اهمیت خلاقیت و نوآوری

8- ارتباطات همه‏جانبه: ارتباطات به طور افقی و عمودی جریان پیدا می‏کند. زیرا جریان آزاد ارتباطات، باروری را آسان می‌کند.)توشمن و نادلر،1986)
برخی دیگر از مطالعات انجام شده موارد ذیل را از ویژگی سازمان‌های خلاق برمی‌شمارند: ( فتحیان و دیگران،1384: 12-18)
9- آزادی در بیان نظرات جدید: ویژگی آزادی بیان نظرات جدید به توانایی جذب و انتقال اطلاعات اشاره می‌کند. سازمانهای خلاق به رابطه با رهبران اهل اندیشه، تأکید زیادی دارند. و در برابر هر نوع بحث و ارائه ایده‌های جدید به صورت باز عمل می‌کنند.
10- ساختار سازمانی مسطح: یک ساختار سازمانی مسطح برای سازمانهای خلاق ضروری است. بنابراین می‌توان گفت این گونه سازمانها در رویارویی با بحرانهای ناشی از رقابتهای اقتصادی، انعطاف پذیری بالایی دارند. سازمانهای انعطاف پذیر با مسایل و تنگناها برخورد منطقی و محققانه داشته و در صورت نیاز به تغییر و تحول، پس از بررسی دقیق و عالمانه، آن را اعمال می‌کنند. ساختار خلاق، نمـایانگر روابط واحدهای آن و نشان دهنده میزان انعطاف پذیری آن است. سازمانهایی که دارای ساختار غیرقابل انعطاف باشند، برای ایجاد همکاری و وحدت در دوران بحران، دچار آشفتگی می‌شوند.
11- مدیریت اطلاعات: ویژگی فرهنگ سازمانی باز جهت ارائه ایده‌های جدید در مدیریت اطلاعات منعکس می‌شود. در یک سازمان خلاق میزان کمی از ارتباطات بر پایه قوانین شکل می‌گیرد. فرهنگ سازمانی مانع تسهیم دانش بین کارکنان نمیشود و آنها با ارائه ایدههای جدید نگران از دست دادن شغل خود نیستند.
12- آگاهی از تعارضات: از آنجایی که تعارض بذر خلاقیت است، سازمانهای خلاق از فرهنگهایی پشتیبـانی می‌کنند که به تعارضات و بحثها اهمیت می‌دهند. با تعارض، کارکنان در زمینه چگونگی مواجهه با موقعیتهای جدید و برخورد با آنها، آموزش می‌بینند.
13- نیازمندیهای استخدام: این سازمان‌ها افرادی را جذب و استخدام میکنند که به جهتگیری بیشتر سازمان به سمت خلاقیت و نوآوری سرعت ببخشند و افراد در این گونه سازمانها، نیازمند توانایی ایجاد تعارضات و پیدا کردن روشهای حل آنها هستند.
14- شایستگی و مسئولیت: در این سازمان‌ها شایستگی و احساس مسئولیت در قبال خلاقیت، بین تمامی نیروی کار تسهیم شده و هر شخصی در سازمان مسئولیت توسعه خلاقیت را بر عهده می‌گیرد.
15- انعطاف پذیری: مهمترین ویژگی این سازمانها انعطاف پذیری آنها در رویارویی با بحرانهایی است که غالباً ناشی از رقابتهای اقتصادی است. سازمانهای انعطاف پذیر با مسائل و تنگناها برخورد منطقی و محققانه داشته، در صورت نیاز به تغییر و تحول، پس از بررسی دقیق و عالمانه، آن را اعمال می‌کنند. سازمانهایی که دارای ساختار غیرقابل انعطاف باشند، برای ایجاد همکاری و وحدت در دوران بحران، دچار آشفتگی می‌شوند.
2-14- اهمیت خلاقیت
در حقیقت پایه و اساس جوامع توسعه یافته خلاقیت است. این جوامع نه تنها با استفاده از خلاقیت مسائل خود را شناسایی می‌کنند، بلکه راه حل این مسائل را نیز از طریق خلاقیت می‌جویند.
علی‌رغم سابقه طولانی خلاقیت در حیات بشری، سازمان‌ها اخیراً به واسطه سرعت شگرف تغییرات تکنولوژیکی، رقابت جهانی و عدم اطمینان اقتصادی (Mumford، Whetzel Reiter، 1997 ،Oldham وCummings ، 1996)، کشف کرده‌اند که منبع کلیدی و مستمر مزیت رقابتی و بقاء خلاقیت است. این مزیت رقابتی مستمر در قالب ایده‌ها، محصولات و خدمات تازه ظاهر می شود که مستقیماً از تفکر خلاق ناشی می‌شوند.( zen Mcfad، 1998)
خلاقیت کارکنان به این صورت به بقای سازمان کمک می‌کند (آمابیل، 1996) که وقتی کارکنان در کارشان خلاق باشند، قادر خواهند بود ایده‌‌های تازه و مفیدی در مورد محصولات، عملکرد، خدمات یا رویه‌های سازمان ارائه و بکار گیرند (اولدهام، 2002، شالی و گیلسون 2004)وجود چنین ایده‌هایی باعث افزایش این احتمال می‌شود که کارکنان دیگر، این ایده‌ها را در کارشان مورد استفاده قرار دهند. بعلاوه آن‌ها این ایده‌ها راتوسعه داده و آن‌ها را به کارکنان دیگر برای توسعه و بکارگیری در کارشان منتقل می‌کنند. از اینرو تولید و بهره‌گیری از ایده‌های تازه این امکان را به سازمان می‌دهد که بتواند با شرایط متغیر بازار منطبق شده، به تهدیدها و فرصت‌ها پاسخ به موقع داده و رشد و توسعه یابد (نوناکا، 1991، اولدهام،2002) خلاقیت نه تنها از طریق توسعه محصولات و فرآیندها، سهم بازار موجود راتوسعه می‌دهد بلکه باعث ایجاد بازارهای جدید ( بروس، 2004) و شکل‌دهی به محیط می‌شود (استرنبرگ، 1989)
افزایش خلاقیت در سازمانها می‌تواند به ارتقای کیفیت و کمیت خدمات، کاهش هزینه ها، جلوگیری از اتلاف منابع، افزایش رقابت، افزایش کارایی، ایجاد انگیزش و رضایت شغلی در کارکنان منجر شود.
محققان معتقدند همه انسان‌ها در کودکی از استعداد خلاق برخوردارند، لکن فقدان محیط نا مناسب و بی توجهی و عدم تقویت این توانایی، مانع ظهور آن می‌گردد. برای هر جامعه وجود افراد خلاق ضروری است، زیرا جوامع در دوره‌ی انتقال و تغییر، نیاز مبرمی به راه حل‌های مفید برای مسائل حال و آینده‌ی خود دارند.
امروزه همه‌ی دانشمندان، اندیشمندان و محققان با هم هم نظرند که اساس قدرت انسان ناشی از خلاقیت اوست. چنین است که تورنس معتقد است: ایجاد فرصت برای هر جامعه به مقوله‌ی مرگ و زندگی است و هم چنین می‌گوید: ما برای بقا نیازمندیم قدرت خلاق انسان ها را توسعه داده و مورد استفاده قرار دهیم. وی
هم چنین خلاقیت را مهم‌ترین اسلحه‌ی آدمی می‌داند که با آن می‌تواند فشارها‌ی روحی که به سبب زندگی روزانه و غیرمنتظره پیش می‌آید را از بین برد.
2-15- ضرورت خلاقیت
خلاقیت و نوآوری موجب خواهد شد که موارد ذیل تحقق یابد:
الف) نقش و اهمیت خلاقیت و نوآوری از جنبه فردی
1) خلاقیت و نوآوری عامل رشد و شکوفایی استعداد‌ها و سوق دهنده به سوی خود شکوفایی ؛
2) خلاقیت و نوآوری عامل موفقیت فردی، شغلی و اجتماعی .