بانکداری بدون ربا

محمدی گیلانی، محمد، «مقایسه بین احکام حکومتی و احکام ثانویه»، مجله رهنمون، شماره دوم.
مدرس، سید حسن، الرسائل الفقهیه، تهران، ستاد بزرگداشت شهید مدرس، چاپ اول، 1408هـ.ق.
مراغی، سید میر فتاح ابن علی، العناوین الفقهیه، قم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم‌، چاپ اول، 1417هـ.ق.
ـــــــــــــــــــــــــــ ، العناوین الفقهیه، قم، مؤسسه نشر اسلامی، چاپ اول، 1418هـ.ق.
مرکز تحقیقات فقهی قوه قضائیه، مجموعه آرای فقهی – قضایی در امور حقوقی، قم، معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1381.
مصباحی مقدم، غلامرضا؛ جلالی، حسن، «کاوشی در حکم فقهی شرط‌های جزایی و تهدیدی در جریمه تأخیر در نظام بانکداری بدون ربا»، مجله معارف اسلامی و حقوق، سال نهم، شماره دوم، شماره 28، پاییز و زمستان 1387.
مطهری، مرتضی، مسئله ربا به ضمیمه بیمه، تهران، انتشارات صدرا، چاپ پنجم، 1372.
معین، محمد، فرهنگ فارسی معین (دو جلدی)، تهران، مؤسسه انتشارات امیرکبیر، چاپ بیست و سوم، 1385.
مغنیه، محمد جواد، فقه الامام الصادق علیه السلام، قم، مؤسسه انصاریان، چاپ دوم، 1421هـ.ق.
مقدس اردبیلی، احمد ابن محمد، زبده البیان فی احکام القرآن، تهران، کتابفروشی مرتضوی، چاپ اول، بی تا.
مکارم شیرازی، ناصر و دیگران، تفسیر نمونه، تهران، دار الکتب الاسلامیه، چاپ اول، 1374.
مکارم شیرازی، ناصر، استفتائات جدید، قم، انتشارات مدرسه امام على ابن ابى طالب علیه السلام‌، چاپ دوم، 1427هـ.ق.
ـــــــــــــــــــ ، القواعد الفقهیه، قم، مدرسه امام امیرالمؤمنین علیه السلام، چاپ سوم، 1411هـ.ق.
ـــــــــــــــــــ ، دایره المعارف فقه مقارن، قم، مدرسه امام امیرالمؤمنین علیه السلام، چاپ اول، 1427هـ.ق.
ـــــــــــــــــــ ، ربا و بانکداری اسلامی، قم، مطبوعات هدف، چاپ اول، 1376.
موسوی بجنوردی، سید حسن ابن آقابزرگ، القواعد الفقهیه، قم، نشر الهادی، چاپ اول، 1419هـ.ق.
موسوی بجنوردی، سید محمد، «مشروعیت خسارت تأخیر تأدیه»، فصلنامه مقالات و بررسی ها، دوره36، شماره1، شماره مسلسل73، دفتر اول، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، شهریور 1382.
ـــــــــــــــــــــــــــ ، قواعد فقهیه، تهران، مؤسسه عروج، چاپ سوم، 1401هـ.ق.
موسوی خلخالی، مرتضی، قاعده لاضرر و لاضرار، تقریر بحثهای محقق عراقی، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، 1376.
موسوی خمینی، سید روح الله، استفتائات، قم، انتشارات اسلامی، چاپ سوم، 1375.
ـــــــــــــــــــــــــــ ، تحریرالوسیله، قم، انتشارات دارالعلم، چاپ اول، بی تا.
ـــــــــــــــــــــــــــ ، توضیح المسائل (محشی)، قم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم‌، چاپ هشتم، 1424هـ.ق.
ـــــــــــــــــــــــــــ ، صحیفه نور، تهران، وزارت ارشاد اسلامی، چاپ اول، 1361.
ـــــــــــــــــــــــــــ ، کتاب البیع، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی قدس سره، چاپ اول، بی تا.