مقاله دانشگاهی – بررسی اثربخشی آموزش های ضمن خدمت کارکنان و عوامل مؤثر بر آن در …

بر اساس ویژگی های محیط کار ۱۱۹
جدول۴-۶۲ ) ضرایب معادله رگرسیونی گام به گام، برای پیش بینی ارتقای شغلی کارکنان
بر اساس ویژگی های محیط کار ۱۱۹
جدول۴-۶۳ ) خلاصه اطلاعات آماری متغیرهای حذف شده از معادله رگرسیون گام به گام برای
پیش بینی متغیر ارتقای شغلی کارکنان بر اساس شاخص های ویژگی های محیط کار ۱۲۰
جدول۴-۶۴ ) خلاصه مدل رگرسیونی همزمان جهت پیش بینی اهداف آموزشی ضمن خدمت
بر اساس ویژگی دوره آموزشی ۱۲۲
جدول۴-۶۵ ) خلاصه نتایج تحلیل واریانس یک راهه برای پیش بینی اهداف آموزشی ضمن خدمت
بر اساس ویژگی دوره آموزشی ۱۲۲
جدول۴-۶۶ ) ضرایب معادله رگرسیونی همزمان، برای پیش بینی اهداف آموزشی ضمن خدمت
بر اساس ویژگی دوره آموزشی ۱۲۲
جدول۴-۶۷ ) خلاصه مدل رگرسیونی گام به گام جهت پیش بینی متغیر بهبود پاسخ گویی
مشتریان بر اساس شاخص های ویژگی دوره آموزشی ۱۲۳
جدول۴-۶۸ ) خلاصه نتایج تحلیل واریانس یک راهه برای پیش بینی بهبود پاسخگویی به
مشتریان بر اساس شاخص های ویژگی دوره آموزشی ۱۲۳
جدول۴-۶۹ ) ضرایب معادله رگرسیونی همزمان، برای پیش بینی بهبود پاسخگویی به مشتریان
بر اساس ویژگی دوره آموزشی ۱۲۳
جدول۴-۷۰ ) خلاصه اطلاعات آماری متغیرهای حذف شده از معادله رگرسیون گام به گام برای
پیش بینی متغیر بهبود پاسخگویی یه مشتریان بر اساس شاخص های ویژگی های دوره آموزشی ۱۲۴
جدول۴-۷۱ ) خلاصه مدل رگرسیونی گام به گام جهت پیش بینی متغیر افزایش مهارت کارکنان
بر اساس شاخص های ویژگی دوره آموزشی ۱۲۴
جدول۴-۷۲ ) خلاصه نتایج تحلیل واریانس یک راهه برای پیش بینی افزایش مهارت کارکنان
بر اساس شاخص های ویژگی دوره آموزشی ۱۲۴
جدول۴-۷۳ ) ضرایب معادله رگرسیونی گام به گام، برای افزایش مهارت کارکنان به مشتریان
بر اساس ویژگی دوره آموزشی ۱۲۵
جدول۴-۷۴ ) خلاصه اطلاعات آماری متغیرهای حذف شده از معادله رگرسیون گام به گام برای
پیش بینی متغیر افزایش مهارت کارکنان بر اساس شاخص های ویژگی های دوره آموزشی ۱۲۶
جدول۴-۷۵ ) خلاصه مدل رگرسیونی گام به گام جهت پیش بینی متغیر بهبود کیفیت ارائه خدمات
بر اساس شاخص های ویژگی دوره آموزشی ۱۲۶
جدول۴-۷۶ ) خلاصه نتایج تحلیل واریانس یک راهه برای پیش بینی بهبود کیفیت ارائه خدمات
بر اساس شاخص های ویژگی دوره آموزشی ۱۲۶
جدول۴-۷۷ ) ضرایب معادله رگرسیونی گام به گام، برای بهبود کیفیت ارائه خدمات بر اساس
ویژگی دوره آموزشی ۱۲۷
جدول۴-۷۸ ) خلاصه اطلاعات آماری متغیرهای حذف شده از معادله رگرسیون گام به گام برای
پیش بینی متغیر بهبود کیفیت ارائه خدمات بر اساس شاخص های ویژگی های دوره آموزشی ۱۲۸
جدول۴-۷۹ ) خلاصه مدل رگرسیونی گام به گام جهت پیش بینی متغیر بهبود روابط انسانی کارکنان
بر اساس شاخص های ویژگی دوره آموزشی ۱۲۸
جدول۴-۸۰ ) خلاصه نتایج تحلیل واریانس یک راهه برای پیش بینی بهبود روابط انسانی کارکنان
بر اساس شاخص های ویژگی دوره آموزشی ۱۲۸

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

کامنت‌ها بسته شده‌اند.