اهداف کلی برنامه درسی ریاضی در دوره راهنمایی

ب ت ح
ب ت ح


ب م ک

ب م شس م ش ا
ا
ا
ا


استنباط از این جدول نشان می دهد هر یک از انواع ارایه ثانویه آموزش، محل و موقع خاصی برای استفاده دارند که بر حسب نوع محتوا و نوع عملکرد آموزشی تعیین می گردد. برای مثال آموزش محتوایی با عملکرد یادآوری لفظی تعمیم (ردیف دوم در قسمت یادآوری جدول بالا) دو نوع شرح و بسط لازم دارد، یکی شرح و بسط حافظه ای و دیگری شرح و بسط بازخورد. بدین صورت که در ابتدا بیان تعمیم به صورت حافظه ای آورده می شود و پس از سئوال از مثال شرح و بسط بازخورد صورت می گیرد. به دانش آموز گفته می شود که پاسخ وی صحیح بوده است یا نه و در صورت غلط بودن، پاسخ صحیح به وی گفته می شود. و یا مثلا در سطح عملکرد کاربرد، برای بیان مثال ابتدا باید مثال کمکی بیان شود و سپس شکل ها نشان داده شود. پس لازم است تمام متن مطالعه شود و سپس با توجه به جدول فوق در مورد متن تحلیل شده، استنباط و نتیجه گزارش شود (فردانش، 1388). این روش به دلیل دشواری انجام و تخصصی بودن کمتر مورد استقبال قرار گرفته هرچند یکی از جدیدترین و علمی ترین روش های طراحی آموزشی است.
2-1-13 اهداف کلی برنامه درسی ریاضی در دوره راهنمایی
با توجه به ورود نوجوانان از مرحله تفکر انضمامی به تفکر انتزاعی لازم است: محتوای دروس در این سطح عمیق تر مطرح گردد و با مشغول کردن ذهن دانش آموزان با دروس مختلف و فعالیت های آزمایشگاهی، فرایند ذهنی جدیدی برای آنان پدید آید و با بهره گیری از دروس ریاضیات با مفاهیم اساسی قانون و محیط آشنا شوند تا شرایط لازم برای تربیت عقلانی و رشد شناختی آنان مساعد گردد)صافی، 1386).
یکی از ویژگی های بارز انسان «کنجکاوی» است که از دوران کودکی تا پایان عمر، او را به «دانستن» و کشف حقایق و پرده برداری از مجهولات سوق می دهد. این نیروی درونی، تکاپوی انسان را برای کسب «علم» و گریز از«جهل»افزون می کند. دانش آموزی که به مدرسه وارد می شود، دارای نیروی خدادادی کنجکاوی است، نیرویی که هر لحظه او را به سوی دانشی تازه و پاسخی برای پرسش های بی شمار وی می کشاند. از سوی دیگر، او باید برای زندگی در دنیای فردا- که دنیای علم و فناوری است- آماده شود. به این ترتیب، نظام آموزشی باید به گونه ای برنامه ریزی شود که هم قوه ی جست و جوگری را در دانش آموزان شکوفا کند و دانستن و کشف مجهولات را برای آن ها لذت بخش و نشاط آور سازد و هم آنچه را برای زندگی در دنیای امروز و فردا به آن نیازمندند، به آن ها بیاموزد (دفتر برنامه ریزی و تألیف کتب درسی، 1391).
ریاضیات ریشه در قوه تعقل انسانی و نقشی موثردردرک قانونمندی طبیعت دارد. ریاضیات به عنوان علم مطالعه الگوها وارتباطات، هنری دارای نظم و برخوردارازسازگاری درونی ، زبانی دقیق برای تعریف دقیق اصطلاحات ونمادها وابزار کاردربسیاری از علوم وحرفه ها تعریف شده است.
ریاضیات از نظرماهیت، علمی مجرد است، ولی بستر رشد و توسعه آن، مشاهده وتوصیف وتجزیه وتحلیل محیط پیرامونی است. در ریاضیات مدرسه ای، فعالیتهای آموزشی باید برخاسته از ریاضیات محیط پیرامونی باشد وبه دانش آموزان کمک کند تا مفاهیم وگزاره های ریاضی رادرمحیط پیرامونی خودمشاهده، تجزیه وتحلیل ودرک کنند وبرای مفاهیم ریاضی درمحیط پیرامونی تعبیرهای گوناگون به دست آورند. این امر، امکان درک شهودی آنان – که راهنمای عمل ریاضیدانان است- راتقویت می کند. بحث شهود، درریاضیات مدرسه ای بسیار اساسی است.