بافت های فرسوده شهری

در این تحقیق از روش پیمایشی استفاده شده است و پژوهش پیمایشی عبارتست از مطالعه منظم و جامع یک اجتماع معین با هدف تحلیل مسائل اجتماعی و ارائه پیشنهاد برای حل آن. ویژگی های بارز پیمایش عبارتند از شیوه ی گردآوری داده ها و روش تحلیل آن ها. مشخصه پیمایش مجموعه ساختمند یا منظمی از داده هاست (دواس، 1376: 13).
جامعه آماری:
با توجه به تعریف، یک جامعه آماری عبارتست از مجموعهای افراد یا واحدهایی که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند. معمولاً در هر پژوهش، جامعه مورد بررسی یک جامعه آماری است که پژوهشگر مایل است دربارهی صفت متغیرهای آن به مطالعه بپردازد.
جامعه آماری این تحقیق کلیه ساکنین و شاغلین محله زنجان جنوبی شهر تهران را شامل می شود.
واحد آماری : واحد تحلیل در این پژوهش، فرد میباشد.
زمان مشاهده: بهار 91
روش نمونه گیری و حجم نمونه:
حجم نمونه : حجم نمونه یا تعداد افرادی که ما آنها مورد پرسش قرار داده ایم ، بستگی به آن دارد که ما با چه دقت و اطمینانی میخواهیم نتایج تحقیق از نمونه را به کل جامعه آماری تعمیم دهیم . هرچه بخواهیم دقت و اطمینان تعمیم را بالاتر ببریم،نیاز به حجم نمونه بیشتری داریم.
در این تحقیق حجم نمونه ی ما 400 نفر از ساکنان محله زنجان جنوبی تهران واقع در منطقه 11 شهرداری تهران می باشد که ابتدا به صورت روش نمونه گیری طبقه بندی شده از میان محله های لین منطقه، محله فوق الذکر انتخاب شد و پس از آن تعداد 400 خانوار به صورت روش تصادفی جهت تحقیق حاضر، انتخاب شده اند.
ابزار تحقیق و شیوه های گردآوری داده ها
ابزار تحقیق ، وسایلی هستند که برای گردآوری دادهها و دستیابی به اطلاعات لازم برای پژوهش و تجزیه و تحلیل آنها به منظور کشف حقایق و شناخت واقعیت مورد استفاده محقق قرار میگیرد.
ابزار مورد استفاده در این تحقیق ، پرسشنامه میباشد که در پرسشنامه پاسخگویان با خواندن سئولات مطابق با شرایط خاص خود اقدام به ارائه پاسخهای هر یک از سئوالات میکنند و از طریق این سئولات می توان ، دانش، علایق ، نگرشها و عقاید فرد را مورد ارزیابی قرار داد.
تکنیک های آماری
توصیف داده ها :
برای توصیف داده ها از سه شیوه توصیف جامعه آماری یعنی جداول، شاخص های آماری و نمودار استفاده گردیده است. بدین معنا که ابتدا برای توصیف با توجه به سطح سنجش متغیر از جداول ساده یا رده بندی استفاده می کنیم و در گام بعدی از شاخص های آماری بسته به سطح سنجش متغیر استفاده می کنیم و از میان شاخص های گرایش به مرکز؛ شاخص میانگین و از شاخص ها ی پراکندگی ؛ شاخص واریانس و انحراف معیار را محاسبه می کنیم. جهت تحلیل داده ها با توجه به سطح سنجش متغیرها از آزمون t وآزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است
پایایی ابزار سنجش:
یک مقیاس قابل اعتماد مقیاسی است که در آن افراد در دو موقعیت زمانی مختلف امتیاز یکسانی را به دست بیاورند. فقدان قابلیت اعتماد در یک مقیاس، ناشی از گویه های غیرقابل اعتماد است، بنابراین لازم است هر گویه را برای قابلیت اعتماد آن بیازمائیم. از آنجا که بیشتر اوقات دستیابی به افراد در دو موقعیت امکان پذیر نیست، توجه به هماهنگی پاسخ یک فرد به یک گویه در مقایسه با هر یک از گویه های دیگر مقیاس است(همبستگی های گویه به گویه) . این رهیافت سنجه ای برای اندازه گیری قابلیت اعتماد کلی مقیاس فراهم می کند. شاخص آن آماره ای است که “آلفای کرونباخ” نامیده می شود. این آماره از 0 تا 1 تغییر می کند. هر چه این رقم بالاتر باشد، قابلیت اعتماد(روایی) مقیاس بیشتر است. براساس یک قاعده سرانگشتی آلفا باید حداقل 7/0 درصدباشد تا بتوانیم بگوییم که مقیاس دارای قابلیت اعتماد است(دواس، 1376: 332).
در مورد پرسشنامه استفاده شده در این پژوهش باید گفت که 30 نفر از افراد به صورت تصادفی انتخاب شده و به عنوان پیش آزمون پرسشنامه ها میان آن ها توزیع شد که با گرفتن آلفای کرونباخ از آنها ، آلفای 811/0 برای پرسشنامه بدست آمد و این نشانه پایایی پرسشنامه است.
شیوههای گردآوری و تحلیل آماری:
در بیشتر پژوهشهای پیمایشی، مهمترین ابزار برای گردآوری داده ها، پرسش نامه است. در این پژوهش نیز جهت گردآوری اطلاعات مورد نیاز از افراد جامعهی آماری از پرسشنامه استفاده شده است.
پس از عملیات جمعآوری دادهها ، پرسشنامهها بازبینی شده ودادههای خام حاصل از پرسشنامه به تفکیک متغیرها، کدگذاری و در یک دفترچه کد، تنظیم شده است.
پس از استخراج دستی دادهها ، جهت تجزیه و تحلیل آماری و پردازش، وارد کامپیوتر شده و برای پردازش دادهها از نرم افزارSPSS استفاده شده است.
تعریف عملیاتی مفاهیم:
الف) سرمایه اجتماعی:
سرمایه اجتماعی که به جای تأکید بر متغیرهای فردی از قبیل شخصیت بر نحوه تأثیر کیفیت، محتوا و ساختار روابط اجتماعی بر انتقال منابع تمرکز می کند، بیان کننده این موضوع می باشد که روابط اجتماعی ابزارهایی هستند که از طریق آنها سرمایه گذاری های اجتماعی شکل می گیرند. سرمایه اجتماعی از سوی دیگر بر منابع نهادی- از قبیل کار، خانواده، مدرسه، همسایه ها و محله، تمرکز می کند و مطرح می کند که روابطی که از طریق سرمایه اجتماعی ایجاد می شوند، برای افراد بسیار مهم تلقی می شوند و باعث عمیق تر شدن تعهدات و احترام متقابل بین افراد می گردد. در پژوهش حاضر، هدف از کاربرد سرمایه اجتماعی به عنوان متغیر مستقل، بیشتر به تأثیر هنجارهای ارتباطی از جمله سطح روا
بط خانوادگی، همسایگی و غیره و همچنین میزان اعتماد خانوادگی در خانوار در جهت تمایل به مشارکت در فرایند نوسازی بافت های فرسوده شهری می پردازد.