بررسی اثربخشی آموزش های ضمن خدمت کارکنان و عوامل مؤثر بر آن …

موفقیت هر برنامه آموزشی تا حد زیادی بستگی به روش یا روش هایی دارد که برای ارائه محتوای تعین شده انتخاب می شود. روش ها و فنون آموزش ممکن است به عنوان ابزاری که توسط آن شرکت کنندگان در دوره های آموزشی به سمت اهداف آموزشی هدایت و برانگیخته نمود در نظر گرفته شود و مورد استفاده قرار گیرد. روش ها وفنون آموزش و بهسازی نیروی انسانی فعالیت ها یا راه های ایجاد و ارتقای میزان دانش، بینش، مهارت و تغییرات رفتاری متناسب با اهداف برنامه ریزی است(آل آقا، ۱۳۷۸صص ۲۷۷ – ۲۷۵).
روش ها و فنون مختلف آموزش و بهسازی منابع انسانی را می توان به شرح زیر آورد:
آموزش از طریق سخنرانی[۱۹].
آموزش با استفاده از بحث گروهی[۲۰].
روش کنفرانس[۲۱].
روش سمینار[۲۲].
آموزش از طریق استفاده از سمپوزیوم[۲۳].
بازدید های علمی[۲۴].
بررسی موردی[۲۵].
تحرک مغزی یا ذهن انگیزی[۲۶].
شبیه سازی[۲۷].
۱۰- آموزش جواری یا دهلیزی[۲۸].
۱۱- آموزش حساسیت.
۱۲- آموزش از طریق استفاده از میز گرد[۲۹].
۱۳- روش سندیکا[۳۰].
۱۴- گروه مجادله[۳۱].
۱۵- گروه کار[۳۲].
۱۶- روش نمایش و تشریح[۳۳].
۱۷- روش نمایش و ارائه[۳۴].
۱۸- آموزش استاد شاگردی.
۱۹- گردش شغل.
۲۰- آموزش مکاتبه ای.
۲۱- کارآموزی با ماشین های آموزش.
۲۲- خودآموزی[۳۵].
۲۳- آموزش های مبتنی بر رایانه
۲۴- تکالیف چرخشی
۲-۲-۶) اصول آموزش کارکنان
بهره برداری صحیح از مزایای آموزش کارکنان و تحقق اهداف سازمان مستلزم توجه به اصول زیر است:
آموزش باید در مراحل متفاوت شغلی کارکنان و مناسب با هر مرحله ارائه شود.
آموزش نه بصورت انفعالی، بلکه به شیوه های فعال و یا بهره گیری از روش های نیازسنجی همراه با دوراندیشی صورت گیرد و با نیازهای فردی و شغلی کارکنان مناسب باشد.
با این فرض که سواد نیز تاریخ مصرف دارد باید فرصت های آموزشی را به طور مداوم در اختیار کارکنان قرار داد.
آموزش کارکنان باید نظام مند باشد و با استفاده از آخرین روش ها و رعایت اصول مربوط، مراحل سه گانه برنامه ریزی، اجرا و ارزیابی را در بر گیرد.
لازم است از طریق ارجاع مسؤولیت و بررسی میزان تغییرات حاصله در رفتار و نحوه عمل کارکنان، اثربخشی آموزش آنان مورد نظارت و ارزیابی قرار گیرد.
اصول یادگیری در حین عمل و عمل در حین یادگیری را باید اساس فلسفه آموزش کارکنان قرار داد.
آموزش کارکنان باید هدفمند باشد(شناختی، نگرشی، مهارتی) باشد.
آموزش کارکنان را نباید هزینه دانست، بلکه باید آن را سرمایه گذاری محسوب کرد(جوادین،۱۳۸۱ ص ۴).
۲-۲-۷) سطوح آموزش کارکنان در سازمان های صنعتی
سطوح آموزش در سازمان های صنعتی را می توان به صورت زیر طبقه بندی کرد:
آموزش خط مشی ها و رویه های سازمان: این آموزش ها برای کارکنان جدید الاستخدام توصیه شده و هدف از آن توجیه کردن و آشنا ساختن آنان با قوانین، مقرارت، رویه های مدیریت، ساختار سازمانی، محیط کار، تولیدات کارخانه یا سازمان می باشد. فلسفه آموزش توجیهی آن است که فرایند انطباق و سازگاری اولیه فرد با سازمان را ایجاد کند.

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

کامنت‌ها بسته شده‌اند.