بررسی رابطه فرصت¬های رشد و پایداری سود در ارزشگذاری جریان نقدی آزاد- قسمت ۱۰

R-squared

 

 

۰٫۹۲۱۶۲۰

 

 

Mean dependent var

 

 

۰٫۷۳۹۸۹۷

 

 

 

Adjusted R-squared

 

 

۰٫۹۱۷۹۵۴

 

 

S.D. dependent var

 

 

۳٫۹۱۸۶۳۸

 

 

 

S.E. of regression

 

 

۰٫۴۲۱۹۱۶

 

 

F-statistic

 

 

۲۷۰٫۴۷۴۶

 

 

 

Durbin-Watson stat

 

 

۲٫۱۵۰۸۰۸

 

 

Prob(F-statistic)

 

 

۰٫۰۰۰۰۰۰

 

 

بر این اساس نتیجه گیری می­ شود که مقدار همه متغیرها به غیر از متغیر کنترلی سود خالص با معنی است. همانگونه که در جدول بالا مشخص است برآورد مدل بالا با رقم Prob(F-statistic) معادل ۰٫۰۰۰۰ معنادار است. همچنین مقدار ضریب تعیین تعدیل شده برابر با ۰٫۹۱ می باشد که بیان کننده قدرت تخمین بالای مدل می باشد و میزان دوربین واتسون نیز نشان دهنده عدم وجود خودهمبستگی در مدل است.
۴-۲-۲- تحلیل آماری آزمون فرضیه پایداری سود
جهت آزمون فرضیه های تحقیق، متغیر پایداری سود نیز بررسی می­گردد رابطه‎ (۴-۴).

همچنین در معادله دوم  ، پایداری سود است. در صورتیکه مقدار بدست آمده از آن بزرگتر از میانه نمونه باشد برابر یک و در غیر اینصورت برابر صفر خواهد بود. همچنین بر اساس این معادله، اگر ضریب  مثبت و معنی دار باشد دلالت بر ارتباط جریان نقدی آزاد با بازده سهام است که در این صورت سود ناپایدار و  و  هر دو صفر می­باشند.
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)
برای بررسی و آزمون از روش داده های تابلویی با اثرات ثابت در مقابل روش داده های ترکیبی از آزمون اف لیمر(تعمیم یافته) استفاده شد، بر اساس نتایج می بایست از روش با اثرات ثابت(پانل) استفاده شود.
همچنین پس از انجام آزمون هاسمن فرض صفر این آزمون پذیرفته می شود و با انتخاب مدل اثرات تصادفی اقدام به برآورد ضرایب با بهره گرفتن از روش حداقل مربعات تعمیم یافته[۵۵] می­ شود. یکی از مزایای بکارگیری این روش در افزایش قدرت آماری ضرایب نسبت به استفاده از تجزیه و تحلیل مجزای داده های آماری به صورت سری زمانی یا مقطعی است. در نتیجه ترکیب مشاهدات این دو و استفاده از اطلاعات به مراتب گسترده تر در روش داده های تلفیقی در مقایسه با روش های دیگر ناهمسانی واریانس[۵۶] محدودتر شده و همخطی[۵۷] بین متغیرها کاهش یافته و بواسطه افزایش درجه آزادی برآورد کارا تر می شود.
برای آزمون نرمال بودن داده ها از آزمون نرمال بودن جملات پسماند استفاده شد بر این اساس که نتایج احتمال بدست آمده بالاتر از ۵ درصد باشد، فرض صفر مبنی بر داشتن توزیع کای-دو طبق آماره Jarque-Bera پذیرفته می شود، که بر نرمال بودن توزیع داده ها دلالت دارد.
لازم به ذکر است بررسی ناهمسانی واریانس و همبستگی سریالی نیز از طریق آزمون­های White– cross section در  انجام گرفت که در مقایسه با  نتایج بهتری شاهد بودیم، همچنین مقدار دوربین واتسون بین ۱٫۸ تا ۲٫۲ بدست آمد.
جدول ۴-۲- نتایج و یافته های تحقیق

 

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رفتن به نوارابزار

بیرون رفتن

متغیر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *