بررسی رابطه بین شایستگی ‌های عاطفی اجتماعی مدیران و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان آموزش و پرورش استان فارس- قسمت ۲۱

۱۸۴

 

 

۰۰۰۱ /۰

 

 

۳

 

 

۴۰ /۲

 

 

۰۱ /۰

 

 

سؤال دوم: کارکنان ادارات آموزش و پرورش استان فارس، به چه میزان، دارای رفتارشهروندی سازمانی می‌باشند؟
جدول شماره ۴-۲ میانگین رفتار شهروندی سازمانی کارکنان از نظر مدیران نمونه تحقیق و نیز مقایسه آن با معیار‌ کفایت مطلوب (Q3) را نشان می‌دهد. ملاحظه می‌شود که میانگین رفتار شهروندی سازمانی کارکنان از دیدگاه مدیران از سطح کفایت مطلوب (Q3) به طور معناداری پایین‌تر هستند، و همچنین ملاحظه می‌شود که میانگین رفتار شهروندی سازمانی در سطح کفایت قابل قبول (Q2) ارزیابی شده است.
جدول شماره ۴-۲: نتایج آزمون تی تک نمونه‌ای جهت مقایسه میانگین رفتار شهروندی با سطوح کفایت مطلوب (Q3) کفایت قابل قبول(Q2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متغیر میانگین انحراف استاندارد سطح کفایت مطلوب (Q3) مقدار t درجه آزادی سطح معناداری سطح کفایت قابل قبول(Q2) مقدار t سطح معناداری
رفتار شهروندی ۶۶/۳ ۳۸/۰ ۴ ۹۴/۵ ۱۸۴ ۰۰۰۱/۰ ۳ ۰۹/۰ ۹۲/۰

 

سؤال سوم: آیا میزان شایستگی‌های عاطفی – اجتماعی مدیران دارای سوابق مختلف، پیش‌بینی کننده معنا‌دار رفتار شهروندی سازمانی کارکنان آنان می‌باشد؟
برای پاسخ به این سؤال از رگرسیون چندگانه استفاده شد که نتایج آن در جدول ۴-۳ آمده است.
همانگونه که در جدول شماره‌ ۴-۳ مشاهده می‌گردد، ابعاد شایستگی‌های عاطفی ـ اجتماعی مدیران با سابقه خدمت ۱۰-۱ سال، ۶۹% از واریانس رفتار شهروندی سازمانی، کارکنان را پیش‌بینی می‌کنند. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که بعد آگاهی اجتماعی با ضریب رگرسیون ۷۷% دارای بالاترین قابلیت پیش‌بینی و بعد خودآگاهی با ضریب رگرسیون ۳۷% دارای پایین‌ترین قابلیت پیش‌بینی مثبت و معنادار رفتار شهروندی کارکنان می‌باشد. اما ابعاد خود مدیریتی و مدیریت رابطه، پیش‌بینی کننده معنادار رفتار شهروندی سازمانی کارکنان نمی‌باشند. همچنین ابعاد شایستگی‌های عاطفی ـ اجتماعی مدیران با سابقه خدمت ۲۰-۱۱ سال، ۷۳% از واریانس رفتار شهروندی سازمانی، کارکنان را پیش‌بینی می‌کنند. نتایج نشان دهنده آن است که بعد آگاهی اجتماعی با ضریب رگرسیون ۷۲% دارای بالاترین قابلیت پیش‌بینی و بعد خودآگاهی با ضریب رگرسیون ۳۱% دارای پایین‌ترین قابلیت پیش‌بینی مثبت و معنادار رفتار شهروندی کارکنان می‌باشد. همچنین بعد خود مدیریتی با ضریب رگرسیون ۴۷/۰ پیش بینی کننده مثبت و معنادار رفتار شهروندی کارکنان می‌باشد. اما بعد مدیریت رابطه رفتار شهروندی سازمانی کارکنان را پیش بینی نمی‌کند.
همچنین ابعاد شایستگی‌های عاطفی ـ اجتماعی مدیران با سابقه خدمت ۲۰ سال به بالا، ۸۶% از واریانس رفتار شهروندی سازمانی، کارکنان را پیش‌بینی می‌کنند. نتایج نشان دهنده آن است که بعد آگاهی اجتماعی با ضریب رگرسیون ۹۲% دارای بالاترین قابلیت پیش‌بینی و بعد خودمدیریتی با ضریب رگرسیون ۱۲% دارای پایین‌ترین قابلیت پیش‌بینی مثبت و معنادار رفتار شهروندی کارکنان می‌باشد. بعد مدیریت رابطه با ضریب رگرسیون ۳۲% و بعد خودمدیریتی با ضریب رگرسیون ۱۲/۰ پیش‌بینی کننده مثبت و معنادار رفتار شهروندی سازمانی کارکنان می‌باشند.
جدول۴-۳٫ میزان پیش بینی رفتار شهروندی کارکنان بر اساس ابعاد شایستگی عاطفی ـ اجتماعی مدیران دارای سوابق مختلف

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید.

 

 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *