علمی : بررسی تاثیر گفتمان جنسیتی در کتاب زبان انگلیسی سوم دبیرستان با رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی۹۳

۴-۵ توصیف و تحلیل ویژگی‌های زبانی موجود در کتاب زبان انگلیسی سال سوم (متن درسها) از دیدگاه گفتمان جنسیتی: ۸۵
۴-۶ تعداد ضمیرها و اسم‌های جنسیتی به تفکیک هر درس در کتاب زبان سال سوم: ۸۷
۴-٧ تحلیل ویژگی‌های زبانی موجوددر کتاب زبان سال سوم (بخش تمرین ها) از منظر گفتمان جنسیتی: ۸۷
۴-٧-١ تعریف مثال ۵ از قسمت اول : ۸۷
۴-٧-٢ تمرین شماره ١ در صفحه ٣۰: ۸۸
۴-٧- ٣ تمرین شماره ۴ صفحه ۵۴: ۸۹
۴-٧-۴ تمرین شماره ۴: ۸۹
۴-٧- ۵ تمرین شماره دو صفحه ۵٣: ۸۹
۴-٧- ۶ صفحه ۵٨ در گزینه ١: ۸۹
۴-٧-٧ در تمرین صفحه۶۰ : ۹۰
۴-٧-٨ در صفحه ٧٢ شماره ۵: ۹۰
۴-٧-۹ در صفحه ٧٣ گزاره ۶: ۹۱
۴-٧-۱۰ در صفحه ٨۶ شماره ۶: ۹۲
فصل پنجم – نتیجه گیری و پیشنهادات: ۹۳
۵-١ مقدمه: ۹۴
۵-٢ نتایج پژوهش ۹۸
۵-٣ پیشنهادهایی برای پژوهش‌های بعدی ۱۰۲
توصیه‌ها و راهبردها: ۱۰۲
۶-۳ پیشنهاداتی برای پژوهش‌های بعدی ۱۰۳
واژه نامه فارسی به انگلیسی ۱۰۵
واژه نامه انگلیسی به فارسی ۱۰۸
منابع فارسی ۱۱۱
منابع انگلیسی: ۱۱۳
منابع اینترنتی: ۱۱۵
فصل اول:
کلیات پژوهش
۱-۱- مقدمه
یکی از موضوعات مورد توجه در حوزه میان رشتهای زبانشناسی اجتماعی و یا جامعه شناسی زبان، و تحلیل گفتمان، زبان و جنسیت یا به تعبیر تخصصی تر زبانشناسی جنسیت است. عنوان “زبان و جنسیت” در ظاهر ساده است تا آنجا که ممکن است تصور شود، دیگر نیازی به پژوهش در این حوزه وجود ندارد. حتی علاقهمندان به این حوزه نیز به طور معمول به ذکر چند تفاوت مشهور (و بعضاً نادرست) بین کاربردهای زبانی دو جنس قناعت می‌کنند و موضوع به همین جا ختم می‌شود.
از دیدگاه تحلیل گفتمان پرداختن به تاثیر متغیـــر جنسیت بر زبان موجه و ضروری است چون پژوهشگر را قادر به توصیف دقیقتر زبان می‌کند. از دیگر سو پژوهش در این موضوع از دیدگاه جامعهشناسی ضرورت می‌یابد چرا که راهی برای آگاهی از جایگاه جنسیت‌ها در جوامع و تاثیر متقابــل آنها در شکل گیری ارتباط است.
در واقع پژوهشگران با کسب این نوع آگاهی‌ها زمینه را برای کار برنامه ریزان اجتماعی فراهم میآورند. هدف این پژوهش در درجه اول ترسیم تصویری دقیق از حوزه وسیع نشانه‌های زبانی جنسیتی و ابعاد مختلف آن در کتاب زبان سال سوم دبیرستان است.
به نظر می‌رسد که آرائی غیر علمی درباره رابطه متغیر جنسیت و زبان در میان دانش آموزان و دبیران و نویسندگان کتب درسی وجود دارد که معمولاً بدیهی و مسلم تلقی می‌شود. با پژوهش هایی از این قسم میتوان به واقعیت این رابطه در ابعاد مختلف پی برد و در نتیجه اقدام به اصلاح و بازسازی آراء افراد و گروه‌ها نمود. در واقع اطلاع از واقعیت وضع موجود شیوه تاثیرگذاری متغیر جنسیت بر زبان برنامه ریزان اجتماعی و نیز برنامه ریزان زبان را قادر به اعمال تغییرات و تاثیرات جهت دار و سودمند خواهد نمود. در این فصل پس از طرح مسئله و سوالات پژوهش، در بخش‌های جداگانه، به ترتیب، اهمیت و ضرورت موضوع پژوهش، اهداف پژوهش و محدودیت‌های پژوهش را بیان خواهیم کرد. در پایان نیز به تعریف واژه‌ها و اصطلاحات کلیدی خواهیم پرداخت.
١-٢- بیان مسئله:
نظریه تحلیل گفتمان بر سهم زبان در بازنمایی و نیز ایجاد واقعیت اجتماعی تأکید می‌کند. مطابق این نظریه، دسترسی به واقعیت فقط از راه زبان میسر است، اما بازنمایی واقعیت از راه زبان هرگز بازتاب واقعیت از پیش‌ موجود و عینی نیست، بلکه در این بازنمایی، زبان در ایجاد واقعیت مؤثر است؛ درواقع جهان محل گفتمان‌هاست.
در این نظریه، زبان صرفاً گذرگاه انتقال اطلاعات و بازنمایی صرف واقعیت نیست، بلکه ماشینی است که جهان اجتماعی را می‌سازد و معنادار می‌کند. هویت‌ها و روابط اجتماعی نیز محصول زبان و گفتمان‌ها هستند و تغییر در گفتمان، سبب تغییر در جهان اجتماعی می‌شود و نزاع گفتمانی به تغییر و بازتولید واقعیات اجتماعی منجر می‌گردد. همچنین این نظریه بر تاریخی و فرهنگی بودن هویت و دانش انسانی تأکید می‌کند. (مصلی نژاد، ١٣٧٢:٢) بر همین مبنا این نظریه برای مطالعه بر روی گفتمان جنسیتی برگزیده شده است تا سویه‌های جنسیتی گفتمانی متن کتاب سال سوم از طریق روش تحلیل گفتمان بررسی گردد.
گفتمان را در نظریه فرهنگی مدرن و پست مدرن، مبتنی بر وجود پیکره یا مجموعه‌ای از گزاره‌ها و قضایای منسجم و به هم پیوسته دانسته اند که با تعریف و مشخص ساختن یک موضوع، شی و یا محمول و با ایجاد مفاهیمی برای تحلیل آن موضوع یا محمول، ارزیابی دقیقی از واقعیت ارائه می‌دهد(نوذزی، ١٣٨۰: ٢۹).
تعریف گفتمان در گسترده ترین شکل آن به همه‌ی پدیده‌ها و روابط و تعاملات سمبلیک بین مردم اشاره داردکه معمولا از طریق مشاهدات عینی ونوشتاری یا گفتاری صورت می‌پذیرد.(مریل بلور و توماس بلور ٢۰۰٧: ۶) .طبق نظر فرکلاف گفتمان یک فرآیندکلی از تعاملی است که متن فقط جزیی از آن است.(فر کلاف ١۹٨۹: ٢۴)بر این اساس گفتمان یک راه فراگیر برای تجربه جهان است، گفتمان به ابراز بیان خود در جهان اجتماعی از راه زبان اشاره دارد و به خوبی می‌تواند رابطه قدرت و دانش و مقاومت و نقد را تبیین نماید. بر این اساس سخنگو محتوای ایدئولوژیک خود در متن را بر پایه صورتبندی زبانی بیان می‌کند. در واقع انتخاب یا گزینش یک فرم زبانی می‌تواند مسیر زندگی افراد در اجتماع را مشخص کند.
وارینگ (٢۰۰۰ : ۴۵ ) اشاره می‌کند کلمات در نگرش سوژه‌های اجتماعی بسیار تاثیر گذار هستند: هر کدام از کلماتی که به وسیله سوژه اجتماعی انتخاب می‌شود درک اوازدیگران و خود درعرصه اجتماعی را شکل می‌دهد و در جهت دهی به کنش او موثر است. بر همین اساس شیوه مواجه با گفتمان جنسیتی در کتاب زبان انگلیسی سال سوم بازنمایی خاصی دارد که این تحقیق در پی مکاشفه این راه بازنمایی است.
در واقع زبان جنسیتی حاکم بر گفتمان جنسیتی غالب بر فضای اجتماعی ایران، به عنوان یکی از تاثیرگذارترین پدیده های موجود در کنش های زبانی و غیر زبانی افراد، در میان مجلات عامه پسند، روزنامهها، خبرگزاری‌ها و فضای مجازی و به ویژه کتب درسی، به عنوان بخشی از نگاه رایج بر مفهوم جنسیت، نمود یافته است.
در واقع ذهنیت افراد جامعه بخصوص زنان تحت تاثیر ناخودآگاهی است که حامل خواست گفتمان جنسیتی حاکم می‌باشد. لذا آنها کنش‌هایی را در پیش می‌گیرند که نه با خواست و باور خودشان بلکه القا گفتمان جنسیتی حاکم است که از آن‌ها به عنوان ابزاری در جهت بازتولید وضعیت موجود بهره می‌برد.
١-٣ متغیرهای تحقیق
متغیر مستقل: گفتمان جنسیتی
متغیر وابسته: بازنمود گفتمان در کتب درسی ( به طور خاص کتاب زبان انگلیسی سال سوم دبیرستان)

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

کامنت‌ها بسته شده‌اند.