بررسی تبیین اثر سرمایه های فکری بر مهندسی و مدیریت نوآوری در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی مرکز منطقه فارس- قسمت ۲

 • بررسی اثر سرمایه فکری انسانی بر ایجاد مزیت رقابتی در سازمان.

 

 • بررسی اثر سرمایه فکری انسانی بر ایجاد راهبرد تجاری در سازمان.

 

 • بررسی اثر سرمایه فکری ساختاری بر ایجاد طرح های بازپرداخت و پاداش در سازمان.

 

 • بررسی اثر سرمایه فکری ساختاری بر ایجاد زنجیره ارزش در سازمان.

 

 • بررسی اثر سرمایه فکری ساختاری بر ایجاد مزیت رقابتی در سازمان.

 

 • بررسی اثر سرمایه فکری ساختاری بر ایجاد راهبرد تجاری در سازمان.

 

 • بررسی اثر سرمایه فکری رابطه ای بر ایجاد طرح های بازپرداخت و پاداش در سازمان.

 

۱۰- بررسی اثر سرمایه فکری رابطه ای بر ایجاد زنجیره ارزش در سازمان.
۱۱- بررسی اثر سرمایه فکری رابطه ای بر ایجاد مزیت رقابتی در سازمان.
۱۲- سرمایه فکری رابطه ای بر ایجاد راهبرد تجاری در سازمان.
۱-۵- پرسش های پژوهش
۱-۵-۱- پرسش اصلی

 

 

  1. آیا سرمایه فکری بر مهندسی و مدیریت نوآوری در سازمان های صنعتی تاثیر دارد؟ 
   •  
    1. – پرسش های فرعی

 

  1. آیا سرمایه فکری انسانی بر ایجاد طرح های بازپرداخت و پاداش در سازمان تاثیرگذار است؟

 

  1. آیا سرمایه فکری انسانی بر ایجاد زنجیره ارزش در سازمان تاثیرگذار است؟

 

  1. آیا سرمایه فکری انسانی بر ایجاد مزیت رقابتی در سازمان تاثیرگذار است؟

 

  1. آیا سرمایه فکری انسانی بر ایجاد راهبرد تجاری در سازمان تاثیرگذار است؟

 

  1. آیا سرمایه فکری ساختاری بر ایجاد طرح های بازپرداخت و پاداش در سازمان تاثیرگذار است؟

 

  1. آیا سرمایه فکری ساختاری بر ایجاد زنجیره ارزش در سازمان تاثیرگذار است؟

 

  1. آیا سرمایه فکری ساختاری بر ایجاد مزیت رقابتی در سازمان تاثیرگذار است؟

 

  1. آیا سرمایه فکری ساختاری بر ایجاد راهبرد تجاری در سازمان تاثیرگذار است؟

 

  1. آیا سرمایه فکری رابطه ای بر ایجاد طرح های بازپرداخت و پاداش در سازمان تاثیرگذار است؟

 

  1. آیا سرمایه فکری رابطه ای بر ایجاد زنجیره ارزش در سازمان تاثیرگذار است؟

 

  1. آیا سرمایه فکری رابطه ای بر ایجاد مزیت رقابتی در سازمان تاثیرگذار است؟

 

 1. سرمایه فکری رابطه ای بر ایجاد راهبرد تجاری در سازمان تاثیرگذار است؟

 

۱-۶- متغیر های تحقیق
موضوعات تحقیق دارای مفاهیمی مجرد و ذهنی هستند. برای اینکه عملاً تحقیق را انجام دهیم، مفاهیم باید به متغیر تبدیل شوند. مفاهیم وقتی به متغیر تبدیل می شوند که بتوانیم به آنها مقدار و درجات آنها را تعیین کنیم. همچنین باید بین متغیر های وابسته، مستقل و کنترل و بین متغیر های گسسته و پیوسته تفاوت قائل شد(ایران نژاد، ص ۴۷: ۱۳۸۲). این تحقیق با عنایت به فرضیه ها و نوع پرسشنامه طراحی شده متغیر های مستقل و متغیر های وابسته ای را دارا می باشد که هر کدام متناظر با یکی از فرضیه ها هستند.
۱-۶-۱- متغیر مستقل
متغیر مستقل، متغیری است که انتظار می رود تغییر در متغیر وابسته را توضیح دهد به عبارت دیگر متغیر مسنقل، متغیر روشنگر است. فرض می شود که این متغیر علت تغییر در متغیر وابسته است(ایران نژاد ، ص ۴۸: ۱۳۸۲). در این تحقیق ، متغیر مستقل عبارت است از: سرمایه فکری که اطلاعات و گزارشات لازم را برای اتخاذ تصمیم در اختیار مدیران شرکت قرار می دهد.
۱-۶-۲- متغیر وابسته
می توان گفت متغیر وابـسته نـتیجه مـتغیر مستقل است. مـتغیر واـبسته متغیر معیار نیز نامیده می شود( منبع قبلی). در این تحقیق مدیریت نوآوری سازمان های صنعتی (درشرکت ملی پخش فرآرده های نفتی مرکز منطقه فارس) که با ابعاد ۴ گانه طرح های باز پرداخت و پاداش در سازمان، راهبرد تجاری در سازمان، مزیت رقابتی در سازمان، زنجیره ارزش در سازمان مورد بررسی قرار خواهد گرفت، متغیروابسته می باشد.
۱-۷- قلمرو تحقیق
۱-۷-۱- قلمـرو مکانی: قلمـرو مکانی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی شیراز می­باشد.
۱-۷-۲- قلمـرو زمانی: قلمرو زمانی پژوهش ۶ ماه از تیرماه تا آذرماه ۱۳۹۳ می باشد و بازه زمانی گردآوری داده ها دی ماه ۱۳۹۳ هجری شمسی است.
۱-۷-۳- قلمـرو موضوعی: موضوع این پژوهش در قلمرو مدیریت سرمایه های فکری بر مهندسی و مدیریت نوآوری در سازمان های صنعتی قرار دارد.
۱-۸- تعریف مفهومی و عملیاتی واژه ها وا صطلاحات تخصصی
در تحقیق حاضر از واژه هایی استفاده شده ا ست که نیاز به تعریف مفهومی و عملیاتی بر اساس اهداف تحقیق دارند زیرا این واژه ها از دیدگاه های متفاوت و موارد مصرف گوناگون می توانند تعاریف نظری و عملیاتی متعدد و متفاوتی پیدا نمایند.
سرمایه فکری۱: سرمایه فکری را به عنوان مجموعه ای از دارایی های نامشهود (منابع، توانایی ها، رقابت) تعریف می کند که از عملکرد سازمانی و ایجاد ارزش به دست می آیند. که دریک مقیاس پنج فاصله ای از خیلی کم تا خیلی زیاد سنجیده می خواهد شد(بوتنیس۲،۱۹۹۸).
مدیریت نوآوری۳ : ایجاد دانش و ایده های جدید برای به کار بردن و تسهیل نتایج کسب و کار جدید، هدف گذاری برای بهبود فرایندها و ساختارهای داخلی تجارت و ایجاد محصولات و خدمات متحرک. (چن۴ و همکاران، ۲۰۰۴). این واژه با گویه های ۱-۲-۳-۴-۵-۶-۷-۸-۹-۱۰-۱۱ در پرسشنامه سنجیده خواهد شد.
سرمایه انسانی: سرمایه انسانی موجودی دانش افراد یک سازمان است. رس و همکارانش بحث می کنند که کارکنان سرمایه فکری را از طریق شایستگی، نگرش و چالاکی فکری شان ایجاد می کنند(قلیچ لی و مشبکی،۱۳۸۵). این واژه با گویه های ۱-۲-۳-۴-۵-۶-۷-۸-۹-۱۰-۱۱ در پرسشنامه سنجیده خواهد شد.
سرمایه ساختاری: شامل همه ذخایر غیرانسانی دانش در سازمان می شود که دربرگیرنده پایگاه های داده ها، نمودارهای سازمانی، دستورالعمل های اجرایی و بطور کلی هرآنچه که ارزش آن برای سازمان بالاتر از ارزش مادی اش باشد، است(بنتیس، ۲۰۰۰).
۱-Intelegent Capital(IC)
۲-Bontis
۳-Creative Management
۴-Chen
این واژه با گویه های ۱۲-۱۳-۱۴-۱۵-۱۶-۱۷-۱۸-۱۹-۲۰-۲۱-۲۲-۲۳-۲۴-۲۵-۲۶-۲۷-۲۸- ۲۹-۳۰ در پرسشنامه سنجیده خواهد شد.
سرمایه رابطه ای: عبارت است از مجموع تمام دارایی هایی که روابط شرکت با محیط برون سازمانی را مدیریت می نماید(بوزبورا۱،۲۰۰۴). این واژه با گویه های ۳۱-۳۲-۳۳-۳۴-۳۵-۳۶-۳۷-۳۸-۳۹-۴۰-۴۱-۴۲-۴۳-۴۴-۴۵- ۴۶-۴۷-۴۸ در پرسشنامه سنجیده خواهد شد.
مزیت رقابتی: سرمایه فکری با تـوجه به تحولاتی نـظیر تغییر محیط قانونی، گسترش بهره گیری از فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی، ظهور نوآوری به عنوان عامل اصلی کسب مزیت رقابتی پایدار و تاثیرات در حوزه های راهبردی به عنوان محور فعالیت های بلند مدت سازمان در ابعاد رابطه ای ، انسانی و ساختاری تلقی می گردد. (بنتیس۲، ۲۰۰۰). این واژه با گویه های ۳۱-۳۲-۳۳-۳۴-۳۵-۳۶-۳۷-۳۸-۳۹-۴۰-۴۱-۴۲-۴۳-۴۴-۴۵- ۴۶-۴۷-۴۸ در پرسشنامه سنجیده خواهد شد.
راهبرد تجاری: در دوران صنعتی، دارایی های مشهود به عنوان منبع اصلی ارزش در شرکت ها مطرح بودند اما در عصر اطلاعات، دانش و اطلاعات به عنوان ارزش اصلی سازمان مطرح هستند)حاجی کریمی،۱۳۸۸). این واژه با گویه های ۳۱-۳۲-۳۳-۳۴-۳۵-۳۶-۳۷-۳۸-۳۹-۴۰-۴۱-۴۲-۴۳-۴۴-۴۵- ۴۶-۴۷-۴۸ در پرسشنامه سنجیده خواهد شد.
بازپرداخت و پاداش در سازمان ها: اگر کارکنان سازمان به این نتیجه برسند که اعطای ترفیعات و شایستگی و پرداخت پاداشها بر معیارهای عملکردی استوار نبوده و بر مبنای ارزشیابی واقعی صورت نگیرد، اثرات زیانبار و مخربی بر عملکرد آنان خواهد داشت)حاجی کریمی،۱۳۸۸). این واژه با گویه های ۱۲-۱۳-۱۴-۱۵-۱۶-۱۷-۱۸-۱۹-۲۰-۲۱-۲۲-۲۳-۲۴-۲۵-۲۶-۲۷-۲۸- ۲۹-۳۰ در پرسشنامه سنجیده خواهد شد.
۱-۹ – خلاصه فصل و ساختار پایان نامه:
در این فصل ضمن بیان مسأله پژوهش، اهمیت و ضرورت انجام پژوهش، اهداف و سوالات پژوهش، نوع پژوهش و تعاریف عملیاتی و نظری متغیرها نیز شرح و توضیح داده شده اند.
۱-Bozbura
۲-Bontis
مطالب ارائه شده در این فصل ضمن نشان دادن کلیات پژوهش، مسیر کلی پژوهش حاضر را نیز مشخص ساخته است که در فصل های بعدی با توجه به نوع مباحث مطرح شده در این فصل، هدف پژوهش دنبال می گردد.
در فصل ۲، مفاهیم، تـعاریف و مطالب مربوط به متـغیرهای پژوهش مـورد بررسی قـرار خواهد گرفت. سپس تحقیقات پیشین داخلی و خارجی ارائه می گردد. در انتها فرضیه های پژوهش و مدل پیشنهادی پژوهش تشریح خواهد شد.
در فـصل ۳، دربـاره روش تحقیق و شـیوه‌های اندازه‌گیری مـتغیرها بحث شـده است و سـپس توضـیحاتی در خصوص روش جمع‌ آوری اطلاعات، نوع وسیله جمع‌ آوری اطلاعات و نحوه استخراج داده‌ها از پرسشنامه ارائه خواهد گردید. در پایان به تشریح متغیرهای مورد بررسی در پژوهش و روش‌های آماری مورد استفاده جهت تجزیه وتحلیل اطلاعات و سؤالات پرداخته شده است.
در فصل ۴، جداول آماری و نمودار مربوط به سوالات جمعیت شناختی و سوالات پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفته اند.
در فصل ۵، نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها خلاصه می شود و با تحلیل آنها سعی می شود تا به سوالاتی که در فصل اول از سوی محقق مطرح شده، پاسخ داده شود و پیشنهاداتی برای بهبود وضعیت سازمانی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی مرکز منطقه فارس (شیراز)ارائه گردیده است.
فصل دوم
مبانی نظری و پیشینه پژوهش
۲-۱- مقـدمه
در ایـن فصل ابـتدا مفاهیم، تـعاریف و مبانی نظری مربوط به متـغیرهای پژوهـش مـورد بـررسـی قـرار می گیرد. سپس پژوهش های پیشین داخلی و خارجی ارائه می گردد. در انتها فرضیه های پژوهش و مدل پیشنهادی پژوهش تشریح خواهد شد.
ظـهور اقتـصاد جدید مبتنی بر دانـش و اطلاعات، مـنجر به افـزایش علاقه ی پـژوهشگران به مطالعه در حوزه ی سرمایه ی فکری۱ شده است. این حوزه که توجه بسیاری از پژوهشگران را به خود جلب کرده است، سرمایه فکری را به عنوان ابزاری برای تعیین ارزش شرکت مورد استفاده قرار می دهند(پیو تانگ۲ و دیگران، ۲۰۰۷: ۷۶). در جوامع دانش محور کنونی، نقش و اهمیت بازده سرمایه فکری به کار گرفته شده در قابلیت سودآوری پایدار و مستمر شرکت ها بیش از بازده سرمایه مالی به کار گرفته شده است(رستمی و سراجی، ۱۳۸۴: ۴۹). در اقتصاد دانش محور حال حاضر، سرمایه فکری بخش مهمی از ارزش شرکت ها محسوب می شود. توانایی برای مدیریت و کنترل سرمایه فکری مستلزم این است که شرکت ها بتوانند سرمایه فکری را شناسایی، اندازه گیری و گزارش کنند(مرـ کویسترا۳ و دیگران، ۲۰۰۱: ۴۵۹).
عکس مرتبط با اقتصاد
سرمایه فکری یک مفهوم میان رشته ای است و فهم و درک آن در رشته های مرتبط با کسب و کار و تجارت متنوع است(هوانگ۴ و لوثر ، ۲۰۰۷: ۳۸۶). در خصوص میزان شـناخت ما از سرمایه های فکری توافق چندانی وجود ندارد. سرمایه های فکری اگرچه در قبل ناشناخته بود ولی اکنون به اشکال مختلف در فرایند توسعه اقتصـادی، مدیریتی، فناوری و اجتماعی به ایفای نقش می پردازد. انقلاب حاصله در فناوری اطلاعات، اهمیت در حال افزایش دانش واقتصاد مبتنی بر دانش، الگو های در حال تغییر ایجاد جامعه شبکه ای و همچنین پیدایش نوآوری به عنوان مهمترین عوامل تعیین کننده مزیت رقابتی از جمله مواردی هستند که موجبات افزایش اهمیت سرمایه فکری در شرکت ها را بیش از پیش فراهم کرده است(انواری رستمی و رستمی، ۱۳۸۲: ۵۱).
نتیجه تصویری درباره فناوری اطلاعات

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *