بررسی اثربخشی آموزش های ضمن خدمت کارکنان و عوامل مؤثر بر آن …

برای تعیین بازگشت سرمایه در آموزش باید قادر باشید تغییراتی را که به عنوان نتیجه آموزش ناشی می شود اندازه گیری کنید، در نتیجه باید آنچه را که با عملکرد یا سطح دانش، قبل از این که آموزش را طی کرده باشد بدانید. اندازه گیری داده های پیش از آموزش باید شامل اشتباهات تکراری، نسبت ساعت های کار بر واحد تولید یا خدمات، هزینه پولی مواد ضایعاتی، تعداد محصولات برگشتی یا معیوب، حجم فروش های از دست رفته، میزان غیبت، نرخ ریزش یا بررسی اوقات تلخی های ناشی از عدم رضایت مشتری باشد.
تفکیک اثرات آموزش شامل شناسایی کلیه عوامل کلیدی است که در عملکرد کارکنان و نتایج کسب کار تأثیر می گذارد. گروه های متمرکز، پرسش نامه ها، بررسی ها و مشاهدات، جمع آوری این داده‎ها را تسهیل می کند و این امر با مشارکت کارکنان، مدیران ارشد، سرپرستان، مشتریان، فروشندگان و متخصصین آموزش و توسعه منابع انسانی میسر می شود.
۲-تبدیل اثرات آموزش به منافع مادی[۹۳]
اثرات یا منافع یک برنامه آموزشی همیشه باید مشخص و مناسب باشد و هزینه پولی مصرف شده از سوی مدیریت را برگرداند. سرپرستان، کارآموزان، روسای قسمت ها یا بخش ها، مدیران اجرایی ارشد، و یا هیات های مدیره که در جایگاه بالای سازمان هستند، تغییرات در عملکرد یا اثر در لایه پایین سازمان را مشاهده می کنند.
اثرات آموزش می تواند مشهود یا نامشهود باشد که اغلب با اصطلاح «داده سخت» و «داده نرم» ظاهر می شود. داده سخت بصورت کمی، آماری و عددی است و به سادگی به شکل منافع مادی تفسیر می شود. مانند در صد سهم بازار، غیبت و زمان های تأخیر، تعداد مشتریان با خرید مجدد، ساعات توقف ناشی از خرابی تجهیزات و غیره. داده نرم کیفی است و به منافع نامشهود که نظری براساس قضاوت فردی است مربوط می شود، از این رو اندازه گیری آن به صورت منافع مادی مشکل تر است، مانند بهبود رضایت شغلی، بهبود کار تیمی، افزایش تعهد سازمانی، شفافیت بیشتر در ارتقاء فرصت های معین و غیره.
۳-محاسبه هزینه آموزش[۹۴]
مدیران منابع انسانی معمولاً قادر هستند هزینه های یک برنامه آموزشی را ثبت کنند. هنگام محاسبه هزینه ها باید دقت شود کلیه هزینه های غیر مستقیم از جمله استفاده از زمان کارکنان، مواد موجود، تجهیزات، کلاس درس و غیره، فراموش نشود. استفاده از واژه تمام هزینه که اغلب اوقات به کار می رود به معنی تعیین هزینه برنامه آموزش شامل هزینه های مستقیم و غیر مستقیم است. که نمونه هایی از آن عبارتند از:
هزینه برگزاری دوره، تجزیه و تحلیل نیازها، نوشتن، نشان دادن، تست اعتبار بخشی و ابزار ارزشیابی.
حقوق و دستمزد نیروی انسانی، مدیریت و کارکنان در گیر در طراحی و برگزاری دوره.
حقوق و دستمزد فراگیران.
دستمزد کارکنان موقت یا پیمان اجرت بگیر برای حفظ بهره وری و یا خدمات رسانی منظم در مدت زمان نبود کارکنان به لحاظ اعزام به آموزش.
کاهش در آمد در موقعی که کارکنان درگیر فعالیت های آموزشی هستند.
تجهیزات و تسهیلات سخت افزاری و نرم افزاری و غیره.
مقایسه ارزش اثرات با هزینه های رخ داده[۹۵]
فرمول یا معادله از میزان منافع و هزینه های رخ داده بشرح زیر استفاده می کند:

نرخ منافع برنامه
* ۱۰۰ ROI% =
کل هزینه های رخ داده

ممکن است همیشه اندازه گیری بازگشت سرمایه آسان نباشد. در مورد این که سازمان ها مجموعه‎ای منظم از نوآوری و رشد بازرگانی پس از یک تحلیل دقیق و جامع از بازگشت سرمایه به دست آورند تردید وجود دارد. اما سازمان ها دریافته اند که تغییرات سریع در حال وقوع است و اگر روش های کاریشان را با تکنولوژی جدید بروز ننمایند شغلشان را از دست خواهند داد.
مباحث زیادی در مورد بازگشت سرمایه‏ وجود دارد. این که آیا شما قادرید به روشنی نشان دهید که این آموزش بوده که رضایت مشتری را تغییر داده است؟ آیا شما مطمئن هستید که می‌توانید آموزش را برای تعداد X از کارمندان قبل از این که برنامه آموزشی متروک شود مهیا نمایید؟ آیا شما مطمئن هستید که آموزش عامل بهبود عملکرد کارکنان بوده یا مدیر جدید، یا تغییر در برنامه پاداش؟ چه موقع تصمیم به اندازه گیری نتایج آموزش می کنید، سه ماه یا شش ماه بعد؟ زمان منطقی و مفید برای شرکت شما چقدر است؟
جدول شماره(۲-۲) سطوح ارزیابی برای تعیین بازگشت سرمایه آموزش .

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

کامنت‌ها بسته شده‌اند.