متن کامل – بررسی مقایسه ای تاثیر کیفیت حسابرسی بر میزان اقلام تعهدی اختیاری بین شرکت …

روش های نسبتی شامل:
نسبت قیمت به سود یا ارزش بازار به سود خالص
نسبت قیمت به فروش
نسبت قیمت به ارزش دفتری
نسبت قیمت به جریان نقد
نسبت قیمت به سود عملیاتی
روش های دارایی محور
در روش ارزش گذاری مبتنی بر دارایی، ارزش ذاتی سهام شرکت، از طریق ارزش روز دارایی های شرکت منهای ارزش روز بدهی ها و حقوق صاحبان سهام ممتاز شرکت بدست می آید که شامل:
روش ارزش خالص دارایی
روش ارزش دفتری تعدیل شده
می باشد.
در بین شاخص های عملکردی شرکت های بورسی، نسبت E/P ابزاری رایج برای تحلیل وضعیت شرکتها، بازار و صنایع است که از طریق تقسیم قیمت بازار سهام به سود بدست می آید و بیانگر مبلغی است که سرمایه گذاران باید به ازای هر ریال سود بپردازند. نسبت E/P همچنین مبنایی برای ارزش گذاری سهام بوده و به روشهای مختلف به ارزیابی سهم و شاخص بازار کمک می کند. این نسبت ارزانی یا گرانی قیمت سهم را مشخص کرده و بعنوان یک شاخص متداول و جهانی برای ارزیابی ارزش سهام و عملکرد شرکت مورد استفاده قرار می گیرد. از آنجاکه مقایسه قیمت و سود هرسهم برای شرکت های مختلف به تنهایی معنادار نیست، بنابراین E/P این امکان را به وجود می آورد که ما بتوانیم یک مقیاس مشترک برای سنجش و ارزیابی ارزش شرکت ها و عملکرد آنها فراهم آوریم. البته این مقیاس باید در چارچوب عوامل موثر بر E/P و نیزعوامل کلان اقتصادی مورد تحلیل قرار گیرد بدین صورت که اگر یک تحلیل گر که از نسبت E/P به عنوان ابزار ارزش گذاری استفاده می کند، حداقل دو موضوع کلیدی اضافی را هم باید مد نظر قرار دهد:
تعیین محک مناسب برای مقایسه
تعیین دلایل تفاوت نسبت E/P یک شرکت با محک مذکور
در خصوص مورد اول )محک مناسب( حداقل سه راه وجود دارد:
الف- مقایسه E/P شرکت با متوسط E/P شرکت در سال های گذشته.
ب- مقایسه E/P شرکت با متوسط E/P شرکت های قابل مقایسه مانند متوسط صنعت.
ج- مقایسه E/P شرکت با یک E/P تئوریک که از تحلیل پایه ای به دست آمده است.
در خصوص مورد دوم(ب) هنگام مقایسه E/P با یک معیار مناسب تحلیل گر باید مغایرت های اساسی بین آن دو را پیدا کرده و مشخص نماید که آیا تفاوت بین آن ها می تواند بر اساس اصول اساسی تشریح گردد، که اگر این چنین باشد سهم می تواند به طور مناسب ارزش گذاری شود. سه عامل اساسی که می تواند اختلاف بین E/P شرکت ها را تشریح کند عبارتند از: نرخ رشد سود، ریسک و درصد سود تقسیمی(کرمی وهمکاران، ۱۳۹۰).
درتحقیق حاضر، محقق ابتدا به تعیین ارزش شرکت ها وشناسایی شرکت های بالا ارزش گذاری شده می پردارد. برای انتخاب شرکت های بیش ارزش گذاری شده مطابق روش هومس و همکاران[۴۹] (۲۰۱۳) ، میانگین E/P کل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر را طی پنج سال محاسبه کرده؛ گروهی از شرکت ها که میانگین آن ها در پنج سال مورد مطالعه پژوهش بیش از میانگین کل شرکت ها باشد را به عنوان شرکت های بیش ارزش گذاری شده در نظر می گیریم. که در این تحقیق این مقدار ۶٫۸۷ می باشد. لازم به ذکر است که شرکت هایی که E/P آن ها در نمونه مورد تحقیق کمتر ازمقدار فوق باشد به عنوان سایر شرکت ها در نظر گرفته شده است.
شرکتهایی که دارای نسبتE/P بالا بوده اند، درگروه شرکت های با ارزش بالا، طبقه بندی می شوند، استفاده از مبنای مذکور، نشانگر این ایده اصلی است که قیمت سبب پیشبرد سود است و همچنین نسبت E/P ، معیاری مرکب از الگوی ارزش گذاری بر پایه داده های حسابداری و الگوی مبتنی بر بازار سرمایه است. نسبت E/P بالا در شرکت های مذکور، نشان دهنده ی خوش بینی بازار نسبت به رشد خوب شرکت در آینده است. بعبارتی، سرمایه گذاران با تصور عملکرد بهتر شرکت درآینده، اقدام به ارزیابی بالای سهام و سرمایه گذاری می نمایند (هومس و همکاران، ۲۰۱۳).
بخش دوم: پیشینه تحقیق
در این بخش ضروری است تحقیقاتی که با موضوع پژوهش حاضر هم راستا هستند مورد بررسی قرار گیرند. نظر به اینکه تحقیقات مرتبط با موضوع پژوهش حاضر، اندک می‌باشند. در این بخش علاوه بر بررسی آنها، همچنین به مرور آن دسته از تحقیقات پرداخته میشود که در هدف یا متغیرها با این تحقیق مشابهت دارند نیز پرداخته میشود.
سوابق پژوهشی مربوط در جهان
بالسام و همکاران (۲۰۰۳) اقلام تعهدی اختیاری و ضرایب واکنش سود شرکت هایی را که توسط متخصصان صنعت، حسابرسی شده اند با شرکت هایی که توسط متخصصان صنعت رسیدگی نشده اند، مورد بررسی و مقایسه قرار دادند. در این تحقیق برای کنترل متغییر حسن شهرت حسابرس از صاحبکاران ۶ موسسه بزرگ استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که صاحبکاران حسابرسان متخصص صنعت دارای اقلام تعهدی اختیاری کمتر و ضریب واکنش سود بیشتر نسبت به صاحبکاران حسابرسانی است که متخصص صنعت نیستند. بنابراین یافته های این تحقیق با این دیدگاه موافق است که صاحبکاران حسابرسان متخصص صنعت از کیفیت سود بهتری نسبت به صاحبکاران حسابرسان غیر متخصص صنعت برخوردارند.
کریشنان (۲۰۰۳) رابطه بین تخصص حسابرسی در صنعت و سطح مطلق اقلام اختیاری صاحبکار را بررسی می کند. او به این نتیجه دست یافت که صاحبکارانی که از حسابرسان متخصص صنعت استفاده نمی کنند، نسبت به آن هایی که استفاده می کنند دارای اقلام تعهدی اختیاری بیشتری هستند.
چن و همکاران (۲۰۰۵) در کشور تایوان ارتباط بین مدت تصدی شریک و موسسه حسابرسی و کیفیت سود را مورد بررسی قرار دادند وبه این نتیجه رسیدند که رابطه قدر مطلق اقلام تعهدی اختیاری با دوره تصدی شریک حسابرس، معکوس است. بنابراین بین مدت تصدی شریک حسابرس و کیفیت سود رابطه مثبت وجود دارد. به اعتقاد آنها تغییر حسابرس باعث خواهد شد اعتماد سرمایه گذاران به اتکاپذیری صورت های مالی کاهش، و از این رو اعتبار حسابرسی کاهش یابد. از سوی دیگر هزینه های حسابرسی، صاحبکار و حسابرس افزایش خواهد یافت.
چن و همکاران ( ۲۰۰۵ )، در پژوهشی تحت عنوان “کیفیت حسابرسی و مدیریت سود برای شرکت های درگیر در عرضه عمومی سهام تایوان”، با انتخاب ۴ شرکت بزرگ حسابرسی به عنوان حسابرسان با کیفیت و مقایسه سود در شرکت های حسابرسی شده توسط این ۴ شرکت با سود در سایر شرکت هایی که توسط غیر این ۴ شرکت حسابرسی شده اند، به بررسی ارتباط کیفیت حسابرسی و مدیریت سود در مراحل قبل و بعد از عرضه عمومی سهام پرداختند و به این نتیجه رسیدند که اولا، در چنین شرکت هایی مدیریت سود رخ می دهد و ثانیا، بین مدیریت سود و کیفیت حسابرسی ارتباط معنی داری وجود دارد، به این صورت که بالاتر بودن کیفیت حسابرسی موجب کاهش مدیریت سود در این شرکت ها می شود.
چانتائووهمکارانش(۲۰۰۷) درتحقیقی با عنوان “اندازه حسابرس و مفهوم کیفیت حسابرسی: شواهدی از بازار حسابرسی رقابتی درچین” به تحلیل وشناخت بازار سهام از کیفیت حسابرسی، بین تعدادی از مؤسسات حسابرسی در بازارحسابرسی چین پرداختند. دراین تحقیق معیار ارزیابی کیفیت حسابرسی، ضریب واکنش سود است. آن ها رابطه بین اندازه مؤسسه حسابرسی و ارزیابی بازار از کیفیت حسابرسی را طی سال های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۳ مورد مطالعه قرار دادند. نتایج تحقیق حاکی از آن است که اندازه های مختلف مؤسسات حسابرسی روی کیفیت حسابرسی تاثیرگذاراست و به طور نسبی سرمایه گذاران، مؤسسات حسابرسی بزرگتر رادارای کیفیت حسابرسی بالاتری می دانند. این محققین همچنین به یک رابطه مثبت بین اندازه مؤسسه حسابرسی و درک سرمایه گذار از کیفیت سود آوری دست یافتند. آن ها دریافتند که بازار سهام واکنش قوی تری نسبت به سود های غیرمنتظره حسابرسی شده به وسیله مؤسسات حسابرسی بزرگتر نشان می دهد. این اثر پس از کنترل وضعیت مالی شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار چین و بررسی ویژگی های مالکیت آن ها مشخص گردید.
تندّلو و وانسترایلن ( ۲۰۰۸)، در پژوهشی با عنوان مدیریت سود و کیفیت حسابرسی در شرکت های اروپایی با در نظر گرفتن ۴ مؤسسه بزرگ حسابرسی به عنوان حسابرسان با کیفیت و بررسی مدیریت سود در شرکت های حسابرسی شده توسط این ۴ مؤسسه و مقایسه با مدیریت سود صورت گرفته در شرکت هایی که توسط حسابرسانی غیر از ۴ مؤسسه بزرگ حسابرسی شده اند، به این نتیجه رسیدند که بین مدیریت سود و کیفیت حسابرسی، ارتباط معنی داری وجود داشته و کیفیت بالای حسابرسی در شرکت هایی که دارای قوانین مالیاتی مشابه هستند، باعث کاهش در مدیریت سود می شود.
گول و همکاران (۲۰۰۹) به بررسی تاثیر تخصص حسابرس در صنعت بر رابطه بین دوره ی ابقای حسابرس و کیفیت سود می پردازند. نتایج این تحقیق نسان می دهد رابطه بین دوره ی کوتاه مدت ابقای حسابرس و کیفیت ضعیف تر سود برای صاحبکارانی که توسط حسابرسان متخصص صنعت رسیدگی می شوند نسبت به دیگران ضعیف تر است.
لی(۲۰۱۰) در بررسی دوره تصدی حسابرس و رابطه آن با گزارشگری محافظه کارانه به این نتیجه رسید که در شرکت های بزرگ و شرکت هایی که از سوی حسابرس کنترل و مراقبت می شوند، این رابطه مثبت است اما در مورد شرکت های کوچک و شرکت هایی که از سوی حسابرسان مراقبت شدید نمی شوند، این رابطه منفی است .
جان لنارد و یو (۲۰۱۲) در تحقیق خود تحت عنوان “آیا مدیریت سود و کیفیت حسابرسی بر بیش سرمایه گذاری شرکت های چینی تاثیر دارد؟” به بررسی این موضوع پرداختند که چطور کیفیت سود ها بر تصمیمات سرمایه گذاری آن دسته از شرکت های چینی که حسابرسان Big4 را به کار نمی گیرند، تاثیر می گذارد. آن ها مدیریت سود ها را به کمک اقلام تعهدی اختیاری با به کارگیری مدل جونز(۱۹۹۱) ارزیابی نمودند و برای محاسبه کیفیت حسابرسی از دو معیار دوره تصدی حسابرس و اهمیت مشتری استفاده نمودند. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از یک مدل رگرسیون چند متغیره و دو مدل رگرسیون لجستیکی صورت پذیرفته است. نتایج آن ها نشان می دهد که اقلام تعهدی اختیاری شاخص مهمی برای بیش سرمایه گذاری شرکت های چینی هستند. همچنین در زمینه کیفیت حسابرسی، مشخص شد که سرمایه گذاری در گروه مشتریان با اهمیت نسبت به گروه مشتریان کم اهمیت دارای سطح بالاتری است و نیز اینکه شرکت هایی که حسابرسانشان دارای دوره تصدی طولانی تری هستند نسبت به دوره تصدی کوتاه، دارای بیش سرمایه گذاری هستند.
تحقیق هومس وهمکاران (۲۰۱۳) با عنوان” کیفیت حسابرس و حقوق صاحبان سهام بیش ارزش گذاری شده” هدف از این مقاله، بررسی انگیزه های مربوط به حقوق صاحبان سهام بیش ارزش گذاری شده ورابطه آن با نتایج حاصل از مؤسسات حسابرسی در مورد اقلام تعهدی می باشد. برای بررسی چگونگی تاثیر حقوق صاحبان سهام در شرکت های بیش ارزش گذاری شده ورابطه آن با نتایج حاصل از مؤسسات حسابرسی به بررسی شرایط تعامل میان این سهامداران با متغیر های شاخص کیفیت حسابرسی پرداخته است. این تحقیق طی دوره زمانی ۲۰۰۹ -۱۹۹۸ انجام شده است. نتایج اصلی نشان می دهد ضرایب مثبت و معنا داری برای هریک از شرایط تعامل بین سهام های با ارزش گذاری بالا و کیفیت حسابرسی وجود دارد ونشان می دهد ارزش یک شرکت بسیار با ارزس در اثر کاهش اقلام تعهدی که توسط حسابرس با کیفیت اعلام شده، کاهش می یابد.
خلاصه پیشینه تحقیق در سطح بین المللی در جدول شماره ۲-۱ ارائه شده است.
جدول ۲-۱٫ خلاصه پیشینه تحقیق در سطح بین الملل

ردیف عنوان
برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

کامنت‌ها بسته شده‌اند.