به عنوان یک معیار عملکرد خارجی

ریالی

×

آسان
×
EPS
TI
ریالی

×
×
آسان
×
البته باید توجه داشت که هیچ شرکتی نمی تواند به طور کامل فقط به یک شاخص اتکاء کند تحقیق حاضر سعی دارد از بین شاخص های سود باقی مانده ، معیار ارزش افزوده اقتصادی و از بین شاخص های مربوط به اجزای سود باقی مانده،معیار سود عملیاتی بعد از مالیات و از بین شاخص های نقدی، معیار جریان نقدی عملیاتی را مورد بررسی قراردهد.
2-4) مفهوم ارزش افزوده اقتصادی
2-4-1) تعریف ارزش افزوده اقتصادی
دهها سال است که اقتصاددانان معتقدند که شرکتها برای ایجاد ثروت باید عایداتشان بیش از هزینه بدهی و سرمایه باشد ( همیلتون، 1777؛ مارشال، 1890) در قرن 20 این مفهوم تحت عناوین مختلفی مانند سود باقی مانده ارائه شد . سود باقی مانده به عنوان یک معیار داخلی ارزیابی عملکرد (سولومن ،1965) و به عنوان یک معیار عملکرد خارجی برای گزارشگری معرفی شده است (آنتونی،1973و 1982). ارزش افزوده اقتصادی اولین بار توسط شرکت استرن-استیوارت جهت ارائه خدمات مشاوره ای به شرکتهایی که خواهان تعیین سطح مناسب جبران خدمت برای مدیرانشان بودند، ارائه و مدعی استفاده از آن به جای سود حسابداری و جریان نقدی عملیاتی شد. آنها معتقد بودند که محرک قیمت سهام ، ارزش افزوده اقتصادی می باشد.(استیوارت، 1994) ارزش افزوده اقتصادی معیار اندازه گیری عملکردی است که راه های منجر به افزایش و یا از بین رفتن ارزش شرکت را به درستی محاسبه می نماید این معیار نشان دهنده سود باقیمانده پس از کسر هزینه های سرمایه است که تصویر واقعی از ایجاد ثروت برای سهامداران ایجاد کرده است و در اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری و شناسایی فرصت ها برای بهبود و توجه به منافع کوتاه مدت همانند منافع بلندمدت به مدیران کمک می کند . چرایی و چگونگی مطرح شدن آن را می توان به چهار دسته تقسیم نمود : 1) جدایی مالکیت از مدیریت (تضاد منافع) 2) معیارهای اولیه، همچون سود هر سهم، به واسطه استفاده از سود حسابداری دارای ایراداتی می باشند 3) ایجاد انگیزه برای مدیران جهت ارزش آفرینی 4) ایجاد معیار مناسب جهت پاداش مدیران. با در اختیار قرار دادن قدرت برنامه ریزی و تصمیم گیری به مدیرانی که مالک شرکت نیستند ممکن است تصمیماتی اتخاذ شود که با منافع طبقه سهامدار در تضاد باشد مدیران ممکن است در جهت منافع خود اندازه شرکت ها را گسترش دهند زمانی که ارزیابی عملکرد و پاداش مدیران متناسب با اندازه شرکت باشد این امر ممکن است به نفع طبقه سهامدار نباشد از طرف دیگر معیارهای مبتنی بر سود حسابداری دارای ایراداتی هستند که مهمترین آنها قابلیت دستکاری روشهای حسابداری می باشد . اصل کلیدی در ارزش افزوده اقتصادی این است که ارزش زمانی ایجاد می گردد که نرخ بازده سرمایه گذاری بیش از کل هزینه سرمایه باشد به نحوی که هزینه سرمایه ریسک سرمایه گذاری را منعکس می نماید.
2-4-2) مدل محاسبه ارزش افزوده اقتصادی
ارزش افزوده اقتصادی عبارت است از سود خالص عملیاتی پس از کسر مالیات که هزینه سرمایه به کار گرفته شده از آن کسر گردد. هزینه سرمایه نیز از حاصل ضرب نرخ میانگین موزون هزینه سرمایه در سرمایه به کار گرفته شده اول هر دوره به دست می آید. این عبارات را می توان در رابطه زیر خلاصه نمود (استیوارت، 1991):
(2-1)

: ارزش افزوده اقتصادی در سال t.
: سود خالص عملیاتی بعد از کسر مالیات و بعد از تعدیلات لازم.