دسترسی متن کامل – بررسی اثربخشی آموزش های ضمن خدمت کارکنان و عوامل مؤثر بر آن …

جدول۴-۴۲ ) خلاصه نتایج تحلیل واریانس یک راهه برای پیش بینی اهداف دوره های آموزش
ضمن خدمت بر اساس ویژگی های محیط کار ۱۰۵
جدول۴-۴۳ ) ضرایب معادله رگرسیونی همزمان، برای پیش بینی بر اساس اهداف دوره های
آموزش ضمن بر اساس ویژگی های محیط کار ۱۰۵
جدول۴-۴۴ ) خلاصه مدل رگرسیونی گام به گام جهت پیش بینی متغیر بهبود پاسخگویی به
مشتریان براساس شاخص های ویژگی محیط کار ۱۰۵
جدول۴-۴۵ ) خلاصه نتایج تحلیل واریانس یک راهه برای پیش بینی متغیر ارتقای شغلی
کارکنان بر اساس ویژگی های محیط کار ۱۰۶
جدول۴-۴۶ ) ضرایب معادله رگرسیونی گام به گام، برای پیش بینی بهبود پاسخگویی به
مشتریان براساس ویژگی های محیط کار ۱۰۷
جدول۴-۴۷ ) خلاصه اطلاعات آماری متغیرهای حذف شده از معادله رگرسیون گام به گام برای
پیش بینی متغیر بهبود کیفیت ارائه خدمات براساس شاخص های ویژگی های محیط کار ۱۰۸
جدول۴-۴۸ ) خلاصه مدل رگرسیونی گام به گام جهت پیش بینی متغیر افزایش مهارت
کارکنان براساس شاخص های ویژگی محیط کار ۱۰۸
جدول۴-۴۹ ) خلاصه نتایج تحلیل واریانس یک راهه برای پیش بینی متغیر افزایش مهارت
کارکنان براساس شاخص های ویژگی محیط کار ۱۰۹
جدول۴-۵۰ ) ضرایب معادله رگرسیونی گام به گام، برای پیش بینی افزایش مهارت کارکنان
بر اساس ویژگی های محیط کار ۱۱۰
جدول۴-۵۱ ) خلاصه اطلاعات آماری متغیرهای حذف شده از معادله رگرسیون گام به گام برای
پیش بینی پیش بینی متغیر افزایش مهارت کارکنان براساس شاخص های ویژگی های محیط کار ۱۱۰
جدول۴-۵۲ ) خلاصه مدل رگرسیونی گام به گام جهت پیش بینی متغیر بهبود کیفیت ارائه
خدمات براساس شاخص های ویژگی محیط کار ۱۱۱
جدول۴-۵۳ ) خلاصه نتایج تحلیل واریانس یک راهه برای پیش بینی متغیر بهبود کیفیت ارائه
خدمات بر اساس شاخص های ویژگی های محیط کار ۱۱۲
جدول۴-۵۴ ) ضرایب معادله رگرسیونی گام به گام، برای پیش بینی بهبود کیفیت ارائه خدمات
بر اساس ویژگی های محیط کار ۱۱۳
جدول۴-۵۵ ) خلاصه اطلاعات آماری متغیرهای حذف شده از معادله رگرسیون گام به گام برای
پیش بینی متغیر بهبود کیفیت ارائه خدمات بر اساس شاخص های ویژگی های محیط کار ۱۱۴
جدول۴-۵۶ ) خلاصه مدل رگرسیونی گام به گام جهت پیش بینی متغیر بهبود روابط انسانی
بر اساس شاخص های ویژگی های محیط کار ۱۱۵
جدول۴-۵۷ ) خلاصه نتایج تحلیل واریانس یک راهه برای پیش بینی بهبود روابط انسانی کارکنان
بر اساس شاخص های ویژگی های محیط کار ۱۱۶
جدول۴-۵۸ ) ضرایب معادله رگرسیونی گام به گام، برای پیش بینی بهبود روابط انسانی کارکنان
بر اساس ویژگی های محیط کار ۱۱۶
جدول۴-۵۹ ) خلاصه اطلاعات آماری متغیرهای حذف شده از معادله رگرسیون گام به گام برای
پیش بینی متغیر بهبود روابط انسانی کارکنان بر اساس شاخص های ویژگی های محیط کار ۱۱۸
جدول۴-۶۰ ) خلاصه مدل رگرسیونی گام به گام جهت پیش بینی متغیر ارتقای شغلی کارکنان
بر اساس شاخص های ویژگی های محیط کار ۱۱۸
جدول۴-۶۱ ) خلاصه نتایج تحلیل واریانس یک راهه برای پیش بینی متغیر ارتقای شغلی کارکنان

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

کامنت‌ها بسته شده‌اند.