پژوهش دانشگاهی – بررسی اثربخشی آموزش های ضمن خدمت کارکنان و عوامل مؤثر بر آن در بانک رفاه …

مشتریان براساس شاخص های ویژگی های کارآموزان ۹۴
جدول۴-۲۲) خلاصه نتایج واریانس یک راهه برای پیش بینی متغیر بهبود پاسخ گویی به
مشتریان براساس شاخص های ویژگی های کارآموزان ۹۵
جدول۴-۲۳)ضرایب معادله رگرسیونی گام به گام متغیر شاخص های ویژگی کارآموزان ۹۵
جدول۴-۲۴) خلاصه اطلاعات آماری متغیرهای حذف شده از معادله رگرسیون گام به گام برای
پیش بینی متغیر بهبود پاسخ گویی به مشتریان براساس شاخص های ویژگی های کارآموزان ۹۶
جدول۴-۲۵) خلاصه مدل رگرسیون گام به گام جهت پیش بینی متغیر افزایش مهارت کارکنان
براساس شاخص های ویژگی های کارآموزان ۹۶
جدول۴-۲۶) خلاصه نتایج تحلیل واریانس یک راهه برای پیش بینی متغیر متغیر افزایش مهارت
کارکنان براساس شاخص های ویژگی های کارآموزان ۹۷
جدول۴-۲۷) ضرایب معادله رگرسیونی گام به گام متغیر ویژگی های کارآموزان ۹۷
جدول۴-۲۸ خلاصه اطلاعات آماری متغیرهای حذف شده از معادله رگرسیون گام به گام برای
پیش بینی متغیر افزایش مهارت کارکنان براساس شاخص های ویژگی های کارآموزان ۹۸
جدول۴-۲۹) خلاصه مدل رگرسیون گام به گام جهت پیش بینی متغیر بهبود کیفیت ارائه
خدمات براساس ویژگی های کارآموزان ۹۸
جدول۴-۳۰) ) خلاصه نتایج تحلیل واریانس یک راهه برای پیش بینی متغیر بهبود کیفیت ارائه
خدمات براساس شاخص های ویژگی های کارآموزان ۹۹
جدول۴-۳۱) ضرایب معادله رگرسیونی گام به گام برای متغیر بهبود کیفیت ارائه خدمات براساس
ویژگی های کارآموزان ۹۹
جدول۴-۳۲) خلاصه اطلاعات آماری متغیرهای حذف شده از معادله رگرسیون گام به گام برای
پیش بینی بهبود کیفیت ارائه خدمات براساس شاخص های ویژگی های کارآموزان ۱۰۰
جدول۴-۳۳ خلاصه مدل رگرسیون گام به گام جهت پیش بینی متغیر بهبود روابط انسانی
براساس ویژگی های کارآموزان ۱۰۰
جدول۴-۳۴) خلاصه نتایج تحلیل واریانس یک راهه برای پیش بینی متغیر بهبود روابط انسانی
براساس شاخص های ویژگی های کارآموزان ۱۰۱
جدول۴-۳۵) ضرایب معادله رگرسیونی گام به گام برای متغیر بهبود روابط انسانی براساس
ویژگی های کارآموزان ۱۰۱
جدول۴-۳۶) خلاصه اطلاعات آماری متغیرهای حذف شده از معادله رگرسیون گام به گام
برای پیش بینی متغیر روابط انسانی کارکنان براساس شاخص های ویژگی های کارآموزان ۱۰۲
جدول۴-۳۷) خلاصه مدل رگرسیون گام به گام جهت پیش بینی متغیر ارتقای شغلی کارکنان
براساس شاخص های ویژگی های کارآموزان ۱۰۲
جدول۴-۳۸) خلاصه نتایج تحلیل واریانس یک راهه برای پیش بینی متغیر ارتقای شغلی
کارکنان براساس شاخص های ویژگی های کارآموزان ۱۰۳
جدول۴-۳۹) ضرایب معادله رگرسیونی گام به گام برای برای پیش بینی ارتقای شغلی براساس
ویژگی های کارآموزان ۱۰۳
جدول۴-۴۰ ) خلاصه اطلاعات آماری متغیرهای حذف شده از معادله رگرسیون گام به گام برای
پیش بینی پیش بینی ارتقای شغلی کارکنان براساس شاخص های ویژگی های کارآموزان ۱۰۴
جدول۴-۴۱) خلاصه مدل رگرسیون همزمان جهت پیش بینی متغیر اهداف دوره های آموزشی
ضمن خدمت براساس ویزگی های محیط کار ۱۰۵

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

کامنت‌ها بسته شده‌اند.