بافت های فرسوده

ب) مشارکت اجتماعی:
با توجه به اهمیت تمایل به مشارکت اجتماعی در فرایند بازسازی بافت های فرسوده شهر تهران، و اینکه این موضوع (تمایل به مشارکت اجتماعی) از ابتدای فرایند فوق الذکر تا چه اندازه مهم و موثر بوده است، به جرات می توان گفت که مهمترین مسئله در میان تمامی مسائل پیش روی توسعه شهری و حتی ملی کشور بوده است.همچنین به علت ذی نفع بودن ساکنین و شاغلین در منطقه نمونه آماری در فرایند نوسازی و اینکه این موضوع در ابتدا به صورت مستقیم به آنها مربوط می شود، لذا در این پژوهش به عنوان مغیر وابسته مورد تحقیق قرار می گیرد.
ج) نوسازی:
ما دونوع نوسازی داریم که به نام های «نوسازی پروژه ای» و «نوسازی مشارکتی» معروفند. نوسازی پروژه ای روش سابق نوسازی است که پروژه ای مانند پروژه «نواب» با اتکا به آن صورت گرفت.در این شیوه تاکید بر تملک بافت،بیرون کردن ساکنان قدیمی از آن ،ساخت محدود بافت به گونه ای کاملا جدید و فروش و واگذاری آن به افرادی جدید بود که مشکلات موجود در این شیوه امروز از کسی پوشیده نیست.اما در شیوه نوسازی مشارکتی که روش مد نظر پژوهش حاضر نیز می باشد، به دلیل حذف بحث تملک زمین ها ،مشکلات ناشی از زمین بازی و افزایش کاذب قیمت زمین ها ی منطقه و همین طور هزینه های دولت جهت ساخت و ساز کم تر خواهد شد.امکان حفظ ساکنان قدیمی و روابطشان در محله جدید وجود داشته و سعی براین است که مزایای حاصل از ساخت محله جدید عاید خود اهالی قدیمی شودو نه به آدم های جدید سرمایه دار تازه وارد.حفظ محله،هویت ،خاطره  و مسائلی از این دست نیز در این رویکرد جدید حائز اهمیت هستند.
د) بافت فرسوده:
فرسودگی یا کاهش سودمندی عبارت است از کاهش عمر مفید یک کالای سرمایه ای:فرسودگی در اساس پیامد تغییر و نیز ثبات نسبی بافت ساخته شده و مکان آن است.فرسودگی از ابعاد متعددی برخوردار است که با یکدیگر ارتباط دارند.برخی از این ابعاد به ویژگی ابنیه و کارکرد های آن مربوط می شود.در حالی که ابعاد دیگر به کل گستره مربوط می شوند.همچنین فرسودگی اصطلاحی نسبی است.که در ارتباط با وضعیت نهایی متروکه شدن تعریف می شوند.مثلا جز در حالتی که یک بنا در وضعیت خاص طراحی شده باشد نمی توان در هیچ حالتی آن را فاقد هرگونه سودمندی کالبدی و غیر فابل تبدیل به یک کاربری دیگر دانست. فرسودگی بافت و عناصر درونی آن  به سبب فقدان برنامه توسعه و نظارت فنی بر شکل گیری آن بافت به وجود می آید. پیامد فرسودگی بافت که در نهایت به از بین بردن منزلت آن در اذهان شهروندان منجر می شود در اشکال گوناگون از جملا کاهش و یا فقدان شرایط زیست پذیری و ایمنی و نیز نا به سامانی های کالبدی/اجتماعی/اقتصادی و تاسیساتی قابل دریافت و شناسایی است. فرسودگی در این تعریف توسط ساختمان های قدیمی و ناپایدار، معابر کم عرض با ساکنان متعلق به طبقه کم در آمد و دارای مشکلات اجتماعی تعریف می شوند. بدین ترتیب فرسودگی مقوله ای چند بعدی است.شاید پهنه فرسوده شهری بیشتر قادر به انتقال مفهوم باشد. تلقی عمومی از فرسودگی وسعت این بافت را محدود می کند. بافت هایی که در مواقع بروز بلایای طبیعی و…امکان خدمات رسانی به آنها کم تر می شود.
ویژگی های عمومی بافت های فرسوده:
1.وضعیت دسترسی ها: بافت های فرسوده که عمدتا بدون طرح قبلی ایجاد شده اند عمدتا از ساختاری نا منظم برخور دارند و دسترسی های موجود در انها عمدتا پیاده می باشند به گونه ای که اکثر معابر ان بن بست و یا کمتر از6متر بوده اند و ضریب نفوذ پذیری آنها کمتر از 30درصد است .متوسط عرصه بناها ،بناهای واقع شده در این بافت ها عمدتا کمتر از 200متر مربع میباشد.
2.وضعیت خدمات و زیر ساخت های شهری: بافت های فرسوده به لحاظ برخورداری از خدمات ،فضا های باز ،سبز عمومی دچار کمبود های جدی اند.
3.شاخص های کیفی: مساله جمعیت پذیر بافت ها ،مسیر قنات ها و رود دره ها از دیگر مسائلی ست که در تعیین بافت هاب فرسوده موثر است.
شاخص های شناسایی بافت فرسوده آسیب پذیری:
بافت آسیب پذیر براساس بلوک آسیب پذیر تعریف شده و بلوک آسیب پذیر بلوکی است که حداقل یکی از شرایط سه گانه زیر را داشته باشد:
الف:بلوکی که دارای حداقل 50 درصد بناهای فرسوده نامناسب ،به لحاظ زیستی سکونتی باشد ب:بلوکی که حداقل 50 درصداملاک آن مساحتی کمتر از200متر مربع داشته باشد .تبصره: بلوک شرقی عبارتند از محدوده ای که محصور معابر حداقل 8 متر باشد ولی بلوک های اسیب پذیر معابری کمتر از 6متر  قراردارند و یا ضریب نفوذ پذیری ان کمتر از 30 درصد است .

فصل 4
تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه
در این فصل به تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده، پرداخته شده است. ابتدا برای خلاصه کردن و توصیف داده ها از آمار توصیفی (جداول فراوانی ، نمودار میله ای ساده و نمودار دایره ای ) استفاده شده است. سپس برای آزمون فرضیه ها از آمار استنباطی(ضریب همبستگی پیرسون) استفاده شده است.
یافته های توصیفی
در این قسمت جهت خلاصه کردن, طبقه بندی و توصیف داده ها از جدول و نمودارها استفاده شده است.
همانطور که در جدول 4-1 مشاهده می شود، نمونه آماری این تحقیق 400 نفر بوده است. که 126 نفر آن ها مونث و 274 مذکر بوده اند.
جدول شماره 4-1- فراوانی و درصد افراد نمونه به تفکیک جنسیت
جنسیت
فراوانی
درصد