سامانه پژوهشی – بررسی اثربخشی آموزش های ضمن خدمت کارکنان و عوامل مؤثر بر آن در …

بابایی(۱۳۷۹)، در تحقیقی که تحت عنوان ” ارزیابی اثربخشی دوره های آموزشی ضمن خدمت کارگری شرکت پارس خودرو ” انجام داده است به این نتیجه رسیده است که آموزش بر بهبود عملکرد شغلی کارکنان تأثیر داشته، بهره وری کارکنان را افزایش داده و در کاهش حوادث و سوانح حین کار و افزایش خشنودی شغلی کارکنان تأثیر داشته و سبب افزایش آمادگی کارکنان در انجام وظایف همراه با مشارکت و همکاری شده است و درکل آموزش های ضمن خدمت اثربخش بوده است.
ایزدی(۱۳۷۱)، تحقیقی را در زمینه ” بررسی کارایی و اثربخشی آموزش های ضمن خدمت معلمان مقطع کاردانی رشته آموزش ابتدایی در سطح استان مازندران ” با تعیین میزان اثربخشی آموزش های ضمن خدمت انجام داد. نتایج حاصله از این تحقیق نشان داده که آموزش ضمن خدمت باعث افزایش دقت در افراد، میزان همکاری و ارتباط بین معلمان با یکدیگر، با مدیریت مدرسه، با دانش آموزان و اولیاء آنان شده است. بر اساس نتایج این تحقیق مهارت تفکر برای حل مشکلات درسی و غیر درسی دانش آموزان و افزایش در توانایی تدریس معلمان نیز از تأثیرات دیگر این آموزش ها در افراد می باشد.
بهرام زاده(۱۳۷۴)، در تحقیقی به ” بررسی اثربخشی آموزش های علمی – کاربردی در مقطع کاردانی در مقطع کاردانی اداری – مالی کارکنان شرکت برق منطقه ای غرب ” پرداخته است. نتایج حاصله از استخراج داده ها و نتیجه نهایی هر فرضیه نشان می دهد که تفاوت معناداری بین نظرات کارکنان آموزش دیده و سرپرستان مستقیم آن ها راجع به اثربخشی دوره های آموزشی در هر یک از متغییرهای مورد بررسی وجود نداشته است.
بازرگان(۱۳۷۴)، به بررسی روش های ارزیابی تأثیر دوره های آموزشی ضمن خدمت معلمان پرداخت. در این مقاله الگوی سیپ به عنوان مناسب ترین الگو برای ارزیابی تاثیر دوره های آموزشی معرفی شده است، زیرا به وسیله این الگو ابتدا با استفاده از ارزیابی زمینه می توان به نیازسنجی درباره نیازهای آموزشی پرداخت و بر اساس آن هدف های آموزشی دوره های آموزشی ضمن خدمت را ارزیابی کرد. پس از آن با اطمینان خاطر از مناسب بودن هدفای دوره های آموزشی به ارزیابی تأثیر آن ها پرداخت.
خلخالی(۱۳۷۹)، به ارزیابی جامع آموزشگاهی بر اساس مدل ارزیابی سیپ پرداخته است. در این پژوهش براساس مدل سیپ(زمینه، درونداد، فرایند و برونداد) به ارزیابی جامع مرکز آموزشی دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه صنعت نفت محمدآباد پرداخته شده است و برای هر کدام از این حوزه ها عوامل و ملاک های تعیین شده و بر اساس آن ها شاخص تعیین گردیده است و سپس به ارزیابی مرکز آموزشی مذکور پرداخته شده است.
احمدی(۱۳۷۹)، به ارزیابی مرکز آموزش مدیریت دولتی تهران براساس مدل ارزیابی سیپ پرداخته است، در این پژوهش چهار حوزه مرکز آموزش مدیریت دولتی تهران، بر اساس مدل سیپ در نظر گرفته شده است سپس برای هر کدام از این حوزه ها عوامل و ملاک هایی تدوین شده است و در کل ۱۳۰ شاخص برای این عوامل در نظر گرفته شده است برای شاخص های مذکور استاندارد تدوین شده است و به اساتید بر اساس فن دلفی پیشنهاد شده است و سپس به ارزیابی مرکز نامبرده پرداخته است.
۲-۷-۲ ) تحقیقات انجام شده در خارج از کشور
پال دیویس[۱۰۰](۱۹۹۰)، در دانشگاه ایلونز جنوبی به بررسی اثربخشی آموزش ضمن خدمت در زمینه شایستگی های فنی و شغلی پرداخت. این بررسی بر آن بود تا اثربخشی یک برنامه آموزش ضمن خدمت را را در زمینه هدف هایی که آموزگاران کودکان استثنایی تدوین کرده اند، ارزیابی کند. در واقع هدف این تحقیق تعیین این است که هدف های آموزشی تدوین شده از جانب آموزگاران تا چه اندازه عملی، از لحاظ فنی مناسب و برنامه ریزی شده برای تعمیم هستند.
ریچاد سان سون[۱۰۱](۱۹۸۷)، تحقیقی در زمینه توسعه و بررسی سیستم ارزیابی اثربخشی آموزشی پرداخت که می تواند در هر برنامه آموزشی در صنعت مورد استفاده قرار گیرد. سیستم ارزیابی اثربخشی سه عنصر عمده است:
۱- اهداف ارزیابی اثربخشی
۲- ابزارهایی اندازه گیری اثربخشی
۳- گزارش ارزیابی
ابزار های ارزیابی سه دسته اند: رضایت شغلی، یادگیری و عملکرد.
گزارش ارزیابی شامل آن دسته اطلاعاتی است که مدیران آموزشی باید به طور قطعی تصمیم بگیرند.گزارش ارزیابی شامل موارد زیر است:
۱- نیازهای اولیه شغلی کارکنان ۲- اهداف عملکرد
۳- پیشنهاد یک راه حل معتبر ۴- خلاصه ای از اثربخشی آموزشی
۵- خلاصه ای از ارزیابی ۶- اصلاح طرح
میکل و دیگران[۱۰۲](۱۹۸۶)، در تحقیقی تحت عنوان ارزیابی و بهبود مربوط به پروژه خدمات با استفاده از مدل ارزیابی سیپ به ارزیابی تأیید و اثربخشی آموزش خاص مربوط به انجام خدمات پرداخته اند و اظهار کردند که مدل سیپ رویکرد مناسبی برای این کار بوده است.
نیکلسون[۱۰۳](۱۳۸۹)، در تحقیقی بنام کاربرد مدل ارزیابی سیپ برای ارزیابی آموزش، مدل ارزیابی سیپ را برای ارزیابی آموزش خواندن بکار می برد. در این تحقیق سیپ روش ها را برای کشف نیازهای هر یک از دانشجویان، به دست دان دروندادی از دانشجویان، فعالیت های ممکن مربوط به کالج برای فرایند آموزش و سرانجام دادن ارزیابی محصول آموزش پوشش می دهد.
تامپسون[۱۰۴](۱۹۹۱)، به ارزیابی اثربخشی دو رویکرد تدریس هنر(برنامه درسی سنتی کارگاهی و برنامه درسی ضابطه مند با روش تدریس علمی)، در سطح مدارس متوسطه در منطقه نورث گورجیا پرداخت. او این دو برنامه را به وسیله روش گروه کنترل با پیش آزمون و پس آزمون مورد ب
ررسی قرار دا

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

د
. جامعه آماری او ۳۹ نفر از دانش آموزان پایه هفتم بود. بر اساس نتایج تحقیق گروه کنترل نمره بالایی در تفکر خلاق و فعالیت هنری و اشتیاق به برنامه درسی نشان دادند و این بیان کننده این موضوع بود که برنامه درسی سنتی کارگاهی یک روش مؤثر برای تدریس مهارت های تفکر خلاق می باشد.
تایلر مارجیوری[۱۰۵](۲۰۰۰)، در تحقیقی به طراحی ابزاری برای ارزیابی واکنش مشارکت کنندکان و سرپرستان آنان به اثربخشی برنامه های آموزشی محل کار در دلتای می سی سی پی پرداخت. این تحقیق در دو مرحله یا گام انجام گرفت. گام اول تدوین و طراحی ابزاری برای ثبت واکنش مشارکت کنندگان و سرپرستان نسبت به اثربخشی برنامه های آموزشی بود، گام دوم شامل آزمایش ابزار طراحی شده در دو دانشکده محلی بود. نتایج گام دوم برای مقایسه پاسخ مشارکت کنندگان در برنامه آموزشی و سرپرستان بکار برده شده است. براساس نتایج مطالعه اثربخشی برنامه های آموزشی ضمن کار را می توان بلافاصله با استفاده از ابزار طراحی شده برای تحقیق ارزیابی نمود اما اثربخشی بیرونی دوره ها نمی توان بلافاصله به وسیله ابزار طراحی شده برای مطالعه، ارزیابی کرد.
روش شناسی
پژوهش
۳-۱)مقدمه
این فصل به تشریح روش شناسی پژوهش اختصاص دارد. در این فصل به مباحثی که ذیل عنوان روش شناسی پژوهش مطرح می شوند پرداخته می شود. جامعه و نمونه پژوهش، ‌روش نمونه گیری، ابزار پژوهش و شیوه جمع آوری و تحلیل داده های حاصل از پژوهش از این جمله اند که در ادامه تشریح می‎شوند.
۳-۲)روش شناسی تحقیق
۳-۲-۱)روش پژوهش
روش های تحقیق در ادبیات و متون مربوط را از چندین دیدگاه می توان دسته بندی کرد: از لحاظ هدف و روش گردآوری داده ها. این پژوهش از لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی است. تحقیق کاربردی در جستجوی دستیابی به یک هدف عملی است و تأکید آن بر تأمین سعادت و رفاه توده مردم و مطلوب بودن فعالیت است(دلاور،۱۳۸۴، ص ۴۹). هدف تحقیقات کاربردی توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است. نتایج این تحقیقات در تعلیم و تربیت، مثلاً در طراحی برنامه های درسی و کمک به اتخاذ تصمیم های مربوط به نظام آموزشی به کار می رود(سرمد و دیگران، ۱۳۸۷، ص ۷۹). از لحاظ روش گردآوری اطلاعات روش تحقیق حاضر توصیفی-پیمایشی است. تحقیق توصیفی شامل مجموعه روش هایی است که هدف آن ها توصیف کردن شرایط یا پدیده های مورد بررسی است. تحقیق پیمایشی نیز در زیر مجموعه تحقیقات توصیفی قرار دارد و به منظور بررسی توزیع ویژگی های یک جامعه آماری به کار می رود(سرمد و دیگران، ۱۳۸۷، ص۸۲، و دلاور، ۱۳۸۶، ص ۹۹).
۳-۳) جامعه و نمونه
۳-۳-۱) جامعه
جامعه آماری مورد نظر در این پژوهش، عبارت است از کلیه افرادی که در سال ۱۳۸۹ در دوره های آموزشی بانک رفاه شرکت نموده اند. تعداد این افراد ۱۵۰ نفر می باشند که در رده های مختلف سازمانی و نیز با سطح سواد و سابقه خدمتی متفاوت در شعب بانک رفاه استان هرمزگان مشغول به کار می باشند. اطلاعات مربوط به این افراد شامل مشخصات فردی، شعبه محل خدمت، نوع دوره سپری نموده و سایر اطلاعات مورد نیاز از طریق گزارش عملکرد اداره آموزش و منابع انسانی از طریق سرشماری سال ۱۳۸۹ بانک رفاه به دست آمده است.
۳-۳-۲) نمونه
با توجه به محدودیت حجم جامعه مورد پژوهش و عدم گستردگی آن سعی شد جامعه مورد پژوهش به طور کامل مورد سرشماری قرار گیرد. لذا در این پژوهش از روش های نمونه گیری استفاده نشده است.
مشخصات کلی نمونه آماری پژوهش
جدول شماره۳- ۱٫ توزیع نمونه آماری به تفکیک جنسیت.

کامنت‌ها بسته شده‌اند.

جنسیت