بررسی مقایسه ای تاثیر کیفیت حسابرسی بر میزان اقلام تعهدی اختیاری بین شرکت های …

عموما به جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی که ناشی از اثرات نقدی مبادلات و رویداد های اقتصادی هستند و در تعیین سود عملیاتی لحاظ می شوند، جریان های نقد عملیاتی گفته می شود(نوروش و همکاران، ۱۳۸۷).

  • نرخ بازده دارایی (ROA):

یکی از معیار هایی که برای سنجش توانایی مدیریت یک شرکت برای کسب بازده با توجه به منابع موجود به کار می رود، نرخ بازده دارایی هاست. از مدیریت انتظار می رود تا دارایی های در اختیار را چنان به کار گیرد که حداکثر بازده را به دست دهند.
۱-۱۴- خلاصه فصل
در این فصل به ارایه کلیات تحقیق پرداخته شد و طرح کلی تحقیق مشخص گردید. موارد ذکر شده در این فصل شامل مقدمه، بیان موضوع تحقیق، اهمیت، ضرورت انجام تحقیق، اهداف اساسی تحقیق، فرضیههای تحقیق، متغیرهای تحقیق و روش انجام تحقیق بودند.
۱۵-۱٫ ساختار پایان نامه
در فصل دوم به ارائه مبانی نظری، ادبیات موضوع تحقیق و مطالعات داخلی و خارجی صورت گرفته در حوزۀ موضوع تحقیق پرداخته شده است. در فصل سوم، روش اجرای تحقیق تشریح شده است و جامعۀ آماری، نمونه آماری و روش نمونه گیری مورد استفاده بیان شده است و همچنین در این فصل فرضیه های تحقیق بیان شده و متغیرهای تحقیق و شیوۀ محاسبۀ آن ها ارائه و روش گردآوری اطلاعات و روش های آماری استفاده شده تشریح گردیده است. در فصل چهارم، مدل های تحقیق، تجزیه و تحلیل و فرضیات تحقیق آزمون گردیده و سرانجام در فصل پنجم، نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها و تجزیه و تحلیل های انجام شده بیان و پیشنهاد هایی برای تحقیقات آتی متذکر شده است.
فصل دوم
مبانی نظری وپیشینه تحقیق
۲-۱- مقدمه
با بررسی مبانی نظری و پیشینه تحقیق، میتوان از روشهای مورد استفاده در تحقیقات قبلی مانند ابزار اندازهگیری، روش نمونهگیری و موارد دیگری از این دست آگاه شد و به نقاط قوت و ضعف آنها پی برد. بر این اساس پژوهشگر می تواند طرح تحقیق مناسب را برای موضوع مورد نظر انتخاب کند و نارسایی های مشهود روش شناختی تحقیقات قبلی را در هنگام اجرای طرح پژوهشی خویش برطرف یا کنترل نماید (حافظ نیا، ۱۳۸۱).
در ادبیات کاربردی، کیفیت حسابرسی اغلب از طریق میزان رعایت استانداردهای حسابرسی تعریف شده است. در مقابل پژوهش گران حسابداری و حسابرسی ابعاد چندگانه حسابرسی را مورد توجه قرار داده اند. ابعاد چندگانه حسابرسی باعث به وجود آمدن تعاریف مختلف برای حسابرسی شده است. ساختار های کیفیت حسابرسی از سازه های گوناگون کمی و کیفی از قبیل توانایی های حسابرس و اجرای حرفه ای تشکیل شده و به همین دلیل اندازه گیری آن دشوار است. از آن جایی که عوامل زیادی بر کیفیت حسابرسی تاثیر می گذارند، تعیین چارچوبی برای تبیین کیفیت حسابرسی، موضوعی با اهمیت محسوب می شود.
بدیهی است که سرمایه گذاران همواره دورنمای وضعیت مالی و اقتصادی شرکتی که در آن سرمایه گذاری نموده یا قصد سرمایه گذاری درآن دارند، رامورد بررسی و ارزیابی قرار می دهند. ارزش بالای حقوق صاحبان سهام، انگیزه ای قوی برای مدیران ایجاد می کند که سودی را گزارش نمایند که بازار را رونق دهد. بعبارتی مدیریت سود فرآیندی است که از ارزش نهایی واحد اقتصادی حمایت می کند. یکی از روش های دستکاری سود، تغییر در اقلام تعهدی، اقلام تعهدی اختیاری و تغییر در هزینه های تحقیق و توسعه است. اقلام تعهدی باعث ایحاد تفاوت بین سود و جریان وجوه نقد می شود. در نتیجه، یکی از راه های دستکاری سود، افزایش یا کاهش اقلام تعهدی اختیاری است) هوداک، ۲۰۰۹).
از آن جا که کمیسیون اوراق بهادار وبورس آمریکا سال ۱۹۹۹ را سال حسابدار نامید، در این پانزده سال گذشته رقابت بین موسسات حسابرسی گسترش یافته و حرفه حسابرسی بر اثر شماری از رویدادها تاثیر پذیرفت ودرنتیجه پژوهش در زمینه کیفیت حسابرسی مورد توجه بسیار قرار گرفت. در میز گردی در ارتباط با اثربخشی حسابرسی در سال ۲۰۰۰ عنوان گردید که حرفه حسابرسی، با محیطی که به سرعت در حال تغییر است، همگام نمی باشد. این نگرانی ها بیانگر نیاز مستمر به انجام پژوهش هایی برای ارزیابی عوامل موثر بر کیفیت حسابرسی است (احمد پور وهمکاران، ۱۳۹۱). واز طرفی با توجه به اینکه نابهنجاری اقلام تعهدی در بازار سرمایه ایران وجود دارد ( استا و قیطاسی،۱۳۹۰). و نقش کنترلی واعتباردهی حسابرسان ووجود سطوح متفاوت کیفیت موسسات حسابرسی از یک سو و همچنین وجود انگیزه ها ومسائل مختلف در تهیه وارائه اطلاعات و گزارش های مالی به وسیله مدیریت از سویی دیگر، سوال اصلی پژوهش حاضرچنین مطرح می شود که چه تفاوتی بین قابلیت اتکای اقلام تعهدی اختیاری شرکت های بیش ارزش گذاری شده توسط حسابرس با کیفیت بالاتردرمقایسه با شرکت های حسابرسی شده توسط حسابرس با کیفیت پایین تر وجود دارد؟
با توجه به اصول تحقیق علمی، لازم است در این فصل، مروری بر ادبیات تحقیق انجام پذیرد. در این فصل به بیان مبانی تئوریک و پژوهشی مربوط به موضوع و در ادامه، به بررسی مفاهیم و تعاریف عمده در ارتباط با موضوع تحقیق پرداخته شده است و در بخش مروری بر ادبیات تحقیق، به پژوهشهای پیشین صورت گرفته در این حوزه اشاره شده است.
این فصل در دو بخش ارائه می گردد. در بخش اول به مبانی نظری تحقیق پرداخته میشود. در بخش دوم نیز پیشینه تحقیق بیان میشود.
بخش اول- مبانی نظری تحقیق
۲-۲- مبانی و مفاهیم نظری درمورد کیفیت حسابرسی
دراین قسمت تعاریفی از کیفیت حسابرسی که متغیر وابسته است ارائه گردیده وسپس در مورد متغیر های مستقل اطلاعاتی ارائه گردیده است.
در سطح جامعه این تصور وجود دارد که تایید کیفیت حسابرسی توسط محیط اقتصادی، برای تداوم فعالیت بلند مدت موسسات حسابرسی بسیار حیاتی است وآینده حرفه حسابرسی تا حد قابل ملاحظه ای به کیفیت ستانده فرآیند حسابرسی بستگی دارد. همچنین، ادعا می شود که کیفیت، یک مولفه اساسی برای بازی رقابت بین موسسات حسابرسی است. تلاش های زیادی برای ارائه تعریفی از کیفیت حسابرسی در گذشته انجام شده است، اما هیچ کدام از آن ها به ارائه تعریفی که جهان شمول باشد و مورد قبول همگان قرار گیرد، منجر نشده است. کیفیت حسابرسی اساسا یک مفوم پیچیده و چند بعدی است ( هیئت استاندارد های حسابرسی و اطمینان بخشی بین المللی_IAASB، ۲۰۱۱)[۲۶]. عوامل مستقیم و غیر مستقم متعددی بر کیفیت حسابرسی اثر می گذارند. برخی ها بیشتر بر عوامل مستقیم تاکید می کنند، درحالی که توجه به این عوامل به تنهایی کافی نیست. نکته مهم دیگر این است که برای تعریف کیفیت حسابرسی باید به ذینفعان هم توجه داشته باشیم. تنوع دیدگاه ذینفعان در خصوص کیفیت حسابرسی بیانگر این است که نباید یک مولفه خاص را عامل اثر گذار اصلی بر کیفیت حسابرسی معرفی کنیم .
عمومی ترین تعریف ها از کیفیت حسابرسی عناصر زیر را دربر می گیرد:
احتمال وجود اشتباهات عمده در صورت های مالی، که حسابرس بتواند آن ها را کشف و گزارش نماید.
احتمال اینکه حسابرس برای صورت های مالی حاوی اشتباهات با اهمیت گزارش مشروط صادر نکند.
دقت اطلاعاتی که حسابرس درباره آن گزارش صادر کرده است.
سنجه ای برای توان حسابرسی در کاهش اشتباهات و تحریفات جانبدارانه و بهبودکیفیت داده های حسابداری.
در تعریفی، کیفیت حسابرسی تحت عنوان ارزیابی بازار ارائه شده است. ارزیابی بازار در واقع عبارت است از احتمال این که حسابرس هم تحریفات با اهمیت در صورت های و یا سیستم صاحبکار را کشف کند و هم تحریفات با اهمیت کشف شده را گزارش کند. احتمال این که حسابرس موارد تحریفات با اهمیت را کشف کند، به شایستگی حسابرس و احتمال این که حسابرس موارد تحریفات با اهمیت کشف شده را گزارش کند، به استقلال حسابرس ارتباط پیدا می کند. موسسه های بزرگ شرکت های بیشتری را حسابرسی می کنند و کل حق الزحمه آن ها بین شرکت های صاحبکار تفکیک می شود و به صاحبکاران وابستگی ندارند. موسسه های حسابرسی بزرگ استقلال بیشتری دارند، بنابراین با کیفیت بیشتری به حسابرسی می پردازند (دی آنجلو، ۱۹۸۱).
تیتمن و ترومن[۲۷] (۱۹۸۶) کیفیت حسابرسی را به عنوان صحت اطلاعاتی که حسابرس به سرمایه گذاران ارائه می دهد، تعریف کردند. دیوید سان و نئو[۲۸](۱۹۹۳) تعریف متفاوتی از کیفیت حسابرسی ارائه کردند: کیفیت حسابرسی به توانایی حسابرسی در کشف و رفع تحریف های با اهمیت و دستکاری در سود ناخالص گزارش شده مربوط می شود ( حساس یگانه و غلام زاده لداری، ۱۳۹۱).
تحقیقات نشان داده است که ساختار مؤسسه حسابرسی نیز برکیفیت حسابرسی اثردارد .بر اساس این تحقیقات، کیفیت حسابرسی در مؤسسه هایی که ساختار قوی تری دراستفاده از روش های حسابرسی دارند، با سایر مؤسسه ها تفاوت دارد. ادغام مؤسسه های حسابرسی و یکسان شدن روش های مورد استفاده در مؤسسه های مختلف، این فرض را کم اهمیت ساخته است. محققان دیگری نیز این نظریه را مطرح کرده اند که مؤسسه های بزرگتر به دلیل تجربه بیشتر و ساختار مناسب ترمی توانند بخشی از صرفه اقتصادی خود را به مشتری منتقل کنند و حق الزحمه کمتری ازصاحبکار دریافت نمایند (میر و ریکرز، ۲۰۰۷).
دی آنجلو کیفیت حسابرسی را مشتمل بر دو احتمال تعریف کرد. اول این که حسابرس نقص سیستم حسابداری صاحبکار را کشف کند. دوم این که آن نقص را گزارش کند. کشف نقص کیفیت حسابرسی را در قالب دانش و توانایی حسابرس اندازه گیری می کند. در حالی که گزارش آن بستگی به انگیزه های حسابرس برای افشاگری دارد. با وجود اینکه تعریف دی آنجلو برای حسابرسی صورت های مالی مناسب است، اما می تواند سایر انواع حسابرسی ها را نیز در برگیرد.
تحقیقات پیرامون کیفیت حسابرسی در جهان بر دو محور متمرکز بوده است: انگیزه عرضه حسابرسی با کیفیت بالا و انگیزه تقاضا برای حسابرسی با کیفیت بالا.
انگیزه عرضه حسابرسی با کیفیت بالا
عوامل موثربر کیفیت حسابرسی از دیدگاه حسابرسان، بطور کلی عواملی هستند که بر توانایی حسابرسان در کشف تحریفات با اهمیت در صورت های مالی ویا انگیزه اقتصادی از گزارش تحریفات با اهمیت کشف شده اثر دارند. تعدادی از این تحقیقات کیفیت تصمیم حسابرس وتاثیر آن را بر اثر بخشی و کارآیی حسابرسی آزمون کرده اند. بسیاری از این مطالعات، کیفیت حسابرسی را به طور مستقیم آزمون نکرده اند. اما عواملی را بررسی کرده اند که منجر به بهبود در کیفیت تصمیم حسابرس ودر نتیجه کیفیت حسابرسی می شود. این عوامل عمدتا شامل ۱- میزان تجربیات حسابرس،۲- دعاوی حقوقی علیه حسابرس، ۳- سرپرستی کار حسابرسی، ۴- اندازه موسسات حسابرسی، ۵- کسب شهرت و۶- تخصصی گرایی، است .
انگیزه تقاضا برای حسابرسی با کیفیت بالا
تحقیقاتی که به بررسی تاثیر نیاز استفاده کنندگان به حسابرسی با کیفیت پرداخته اند، دارای خطای محدودتری است اغلب تحقیقات در این زمینه شامل: ۱- حق الزحمه حسابرسی، ۲- نظریه علامتدهی، ۳- هزینه نمایندگی، ۴- وجود کارگروه حسابرسی، هستند (احمد پور وهمکاران، ۱۳۹۱).
۲-۲-۱- معیارهای اندازه گیری کیفیت حسابرسی
محققین به منظور اندازه گیری کیفیت حسابرسی از سه نوع معیار استفاده کرده اند. دسته اول معیارهای مبتنی بر گزارشات حسابرسی، شامل شکست های حسابرسی، گزارشگری متقلبانه و طرح دعاوی حقوقی علیه حسابرسان که توسط محققانی نظیر پیر و اندرسون[۲۹] استفاده شد. دسته دوم معیارهای مبتنی بر دارایی های مندرج در صورت های مالی مانند اقلام تعهدی اختیاری که پژوهشگرانی چون میرز و همکاران[۳۰] از آن استفاده کردند. دسته سوم، معیارهای مبتنی بر بازار از قبیل هزینه سرمایه و ضریب واکنش سود که افرادی نظیر مانسی و همکاران[۳۱] در انجام تحقیقاتشان از آن بهره برده اند .
مهمترین شاخص کمی اندازه گیری کیفیت حسابرسی، اندازه حسابرس است که این دو با هم رابطه مستقیم دارند به طوری که هرچه اندازه حسابرس بزرگتر باشد کیفیت حسابرسی هم بالاتر خواهد بود (چن و همکاران، ۲۰۰۵[۳۲](. محققینی دیگر برای اندازه گیری کیفیت حسابرسی، علاوه بر اندازه موسسه حسابرسی از تخصص موسسه حسابرسی در صنعت صاحبکار نیز استفاده کرده اند. در این معیار، مسلما موسسه های حسابرسی که در صنعت صاحبکار تخصص داشته باشند، با کیفیت بیشتری به حسابرسی آن می پردازند. زائو و ایلدر[۳۳] در تحقیق خود از تخصص حسابرس در صنعت صاحبکار برای اندازه گیری کیفیت حسابرسی استفاده کرده اند، کیفیت کار موسسه های حسابرسی متفاوت است و به طور مستقیم نمی توان با مشاهده موسسه ها تشخیص داد که کدام موسسه از کیفیت کاری بالاتری برخوردار است. تحقیق ها نشان می دهند اندازه، قدمت، شهرت و نام تجاری موسسه های حسابرسی می توانند معیارهای متمایز کننده کیفیت حسابرسی باشند (آقایی و کوچکی، ۱۳۷۴). در این بخش سه معیار متداول جهت محاسبه کیفیت حسابرسی به شکل مختصر بیان شده اند.
کیفیت حسابرسی واندازه موسسه حسابرسی

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

کامنت‌ها بسته شده‌اند.