دسترسی به منابع مقالات : بررسی حقوقی مفهوم و مصادیق تخلف در انتخابات و راهکارهای مقابله با …

گفتار دوم : مدل های مدیریت اجرایی در انتخابات —————————————–۱۱
۱- مدل مستقل———————————————————————۱۱
۲- مدل حکومتی ——————————————————————-۱۲
۳- مدل ترکیبی ——————————————————————–۱۴
فصل دوم : نظارت بر انتخابات ———————————————————-۱۷
گفتار اول : مفهوم نظارت بر انتخابات —————————————————-۱۸
گفتار دوم : اهداف نظارت بر انتخابات —————————————————-۱۹
گفتار سوم : انواع نظارت بر انتخابات —————————————————–۲۰
۱- نظارت از طریق قوه مقننه ———————————————————-۲۱
۲- نظارت از طریق قوه قضائیه ———————————————————۲۲
۳- نظارت از طریق دادگاه های خاص و تخصصی ——————————————۲۳
۴- نظارت از طریق نهادهای سیاسی —————————————————–۲۳
۵- نظارت توأمان قوای مقننه و قضائیه —————————————————۲۵
گفتار چهارم : اصول حاکم بر نظارت بر انتخابات ——————————————-۲۵
۱- اصل بی طرفی ——————————————————————-۲۵
۲- اصل شفافیت———————————————————————۲۶
۳- اصل حرفه ای بودن —————————————————————۲۷
۴- اصل پاسخگویی——————————————————————۲۸
۵- اصل صحت ودقت —————————————————————-۲۸
۶- اصل استقلال———————————————————————۲۹
فصل سوم : اصول حاکم بر سلامت انتخابات ———————————————–۲۹
گفتار اول : اصل صحت و دقت ———————————————————۳۰
گفتار دوم : اصل امنیت —————————————————————۳۰
گفتار سوم : اصل قطعیت ————————————————————-۳۱
گفتار چهارم : اصل معتبر بودن ———————————————————۳۱
گفتار پنجم : اصل اعتماد عمومی ——————————————————-۳۲
فصل چهارم : پیشینه و مفهوم تخلف در انتخابات ——————————————۳۲
گفتار اول : پیشینه تخلف ————————————————————-۳۴
گفتار دوم : تعاریف تخلف ————————————————————-۳۶
۱- تعریف تخلف و تقلب در معنای عام —————————————————۳۷
۲- تعریف تخلف و تقلب در معنای خاص ————————————————-۳۸
بخش دوم مصادیق تخلف در انتخابات و آیین رسیدگی مربوط به تخلفات انتخاباتی در پرتو مطالعه تطبیقی
فصل اول : مصادیق تخلفات انتخاباتی —————————————————-۴۹
گفتار اول : تخلف پیش از فرآیند اخذ رأی ————————————————۵۰
۱- در زمان ثبت نام رأی دهندگان ——————————————————۵۰
۲- در زمان ثبت نام کاندیداها و احزاب سیاسی ——————————————–۵۱
۳- در زمان فعالیت و تبلیغات انتخاباتی ————————————————–۵۳
۴- در زمان استفاده از تجهیزات و امکانات رأی گیری —————————————۵۴
گفتار دوم : تخلف در حین فرآیند اخذ رأی ———————————————–۶۰
۱- تخلف توسط رأی دهندگان ———————————————————۶۰

کامنت‌ها بسته شده‌اند.