اهمیت خلاقیت و نوآوری

ب) نقش و اهمیت خلاقیت و نوآوری از جنبه سازمانی
1) خلاقیت و نوآوری عامل پیدایش سازمان ؛
2) خلاقیت و نوآوری عامل تولیدات و خدمات ؛
3) خلاقیت و نوآوری عامل افزایش کمیت، تنوع تولیدات و خدمات ؛
4) خلاقیت و نوآوری عامل افزایش کیفیت تولیدات و خدمات و موفقیت در رقابت ؛
5) خلاقیت و نوآوری عامل کاهش هزینه‌ها، ضایعات و اتلاف منابع ؛
6) خلاقیت و نوآوری عامل افزایش انگیزش کاری کارکنان سازمان ؛
7) خلاقیت و نوآوری عامل ارتقای سطح بهداشت روانی و رضایت شغلی کارکنان سازمان ؛
8) خلاقیت و نوآری عامل ارتقای بهره وری سازمان ؛
9) خلاقیت و نوآوری عامل موفقیت مجموعه مدیریت و کارکنان سازمان ؛
10) خلاقیت و نوآوری عامل رشد و بالندگی سازمان ؛
11) خلاقیت و نوآوری عامل تحریک و تشویق حس رقابت ؛
12) خلاقیت و نوآوری عامل کاهش بوروکراسی اداری “کاهش پشت میزنشینی ومشوق عمل گرایی” ؛
13) خلاقیت و نوآوری عامل تحریک و مهیا کردن عوامل تولید.
2-16- ابعاد خلاقیت
خلاقیت دارای سه بُعد غیرشناختی، شناختی و انگیزشی است. ابعاد غیرشناختی خلاقیت شامل ویژگی‌های خلاق در امور حرکتی‌، هنری و توانایی های خاصی است که در سطح افراد مشابه کمتر می‌توان شاهد آن بود. ( منطقی ) ابعاد شناختی خلاقیت نیز ناظر بر وجود تفکر واگرا در فرد است‌. فرد خلاق توانمندی تولید ایده‌های بیشتری دارد و جریان تولید ایده‌ها نزد او از انعطاف‌پذیری ذهنی بالاتری برخوردار است. او در جریان تولید ایده‌هایش ایده‌هایی بدیع و ابتکاری نیز تولید می‌کند که این ایده ها به ذهن کمتر کسی خطور می‌کند. ابعاد انگیزشی خلاقیت ناظر به انگیزه‌ی درونی فرد است و وی را بر آن می‌دارد که بدون آن که الزاماً پاداش بیرونی وجود داشته باشد، به شکل مستمر و پی گیر به کار مورد علاقه اش بپردازد.
2-16-1- بُعد شناختی:
نظریه‌ی شناختی بر تفکر واگرا مبتنی است. تفکر واگرا درعین حال، تفکری است که برای هر پرسش، پاسخ مشخصی ندارد و به پاسخ‌های متعدد و در جهت‌های گوناگون میپردازد؛ در حالی که در تفکر همگرا پاسخی معین و مشخص به پرسش داده می‌شود. مهمترین ویژگی‌های تفکر واگرا عبارت اند از :
1) سیّالی: توانایی برقراری معنی دار بین اندیشه و بیان آن که افراد را قادر می‌سازد راه حل‌های متعددی برای حل یک مسأله‌ی واحد ارایه دهند. به عبارت دیگر، سیّالی به کمیت پاسخ های فرد به یک مسأله مرتبط است. این ویژگی مبتنی بر این عقیده است که کمیت موجب دگرگونی کیفیت می‌گردد .
2) اصالت ابتکار: توانایی تفکر با شیوه‌ی غیر متداول و خلاف عادت رایج، اصالت ابتکار مبتنی بر ارایه جواب‌های غیرمعمول، تعجب آور و زیرکانه به مسایل است .
3) انعطاف پذیری: توانایی تفکر با راه های مختلف برای حل مسیله جدید است. تفکر قابل انعطاف، الگوهای جدیدی برای اندیشیدن طراحی می‌کند .