علمی : بررسی مقایسه ای تاثیر کیفیت حسابرسی بر میزان اقلام تعهدی اختیاری بین …

۱۳۹۰

چنانچه شرکت های با امکانات سرمایه گذاری زیاد، از حسابرسان با کیفیت بالاتر استفاده کنند، سطح بالاتری از کارایی سرمایه گذاری را تجربه خواهند کرد. این در حالی است که کیفیت حسابرسی بالاتر، برخلاف انتظار، تاثیری در کاهش دستکاری در اقلام تعهدی اختیاری ندارد.

۷

نقش اقلام تعهدی اختیاری و غیر اختیاری در پیش بینی جریان های نقدی عملیاتی آتی

محمود آبادی و منصوری

۱۳۹۰

نتایج پژوهش نشان داد که متغیرهای اقلام تعهدی اختیاری و غیر اختیاری توانایی پیش بینی جریان های نقدی آتی را ندارند.

۸

بررسی رابطه جایگزینی دستکاری فعالیت های واقعی و دستکاری اقلام تعهدی اختیاری

آقایی و همکاران

۱۳۹۱

ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺑﺮرسی ﻧﺸﺎن می دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﻮد واقعی و ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖاﻗـﻼمﺗﻌﻬـﺪی اﺧﺘﻴـﺎری، راﺑﻄـﻪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳنی وﺟﻮد دارد؛ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﻛﻪ ﻣﺪﻳﺮان ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﻮد، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﻮد واقعی را ﻗﺒﻞ از ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻗﻼم ﺗﻌﻬﺪی اﺧﺘﻴﺎری اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.

۹

ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺣﺴﺎﺑﺮسی، ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺳﻮد و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺣﻘﻮق ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم

مرادزاده فر و همکاران

۱۳۹۱

در ﺷـﺮﻛﺖ ﻫـﺎ ی ﺑـﺎ ﻛﻴﻔیت ﺗـﺮ، ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ، در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎی ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺣﺴﺎﺑﺮسی ﭘـﺎﻳﻴﻦﺗـﺮ، بین کیفیت اﻗﻼم ﺗﻌﻬﺪی و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺣﻘﻮق ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻜﻮس ﻗﻮی تری وجود دارد.

۱۰

ارزشﮔﺬاری ﺑﺎﻻی ﺣﻘﻮق ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم و ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ اﻗﻼم ﺗﻌﻬﺪی اﺧﺘﻴﺎری

ودیعی و عظیمی فر

۱۳۹۱

ﺷـﺮﻛﺖ ﻫـﺎی ﺑـﺎﻻ ارزش ﮔﺬاری ﺷﺪه در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎی ﺑﺎ ارزش ﮔﺬاری ﭘﺎﻳﻴﻦ، اﻗـﻼم ﺗﻌﻬـﺪی اﺧﺘﻴـﺎری ﺟﺎری ﺑﻴﺶ ﺗﺮی را ﮔﺰارش میﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و راﺑﻄﻪ ی ﻣﻌﻜﻮس ﺑﻴﻦ ﺟﺮﻳﺎن وﺟﻮه ﻧﻘـﺪ ﻋﻤﻠﻴـﺎﺗﻲ و اﻗﻼم ﺗﻌﻬﺪی اﺧﺘﻴﺎری در ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎی ﺑﺎﻻ ارزش ﮔـﺬاری ﺷـﺪه ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺷـﺮﻛﺖ ﻫـﺎی با ارزش ﮔﺬاری ﭘﺎﻳﻴﻦ از ﺷﺪت ﺑﻴﺶﺗﺮی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ؛ اﻣﺎ اﻳﻦ ﺷﺪت اﺧـﺘﻼف درﺳـﻄﺢ ۵% ﻣﻌنی دار ﻧﻴﺴﺖ.

۱۱

بررسی تاثیر ویژگیهای کیفی حسابرسی بر هزینه حقوق صاحبان سهام

خدامی پور و همکاران

۱۳۹۲

بین اندازه موسسه حسابرسی و هزینه حقوق صاحبان سهام رابطه مثبت و معنا داری وجود دارد. همچنین بین دوره تصدی حسابرس و هزینه حقوق صاحبان سهام یک ارتباط منفی وجود دارد. ولی این رابطه از لحاظ آماری معنادار نمی باشد.

فصل سوم: روش تحقیق

کامنت‌ها بسته شده‌اند.