بانکداری الکترونیک در ایران

4)برای هر چه مفیدتر بودن نتایج جلسات و کمیته های مربوط به کارگروههای درون بخشی و درون سازمانی بانک باید در احساس آزادی بیان عقاید و ایده های مربوط به مسایل کاری تقویت شود تا بدون هیچ نگرانی و دغدغه ای به بیان نظرات خوددر حوزه های بانکداری جدید تمایل کامل داشته باشند .تقویت احساس آزادی و بیان عقاید و ایده ها زمانی امکان پذیر خواهد بودکه کارکنان مطمئن شوند انتقاد از عملکرد مدیریت مجموعه، نه تنها تبعاتی به دنبال نخواهد داشت بلکه در صورت علمی و منطقی بودن در مورد اصلاح فرآیند کاری بانک اقدام خواهد شد.
5)فعال کردن نظام پیشنهادات نیز یکی از راههای مشارکت در مدیریت سازمان در راستای اعتماد سازی است .از این طریق امکان جلب مشارکت تعداد بیشتری از مشتریان فراهم خواهد شد و یکی از عوامل اصلی استمرار این مشارکت می تواند تخصیص پاداش به پیشنهادات مطرح شده باشد.
5-5 مقایسه نتایج تحقیق با نتایج سایر تحقیقات
نتایج فرضیه 5 تحقیق حاضر با نتایج تحقیقات دهکردی و خلیلی برکویی(1391) ؛تریلیمر و همکاران(2006)؛ونگ و همکاران (2009)مطابقت دارد همخوانی دارد.نتایج بررسیهای ایشان نشان داد که به ترتیب اولویت ابعاد اعتماد به سیستم بانکداری الکترونیک بر توسعه بانکداری الکترونیک موثر است.همچنین فرضیه 4 تحقیق با نتایج تحقیق ساهوت و همکاران(2013) هماهنگ است.نتایج بررسیهای ایشان نیز نشان دادبرای افزایش کیفیت خدمات بانکداری اینترنتی محققین توجه به چند عامل را مؤثر دانسته اندکه عبارتند از زمان پاسخ گویی ، دامنه ی خدمات، ارتباط با مشتری، وجود اطلاعات مالی در دسترس،سهولت استفاده، امنیت، طراحی یک محیط گرافیکی مناسب از عوامل مؤثر برای جذب مشتریان اینترنتی است .
5-6محدودیتهای تحقیق
1)کمبود منابع کتابخانه ای مرتبط با موضوع در شهر بوشهر
2) عدم تعمیم نتایج تحقیق حاضر به سایر شعب بانک سپه در سایر استان ها.
5-7پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی
1)شناسایی و رتبه بندی عوامل روانی و جمعیت شناختی در جذب مشتریان وفادار بانکها.
2)بررسی نقش مدیریت داتش سازمانی در توانمندسازی کارکنان بانکها
فهرست منابع و مأخذ مورد استفاده در پایان نامه
منابع فارسی
-آقایی،تیمور.(1388)”دانش نوین بانکی برای پیشرفت علمی کارکنان بانک”.تهران:انتشارات آزاد اندیشان
– الهیاری فرد.م (1381) ؛”خدمات بانکداری الکترونیک ونیازهای اجرایی آن در مقایسه تطبیقی هزینه های عملیاتی خدمات بانکی”.چاپ اول .‬تهران :‬پژوهشکده پولی وبانکی ،‬بانک مرکزی .‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
-اکرمی مقدم، عفت.(1389)، “شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر موفقیت پیاده سازی بانکداری الکترونیک مطالعه موردی بانک تجارت”. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد.
– الهیاری فرد، محمود،(1382) “بررسی مقایسه ای خدمات بانکداری ستنی و بانکداری الکترونیک در ایران”، شهریور 82، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، دانشکده حسابداری و اقتصاد
-الهیاری فرد، محمود.(1384)””خدمات بانکداری الکترونیک ونیازهای اجرائی آن در مقایسه تطبیقی هزینه عملیاتی خدمات مختلف بانکی”،پژوهشکده پولی ویانکی بانک مرکزی.
اللهیاری فرد.محمود.بیدآبادی؛بیژن.(1384) ” بسترهای نرم افزاری تجارت و بانکداری الکترونیک”؛ مجله: روند » زمستان 1384 – شماره 47 .
-ابراهیمی، شاهد، (1381) ” موانع بانکداری الکترونیک در ایران” ، پایان نامه کارشناسی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی.
-آتشک، محمد؛ ماهزاده، پریسا؛ (1387) ” بررسی موانع و منابع پیاده سازی  بانکداری الکترونیک در ایران” مجموعه مقالات دومین کنفرانس بانکداری الکترونیک.
-آماده، حمید؛ جعفرپور، محمود، (1388) ، ” بررسی موانع و راهکارهای توسعه ی بانکداری الکترونیکی در بانک های خصوصی کشور” پژوهشنامه ی مدیریت اجرایی علمی – پژوهشی، سال نهم
-بهمند، یاشار. (1385)، “چالش بانکداری الکترونیک”، اخبار فناوری اطلاعات، بهمن ماه،.
-بشیری، مهدی و جنیدی، مهدی(1386)”بررسی اثر اعتماد مشتریان شهر تهران بر مطالعه موردی: بانک ملت؛ اولین کنفرانس TAM (پذیرش بانکداری اینترنتی بر پایه مدل جهانی بانکداری الکترونیکی) .