µC> µI و µC>0 باشد ،مازاد متوسط بازده شرکت نسبت به متوسط بازده صنعت را می توان از رابطه>0 µC- µI = π µI – µC محاسبه نمود. با توجه به مازاد متوسط بازده محاسبه شده ، به آسانی می توان ارزش سرمایه فکری شرکت را از رابطه IC= (π)*(TA) بدست آورد.
روش پیشنهادی سوم
اگر µC> µI و µC>0 باشد ، مازاد متوسط بازده شرکت نسبت به متوسط مازاد صنعت را می توان از رابطه>0 µC- µI = φ µI – µC محاسبه نمود. با توجه به مازاد متوسط بازده شرکت نسبت به متوسط بازده صنعت محاسبه شده می توان ارزش سرمایه فکری شرکت را به آسانی از رابطه زیر بدست آورد:
IC= [ (φ)*(TA)][ 1 ]
(1+In£µ) WACC

روش پیشنهادی چهارم
در این روش ، سرمایه فکری شرکت را می توان به شرح زیر محاسبه نمود:
ارزش خالص سرمایه های فکری شرکت + ارزش دفتری شرکت = ارزش خالص بازاری شرکت
ICn + BV) (= ) (MVn
ICn=(MVn)-(BV)
در صورتی که در صدد تحلیل پویایی از تغییرات ارزش سرمایه های فکری در طول دوره زمانی T باشیم ، شاخص ارزش سرمایه های فکری شرکت را می توان از رابطه زیر به آسانی تعیین نمود:
IC= Σt=1 (MVt) – (BVt)
(1+In£t)
و یا می توان به روش زیر عمل نمود:
IC= (MVµ) – (BVµ)
(1+In£t)
2-1-6-2) انوری رستمی ، علی اصغر(1384)
علی اصغر انوری رستمی در این مقاله به ادامه تحقیقات پیش خود پرداخته و سعی کرده است که به سه سوال پاسخ دهد : اولین سوال این است که چگونه می توان ارزش سرمایه فکری را محاسبه و برآورد کرد؟ سوال دوم اساسی این است که آیا رابطه معنی داری میان سرمایه فکری محاسبه شده شرکتها و ارزش بازار سهام آنها وجود دارد؟ و در نهایت اینکه جهت محاسبه سرمایه فکری کدام یک از روشهای سنجش ، از توان بالاتری برخوردار و رابطه بهتری با ارزش بازار سهام شرکتها نشان
می دهد؟ جهت پاسخگویی به سوالات مذکور ، براساس داده های 7 ساله شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1376 الی 1382 چهار روش سنجش در محاسبه سرمایه فکری مورد آزمون آماری قرارگرفت. نتایج آزمونهای آماری بیانگر آن است که درسطح اطمینان
95% روش پیشنهادی پنجم و چهارم ارزش سرمایه فکری شرکتها ، همبستگی بالا و معنی داری با (مقادیر ضریب همبستگی بالاتر از 97%) با ارزش بازار سهام شرکتها و صنایع بورس اوراق بهادار تهران نشان داده است و باتوجه به مقادیر ضریب تعیین بالاتر نسبت به سه روش اول ، دوم و سوم از توان تبیین بهتری برخوردار بوده است. نتیجه کل این تحقیق بیانگر اهمیت سرمایه فکری ، درک اهمیت ارزش آن از سوی سرمایه گذاران و همبستگی بالای سرمایه های فکری با ارزش بازار سهام شرکتهای بورس اوراق بهادار.
3-1-6-2) یزدانی ، حمید رضا(1385)
حمید رضا یزدانی در پایان نامه کارشناسی ارشد خود به بررسی روابط متقابل بین اجزای سرمایه فکری و اثرات آنها بر عملکرد سازمانی بانک ملت استان تهران پرداخته است . روش تحقیق ایشان از نوع توصیفی و همبستگی مبتنی بر مدل ساختاری می باشد. بدین منظور پرسش نامه ای با 51 سوال برای اجزای سرمایه فکری طراحی گردیده است و تعداد عملکرد سازمانی شعب بانک ملت نیز از طریق تحلیل پوشش داده ها محاسبه شده است.