متن کامل – بررسی مقایسه ای تاثیر کیفیت حسابرسی بر میزان اقلام تعهدی اختیاری بین شرکت های بیش ارزش …

معیار پنجم، از سهم بازار استفاده می کند که مبتنی بر تعداد صاحبکاران است، نه حجم فروش به آن ها(صاحبکاران).
معیار ششم، تعداد صاحبکاران حسابرسی شده به وسیله حسابرس است.
در این تحقیق، از سهم بازار به عنوان شاخصی برای اندازه گیری تخصص حسابرس بهره گرفته می شود، زیرا اولویت صنعت را نسبت به سایرحسابرسان نشان می دهد. هر چه سهم بازار حسابرس بیشتر باشد ، تخصص صنعت و تجربه حسابرس نسبت به سایر رقبا بالاتر است . داشتن سهم بالای بازار (سهم غالب بازار) همچنین به این نکته اشاره دارد که حسابرس به طور موفقیت آمیزی خودش را از سایر رقبا از لحاظ کیفیت حسابرسی متمایزمی کند.
سهم بازار حسابرسان نیز به صورت زیر محاسبه می شود:
مجموع دارایی های تمام صاحبکاران یک مؤسسه حسابرسی خاص در یک صنعت خاص تقسیم برمجموع دارایی های صاحبکاران در این صنعت تقسیم کرده وبا پیروی از پالم رز(۱۹۸۶)، مؤسساتی در این تحقیق به عنوان متخصص صنعت در نظر گرفته می شوند که سهم بازارشان ( یعنی معادله فوق ) بیش از [۱٫۲* شرکت های موجود در یک صنعت/۱] باشد(اعتمادی و همکاران، ۱۳۸۸).
۳-۶-۵- اندازه مؤسسه حسابرسی
تعریف جامعی از کیفیت حسابرسی که در برگیرنده همه انواع حسابرسی و حسابرس باشد وجود ندارد. از اینرو، معیارهایی نظیر اندازه مؤسسه حسابرسی، قدمت و نام تجاری مؤسسات به عنوان جایگزینی برای کیفیت حسابرسی در نظر گرفته میشود. در این پژوهش از یک طبقهبندی دو وجهی برای تقسیم نوع مؤسسات حسابرسی به دو گروه، سازمان حسابرسی به عنوان شاخصی از کیفیت و سایر مؤسسات حسابرسی ایرانی، استفاده شده است. این متغیر مصنوعی از طریق گزارشات حسابرسی شرکتها جمع آوری و در شرکتهایی که حسابرسی آن‌ها توسط سازمان حسابرسی انجام گرفته مقدارآن یک، و در غیر اینصورت مقدار صفر در نظر گرفته شده است. در تحقیق بارت و همکاران[۵۸] (۲۰۰۲) اگر شرکت توسط یکی از مؤسسات بزرگ حسابرسی شده باشد عدد یک در غیر اینصورت عدد صفر در نظر گرفته شده است. در این تحقیق منظور از شرکت بزرگ حسابرسی سازمان حسابرسی میباشدبرای محاسبه اندازه مؤسسه حسابرسی از گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکتها استفاده شده است.
۳-۶-۶- دوره تصدی حسابرس
به منظور اندازه گیری دوره تصدی، باید سالی در دسترس باشد که در آن سال حسابرس به استخدام واحد تجاری درآمده است. تعیین این تاریخ برای شرکت هایی که طی دوره زمانی تحقیق، حسابرس خود را تغییر داده اند مشکل نیست اما برای شرکت هایی که در تمام طول دوره تحقیق از یک حسابرس استفاده کرده اند، تعیین سال اول شروع کار حسابرس با توجه به اطلاعات در دسترس ممکن نیست. در این پژوهش برای یافتن سال اولی که یک مؤسسه حسابرسی کار خود را در شرکت نمونه شروع نموده است، از سال پایانی دوره تحقیق (۱۳۹۱) آغاز و حسابرس آن شرکت در جهت سال های قبل تا میزانی که آن حسابرس تغییر نموده است، پیگیری شده است. در نهایت تعداد این سال ها به عنوان دوره تصدی حسابرس در نظر گرفته شده است (خدامی پور و همکاران، ۱۳۹۲).
۳-۶-۷- جریان های نقد عملیاتی (OCF)
عموما به جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی که ناشی از اثرات نقدی مبادلات و رویداد های اقتصادی هستند و در تعیین سود عملیاتی لحاظ می شوند، جریان های نقد عملیاتی گفته می شود (نوروش و همکاران، ۱۳۸۷). در این پژوهش جریان های نقد عملیاتی، از صورت جریان های نقدی شرکت های نمونه در بخش فعالیت های عملیاتی و به شکل خالص جریان های منفی و یا مثبت فعالیت های عملیاتی به دست آمده اند.
۳-۶-۸- اهرم (LEVERAGE)
یکی از مهمترین مقیاس های اهرم، نسبت بدهی ها به مجموع دارایی ها میباشد. بنابراین، در این پژوهش ازنسبت کل بدهی های شرکت به کل دارایی ها برای سنجش اهرم مالی استفاده شده است (اعتمادی و چالاکی، ۱۳۸۴).
۳-۶-۹- نرخ بازده دارایی (ROA)
یکی از معیار هایی که برای سنجش توانایی مدیریت یک شرکت برای کسب بازده با توجه به منابع موجود به کار می رود، نرخ بازده دارایی هاست. از مدیریت انتظار می رود تا دارایی های در اختیار را چنان به کار گیرد که حداکثر بازده را به دست دهند. هزینه بهره و مالیات در نحوه بکارگیری دارایی ها تاثیری ندارند. بنابراین، سود مورد استفاده در این نسبت نیز سود عملیاتی خواهد بود. این نسبت نشان می دهد که مدیریت به ازای بکارگیری هر ریال از دارایی ها چند ریال سود کسب کرده است (خدامی پور و همکاران،۱۳۹۲).
۳-۷- فرضیه‌های تحقیق
هر فرضیه یک حدس و احتمال زیرکانه مبتنی بر دانش یا تجربه در مورد حل یک مسئله یا پاسخ به یک سوال است و آن را می توان یک رابطه فرضی بین دو متغیر دانست که به صورت گزاره های قابل آزمون ارائه می شود. فرضیه سازی از مراحل حساس تحقیق می باشد و فرضیه ها به فعالیت های تحقیقاتی جهت می دهد (خاکی، ۱۳۸۶). در این پژوهش برای پاسخ گویی به سوالات تحقیق، سه فرضیه به شکل زیر طراحی شده اند:

  • تفاوت معنا داری بین میزان اقلام تعهدی اختیاری واندازه مؤسسه حسابرسی در بین شرکت ها با وضعیت بیش قیمت گذاری وسایر شرکت ها وجود دارد.
  • تفاوت معنا داری بین میزان اقلام تعهدی اختیاری وتخصص مؤسسه حسابرسی در بین شرکت ها با وضعیت بیش قیمت گذاری وسایر شرکت ها وجود دارد.
  • تفاوت معنا داری بین میزان اقلام تعهدی اختیاری وتصدی مؤسسه حسابرسی در بین شرکت ها با وضعیت بیش قیمت گذاری وسایر شرکت ها وجود دارد.

جدول ۳-۲٫ خلاصه متغیر‌های تحقیق

متغیر نماد نوع متغیر منبع استخراج منبع مورد استفاده
اقلام تعهدی اختیاری DAC وابسته نرم افزار ره آورد نوین (هومس و همکاران،۲۰۱۳)
مجموع اقلام تعهدی اختیاری
برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

کامنت‌ها بسته شده‌اند.