دسترسی متن کامل – بررسی اثربخشی آموزش های ضمن خدمت کارکنان و عوامل مؤثر بر آن در …

۵-۴)پیشنهادهای پژوهشی ۱۴۴
۵-۵)پیشنهادهای کاربردی ۱۴۵
منابع و مأخذ ۱۴۶
پیوست ها ۱۵۱
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول۲-۱)ارتباط ارزیابی چهارگانه سیپ با ارزیابی مرحله ای و ارزیابی تراکمی ۴۹
جدول۲-۲) سطوح ارزیابی برای تعیین بازگشت سرمایه آموزش ۵۸
جدول۲-۳) مقایسه الگوهای ارزیابی مبتنی بر هدف و مبتنی بر سیستم ۶۳
جدول۲-۴) شاخص های فاکتور محیط در الگوی انتقالی ۶۸
جدول۲-۵) شاخص های فاکتور ویژگی مشارکت کنندگان در دوره براساس الگوی انتقالی ۶۹
جدول۲-۶) شاخص های فاکتور طراحی دوره آموزشی بر اساس الگوی انتقالی ۷۰
جدول۳-۱)توزیع نمونه آماری به تفکیک جنسیت ۷۸
جدول۳-۲) توزیع نمونه آماری به تفکیک سابقه کار ۷۸
جدول۳-۳) توزیع نمونه آماری به تفکیک مدرک تحصیلی ۷۹
جدول۳-۴) توزیع سؤالات پرسش نامه پژوهش بر حسب عوامل الگوی آزمایشی ۸۰
جدول۴-۱) فراوانی، درصد افراد شرکت کننده در پژوهش به تفکیک جنسیت ۸۴
جدول۴-۲) فروانی، درصد افراد شرکت کننده در پژوهش به تفکیک سابقه کار ۸۵
جدول۴-۳) فراوانی، درصد افراد شرکت کننده در پژوهش برحسب سطح تحصیلات ۸۶
جدول۴-۴) توافقی فراوانی و درصد جنسیت و تحصیلات افراد شرکت کننده در پژوهش ۸۶
جدول۴-۵) فراوانی و درصد سابقه کار و تحصیلات افراد شرکت کننده در پژوهش ۸۷
جدول۴-۶) اطلاعات توصیفی برای هر یک از اهداف دوره‏های آموزشی ضمن ۸۹
جدول۴-۷) توصیف وضعیت میزان تحقق هر یک از اهداف دوره‎های ضمن خدمت ۸۹
جدول۴-۸) یافته های توصیفی مربوط به متغیر بهبود پاسخ‎گویی به مشتریان ۹۰
جدول۴-۹)نتایج آزمون t تک نمونه ای برای بررسی متغیر بهبود پاسخ‎گویی به مشتریان ۹۰
جدول۴-۱۰) یافته های توصیفی مربوط به متغیر افزایش سطح دانش و مهارت‎های کارکنان ۹۱
جدول۴-۱۱)نتایج آزمون tتک نمونه ای برای متغیر افزایش سطح دانش و مهارت های کارکنان ۹۱
جدول۴-۱۲) یافته‎های توصیفی مربوط به متغیر بهبود کیفیت ارائه خدمات کارکنان ۹۱
جدول۴-۱۳)نتایج آزمون t تک نمونه ای برای متغیر بهبود کیفیت ارائه خدمات کارکنان ۹۲
جدول۴-۱۴) یافته‎های توصیفی مربوط به متغیر بهبود روابط انسانی کارکنان ۹۲
جدول۴-۱۵)نتایج آزمون t تک نمونه ای برای متغیر بهبود روابط انسانی کارکنان ۹۲
جدول ۴-۱۶) یافته های توصیفی مربوط به متغیر ارتقای شغلی کارکنان ۹۲
جدول۴-۱۷)نتایج آزمون t تک نمونه ای برای متغیر ارتقای شغلی کارکنان ۹۳
جدول۴-۱۸) مدل رگرسیون همزمان جهت پیش بینی متغیر اهداف دوره های آموزشی ضمن
خدمت براساس ویژگی های کارآموزان ۹۳
جدول۴-۱۹)خلاصه نتایج تحویل واریانس یک راهه برای پیش بینی متغیر اهداف دوره های
آموزشی ضمن خدمت براساس ویژگی های کارآموزان ۹۴
جدول۴-۲۰) ضرایب معادله رگرسیونی همزمان متغیر ویژگی های کارآموزان ۹۴
جدول۴-۲۱)خلاصه مدل رگرسیون گام به گام جهت پیش بینی متغیر بهبود پاسخ گویی به

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

کامنت‌ها بسته شده‌اند.