بررسی اثربخشی آموزش های ضمن خدمت کارکنان و عوامل مؤثر بر آن …

سئوال باز پاسخ

۱

مجموع

۵۲

پرسش نامه های تدوین شده به منظور دستیابی به اهداف تحقیق در نمونه آماری توزیع و جمع آوری شد.
۳-۵)پایایی و روایی
۳-۵-۱)پایایی
در این پژوهش برای اندازه گیری قابلیت اعتماد یا پایایی ابزار تحقیق از یک مطالعه مقدماتی یا پایلوت استفاده شده است. بدین منظور تعداد ۳۰ نفر از افراد جامعه آماری انتخاب و پرسش نامه اولیه بین آن ها توزیع و داده های به دست آمده استخراج و به کمک نرم افزار SPSS آلفای کرونباخ اندازه گیری شده است. هم چنین در مطالعه پایلوت سؤال هایی که واضح نبودند و یا ابهام داشتند حذف، اصلاح و بازنویسی شدند.
پایایی پرسش نامه شماره یک شاخص های پانزده گانه(۵۲ سؤالی)، به روش آلفای کرونباخ برابر با ۹۴/۰‌است. می توان گفت که این پرسش نامه از قابلیت اعتماد بالایی برای اندازه گیری اثربخشی دوره های ضمن خدمت بانک رفاه برخوردار است. پایایی پرسش نامه شماره دو (۲۴سؤالی)، نیز برابر با ۹۳/۰ به دست آمد که نشان می دهد پرسش نامه دارای قابلیت اعتماد بالایی است.
۳-۵-۲)روایی
به منظور بررسی روایی(محتوایی) پرسش نامه مذکور از تنی چند از اساتید و صاحب نظران راجع به محتوای آن سؤال شد و با اعمال تغییرات پیشنهادی ایشان، تأیید نظر ایشان مبنی بر روا بودن ابزار اخذ شد.
۳-۶) شیوه تجزیه و تحلیل داده ها
پس از آن که مقیاس نهایی برای تک تک کارکنان فراهم آمد به منظور تجزیه و تحلیل داده ها مورد استفاده قرار گرفت. در تجزیه و تحلیل داده ها لازم است اطلاعات گردآوری شده برای هر یک از کارکنان وارد نرم افزارهای آماری(در این پژوهشSPSS) شود.
تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح توصیفی و استنباطی انجام می گیرد.
۳-۶-۱) سطح توصیفی
در تحلیل توصیفی داده ها از جداول توزیع فراوانی، شاخص های مرکزی(نما، میانه و میانگین)، شاخص های پراکندگی(انحراف معیار و واریانس) و نمودارها جهت فراهم آوردن توصیف جامعی از وضعیت متغیرهای پژوهش استفاده شد.
۳-۶-۲)سطح استنباطی
علی رغم این که تجزیه و تحلیل داده ها در سطح توصیفی حاوی مطالب ارزشمند و مفیدی است، جهت اطمینان یابی آماری و ارائه تبیین های بیشتر در ارائه نتایج از آمار استنباطی استفاده شد در این سطح از تحلیل داده ها دو مورد بررسی شد:
آزمون های آماری در جهت پاسخ به سؤالات پژوهش استفاده می شوند. برای تجزیه و تحلیل سؤال‎های پژوهش از آزمون آماری T-test تک گروهی، و برای مقایسه میانگین وزنی به دست آمده برای هر یک از اهداف با میانگین تجربی استفاده شد. هم چنین از این آزمون برای مقایسه میانگین وزنی به دست آمده برای هر یک از عوامل سه گانه با میانگین تجربی استفاده شد. هم چنین برای تجزیه و تحلیل یافته‎های جانبی پژوهش از آزمون فریدمن و رگرسیون خطی چندگانه گام به گام استفاده شد. بر همین اساس در مورد نقش هر یک از عوامل در اثربخشی آموزشی دوره های ضمن خدمت قضاوت گردید.
۳-۷)روش اجرا
در ابتدا پژوهشگر با ارائه معرفی نامه به سرپرستی بانک رفاه هرمزگان معرفی شد. پس از اخذ مجوز از بانک رفاه پرسش نامه ها توسط خود بانک به تمام شعب ارسال گردید. در فاصله ۱۵ روز پس از ارسال، پرسش نامه ها از کارکنان بانک دریافت گردید و اطلاعات آن جهت تجزیه و تحلیل وارد برنامه spss گردید.
یافته های پژوهش
۱-۴٫ مقدمه
در فصل چهارم به تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده پرداخته می‎شود. برای تجزیه و تحلیل یافته‎های پژوهشی از روش‎های آمار توصیفی و روش‎های آمار استنباطی استفاده می‎شود. در سطح توصیفی از شاخص‏های پراکندگی مثل واریانس و انحراف معیار و هم‏چنین از شاخص‏های مرکزی مثل میانگین استفاده می‎شود. در ادامه با استفاده از جداول توافقی به بررسی وضعیت فراوانی و درصد افراد شرکت کننده در پژوهش برحسب متغیرهای جمعیت شناختی پرداخته می‎شود. در سطح استنباطی در مرحله اول به ارزیابی میزان تحقق اهدف دوره‏های آموزشی ضمن خدمت بانک رفاه براساس یک طیف سه درجه‎ای(نامطلوب، نسبتاً مطلوب و مطلوب) پرداخته شده است و برای تجزیه و تحلیل سوال‎های پژوهش از آزمون آماری T-test تک گروهی، رگرسیون خطی چندمتغیری گام به گام استفاده می‎شود. برای تجزیه و تحلیل یافته‎های جانبی پژوهش از آزمون فریدمن و رگرسیون خطی چندگانه گام به گام استفاده شد.
۲-۴٫ یافته های توصیفی پژوهش
جدول۱-۴٫ جدول فراوانی، درصد و درصد تجمعی افراد شرکت کننده در پژوهش به تفکیک جنسیت

جنسیت فراوانی درصد درصد تجمعی
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

کامنت‌ها بسته شده‌اند.