بارداری وزایمان ونقش آن در تصویر بدن زنان -تن انگاره -تصویر بدنی – تن انگاری زنان

واسه به دست آوردن جزییات بیشتر و جستجو در بین هزاران پایان نامه

در موضوعات جور واجور و دانلود متن کامل اونا

با فرمت ورد به سایت  zusa.ir  مراجعه کنین

 

ازجمله اتفاق های مهم در زندگی زنان بارداری وزایمانه که تغییرات جسمی وروانی زیادی واسه مادر به همراه داره، این تغییرات می تونه زندگی خانوادگی واجتماعی اون رو تحت اثر بذاره. بارداری دوران خاصیه که طی اون بدن دچارتغییرات زیادی می شه.

در طول حاملگی تغییرات اساسی درشکل ووزن بدن ایجاد می شه (باسکاگلیاواسکات ریس[۱]۲۰۰۳). بررسی ها نشون می دهد زنان در این دوره نگاه منفی نسبت به بدن خود پیدا می کنندواین نگاه منفی محدود به دوران بارداری نبوده واین زنان در آینده در برابر خطراتی چون چاقی، کاهش اعتماد به نفس، افسردگی و…قرار دارن.

اعتماد به نفس

نگرانی در مورد پایدار موندن تغییرات ظاهری بد در دوران بعداز زایمان شامل نگرانی درباره بزرگ موندن شکم، باقی موندن لکه هاوتیرگی پوست و کاهش زیبایی شکم ازمهم ترین نگرانی های زنونه (گروسی، نعمت الهی ورفسنجانی۱۳۹۲).

مطالعه نوروزی وهمکاران نشون دادزنان باردار نگاه هایی مبنی برپایدارماندن تغییرات بدن در دوره بعداز زایمان تجربه می کنن وبرای برگشت به فرم بدنی قبل از بارداری تصمیم به تغییر در زندگی ورفتار خودمی گیرند، مخصوصا واسه کسب رضایت همسر. اونا از جمله نگرانی ها رو نگرانی درباره بزرگ موندن شکم وکاهش زیبایی شکم ذکر کردندوازجمله تغییرات رفتاری، جهت کاهش تنش ناشی ازتغییرات بدن تصمیم واسه رژیم گرفتن در دوران شیر دهی، انجام ورزش، پوشیدن لباس های تنگ، به کار گیری لوازم آرایش، مراجعه به دکتر جهت درمان ذکر کردن (نوروزی۱۳۸۵).

ورزش

در دوره بعد از زایمان بیشتر زنان مشکل اضافه وزن پیدا می کنن، هم اینکه ضعف بدنی وعضلانی مخصوصا در شکم ولگن خاصره از مشکلات شایع این دوره بشمار می رود (کائینی، نوروزی ووطنی۱۳۸۶).

مشکلات

نبود رضایت ازوزن وابعاد بدنی، احتمال رفتار های خطر آمیزاز نظر سلامتی مانندرژیم های غذایی نادرست ودر نتیجه دریافت کم مواد مغذی رو افزایش می دهد، یافته ها نشون می دهد بین تصویر ذهنی بدنی ودریافت مواد غذایی رابطه هست بطوری که میانگین مصرف همه گروه های غذایی در گروه با تصویر بدنی بد، کمترازگروه دیگراست (امیدواروهمکاران۱۳۸۱).

حاملگی ودوران بعداز زایمان وقتیه که تغییرات قابل توجه ای در وزن، رضایت ازشکل بدن وعادات خوردن دربسیاری از زنان رخ می دهد (نوروزی۱۳۸۵).

حاملگی

این تغییرات می تونه ناشی ازعوامل زیاد باشه، نوع زایمان ممکنه از راه اثر بر تصویر بدن یکی از عوامل زمینه ای یاتشدید کننده این تغییرات ورفتار های زنان در دوران بعداززایمان باشه.

نگرانی ودغدغه ذهنی وروحی، تصویرنامطلوب ذهنی از بدن وعدم رضایت از وضعیت جسمی، زنان رو درگیرمشکلاتی می سازه تا تموم انرژی ووقتشان رو به خود معطوف کرده از رسیدن وحتی توجه به مسا ئل وموضوعات حیاتی تر زندگی بازداشته شن، هم اینکه این موضوع می تونه برمیزان اعتمادبه نفس زنان وسلامت روانی واجتماعی اونا خیلی موثر باشه (کیوان آرا، حقیقیان وکاوه زاده۱۳۹۱). بنابر این شناسایی عوامل مؤثر بر تن انگاره منفی زنان دراین دوره وگسترش عوامل ورفتارهایی که همراه با تصویر ذهنی مثبت در بین حاملگی و بعداز زایمان واسه محققان و عاملان بهداشتی حائزاهمیته.

 

۲-۳- گذشته تحقیقات

تحقیقات درمورد کیفیت زندگی وتن انگاره بدلیل جدید بودن مفاهیم مزبور محدوده، مخصوصا در ایران درحوزه کیفیت زندگی زنان وعوامل مؤثر برآن تحقیقات زیاد نیس، در مورد اثر نوع زایمان برکیفیت زندگی زنان تحقیقات بسیارمحدوده وتنها چند مطالعه درمورد کیفیت زندگی بعداز زایمان، استرس واضطراب بعداز زایمان ومسائل جنسی بعداز زایمان صورت کرفتهه، هم اینکه تحقیقات در مورد تن انگاره چه در سطح جهانی وچه در ایران بیشتر دور عوامل اجتماعی مؤثر برتصویر بدن واعمال جراحی زیبایمتمرکزه ومطالعات خارجی بدلیل فرق های فرهنگی وتفاوت در امکانات وابزار پزشکی قابل گسترش در کشورما نیس. در ایران تنها چند مطالعه در مورد تن انگاره در دوران بارداری، رابطه تن انگاره با درموندگی روانشناختی، رابطه تن انگاره باعزت نفس، رابطه تن انگاره با رضایت جنسی، انجام شده، اما در موردتأثیر نوع زایمان بر تن انگاره زنان دردوران بعداز زایمان مطالعه ای یافت نشد وبرای اولین باره که این موضوع در استان ایلام بررسی می شه. با در نظر گرفتن مطالب بالا در زیر به بعضی تحقیقات داخلی وخارجی در این مورد ونتایج اونا اشاره می شه.

[۱]Boscaglia&Skouteris