دانلود پایان نامه ارشد بررسی حقوقی جرم اعتیاد به مواد مخدر و روانگردان -با توجه به قانون اصلاحی سال 1389

هرگونه فعل مادی و مثبت، برای ایجاد انواع مواد مخدر (طبیعی یا شیمیایی)،  عنصر مادی این جرم را تشکیل می­دهد. تفاوت کشت با تولید در آن است که در کشت، فقط بذر کاشته می­شود که این عمل برای به دست آوردن ماده مخدر و روان گردان کافی نیست. بلکه باید مراحلی طی شود تا این مواد کاشته شده تبدیل به ماده مخدر و روان گردان شود، بنابراین کشت برای حصول مواد مخدر صورت می­گیرد، و تولید مرحله پس از کشت است.

 

2ـ عنصر معنوی جرایم ساخت و تولید

این جرم نیز از جمله جرائم عمدی است و برای تحقق آن احراز سوء نیت مرتکب لازم است. قصد مجرمانه در عمدی بودن فعل ارتکابی زمانی محرز می­شود که شخص با علم و اطلاع از اینکه چه چیزی می­سازد یا چه چیزی تولید می­کند به قصد حصول نتیجه به انجام آن فعل مبادرت کند. بنابراین جرائم ساختن و تولید از جرائم عمدی مقید است، یعنی مجرم هم عمد در فعل دارد (ساختن و تولید) و هم عمد در حصول نتیجه (تولید ماده مخدر و روان گردان). پس اگر در هرمرحله از تولید و ساخت اقدامات شخص عقیم بماند و مادۀ مخدر مورد نظر وی ساخته نشود، اقدام او شروع به جرم است.[1]

 

3ـ عنصر قانونی جرایم ساخت و تولید

در ماده یک قانون اصلاحی سال 89، ساختن و تولید مواد مخدر، به عنوان یک جرم معرفی می­شود و در مواد 4، 8 و 40 همین قانون، بسته به نوع و میزان مواد مخدر و روان گردان، مجازات اعمال فوق تعیین شده که دقیقاً همان مجازات­هایی است که برای جرم وارد کردن مواد مخدر ذکر کردیم.

در پایان این مبحث باید گفت در اصل تنها جایی که قانون­گذار ساخت و تولید مواد ممنوع را جرم ندانسته است، مادۀ 41 قانون اصلاحی است که می­گوید: «ساخت، تولید، خرید، فروش، ارسال، نگهداری، ورود، صدور، مصرف و حمل مواد ممنوع، حسب مورد برای مصارف پزشکی، تحقیقاتی و صنعتی با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از شمول این قانون مستثنی است.» قطعاً منظور از جرم ندانستن تولید و ساخت مواد ممنوع، مواد مخدر نیست بلکه منظور مواد ممنوع مذکور در مادۀ 40 الحاقی به قانون است و تسری دادن حکم مادۀ 41 به مواد مخدر مسلماً اشتباه و خطاست.[2]

 

دـ جرایم حمل و نگهداری و اختفاء موادمخدر و روان­گردان

1ـ عنصر مادی حمل

عنصر مادی این جرم عبارت است از هرگونه فعل مادی ایجابی که موجب نقل و انتقال مواد مخدر (مندرج در مواد 4 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر سال 1389) از نقطه­ای به نقطه دیگر بالمباشره یا با واسطه گردد.

از آنجاییکه حمل مواد مخدر معمولاً با جاسازی همراه است، قانون اصلاحی 1389، اقدام به ساخت و تعبیه جاسازی جهت حمل مواد مخدر در وسایل نقلیه را نیز به عنوان جرم «معاونت در جرم» حتی اگر منجر به حمل نیز گردد قابل تعقیب و مجازات می­داند. (تبصره ذیل ماده 30)

 

ـ عنصر مادی نگهداری

نگهداری به معنی در اختیار داشتن مواد مخدر است خواه نزد خود شخص، خواه در جا و مکان معینی باشد، محقق می­شود. البته لازم نیست حتماً مواد مخدر و روان گردان توسط خود شخص در جایی قرار داده شود، همین که به دستور یا اذن وی، مواد در تصرف او قرار گیرد نیز عنصر مادی جرم نگهداری ایجاد می­گردد.

 

ـ عنصر مادی اختفاء

عنصر مادی این جرم عبارت است از هرگونه فعل مادی ایجابی برای مخفی کردن مواد مخدر و دور نگهداشتن آنها از انظار، اعم از آنکه مواد مخدر به وسیلۀ شیء خاصی پوشیده شود یا اینکه جاسازی گردد و یا در هر مکان دیگری از دید سایرین مخفی بماند.

 

2ـ عنصر معنوی جرایم حمل، نگهداری و اختفاء

هر سه جرم مذکور از جمله جرائم عمدی محسوب می­شوند و ارتکاب آنها با سوء نیت جزایی توأم است. در این حال شخص مرتکب باید علم و اطلاع از وجود مواد مخدر داشته باشد و به عمد آن را حمل و نگهداری و مخفی کند.

البته در دو مورد، حمل و نگهداری و اختفاء، باید به قصد تولید مواد مخدر و روان گردان باشد تا جرم، محقق شود که یک مورد آن درباره حمل و نگهداری و اخفاء بذر شاهدانه است (ماده 3 قانون اصلاحی 1389) و مورد دیگر نیز درباره حمل و نگهداری موادمخدر و روان‌گردان در ماده 40 الحاقی به قانون  اصلاحی فانون مذکور می­باشد که قانون‌گذار برای جرم دانستن این اعمال، قصد نتیجه را شرط تحقق می­داند.

[1]- همان، ص 121.

[2]- همان، ص 122.

خرید و دانلود فایل:

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد (docx ):

بررسی حقوقی جرم اعتیاد با توجه به قانون اصلاحی قانون مبارزه با مواد مخدر سال 1389