بزهکاری اطفال و نوجوانان

انصّاری، مسعود- طاهری، محمدعلی- مجموعه دانشنامه حقوق- دانشنامه حقوق خصوصی (چاپ سوم، 13882) -انتشارات جنگل، جاودانه
جعفری لنگرودی، محمد جعفر- ترمینولوژی حقوق- چاپ شانزدهم 1385، کتابخانه گنج دانش
حسنیی، سیداکبر- نوجوانان امروز (شناخت و تربیت) – چاپ سوم 1385 – ناشر مؤسسه فرهنگی تربیت
خالقی، علی- آیین دادرسی کیفری- چاپ دهم فروردین 1390- انتشارات مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش
دریاباری، سیدمحمد زمان- دادسرا و دادگاه ویژه روحانیّت- چاپ اوّل تابستان 1383- انتشارات مرکز انقلاب اسلامی
رضوی، محمد- حقوق کیفری نیروهای مسلح – چاپ اوّل بهار 86 – انتشارات دانشگاه علوم انتظامی ناجا
زارعت، عباس- مهاجری، علی- آیین دادرسی کیفری- جلد اوّل- چاپ نگین قم، بهار 1382
زراعت، عباس- قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی- چاپ اوّل- 1383- چاپ آینده
زندی، محمدرضا- 432 نکته از قانون اصلاح تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1381، سیستم دادسرا و دادگاه- چاپ دوم 1385 -نشر اشرافیه
__________- تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری، چاپ اوّل 1389، انتشارات جنگل
سعیدنیا، محمدرضا- مجموعه قوانین و مقررات اطفال و نوجوانان- چاپ اوّل- بهار 1385- انتشارات حقوقی
سیّاح، احمد- لغت نامه فرهنگ جامع نوین (سیّاح) ترجمه المنجد (با اضافات) عربی به فارسی جلد اوّل- چاپ هفتم، انتشارات اسلام، تهران
شامبیاتی، هوشنگ- بزهکاری اطفال و نوجوانان – چاپ اوّل 1388 – انتشارات مجد
__________ – حقوق جزای عمومی جلد دوم – چاپ دوم تهران، بهار 1372 – شرکت انتشاراتی پاژنگ
شاملو احمدی، محمدحسین- دادسرا و تحقیقات مقدماتی- چاپ اوّل 1383- نشر دادیار
شمس، عبدالله- آیین دادرسی مدنی- جلد نخست- چاپ نهم، زمستان 1384، انتشارات دراک
علائیان، عباس- بررسی تحلیلی دادگاه کیفری استان (پیشینه، صلاحیّت، شیوه رسیدگی و انشاء رأی)- گردآوری و تدوین معانت آموزش قوّه قضائیه – چاپ اوّل 1388- انتشارات جاودانه
فروزش، روح الله – مجموعه نشریات مشورتی جزایی- چاپ اوّل 1390- انتشارات خرسندی
کاشانی، سیدمحمود- استانداردهای جهانی دادگستری- نقد و بررسی قانون دادگاه‌های انقلاب- چاپ اوّل تابستان 1383- ناشر نشر میزان
کریم زاده، احمد- نظارت انتظامی در نظام قضایی جلد سوم- چاپ روزنامه رسمی کشور چاپ اوّل پائیز 1380
گلدوست جویباری، رجب- کلیات آیین دادرسی کیفری، چاپ ششم 1389، انتشارات جنگل، جاودانه
متین دفتری، احمد- آیین دادرسی مدنی و بازرگانی- جلد اوّل 1378 – چاپ دوم – انتشارات مجد
مجموعه نشست‌های قضایی ج ، مسائل آیین دادرسی کیفری (ج1) معاونت آموزشی قوّه قضاییه- چاپ اوّل قم، تابستان 1386- نشر قضا
محمدی کشکولی، محمدرضا- دادگاه کیفری استان (ساختار، صلاحیّت و شیوه رسیدگی) – چاپ اوّل 1390 – انتشارات بهنامی
مدنی، سیدجلال الدین- آیین دادرسی کیفری 1و2 چاپ پنجم- پائیز 1388، انتشارات پایدار
معین، محمد- فرهنگ فارسی (متوسط) جلد دوم چاپ نوزدهم، 1381، انتشارات امیرکبیر تهران