اهداف آموزش و پرورش دوره راهنمایی

این دوره از چند نظر حایز اهمیت است:
دانش آموزان این دوره در مرحله حساسی از زندگی، به نام نوجوانی هستند. ویژگیهای خاص این سنین وتحولات جسمانی و روانی در نوجوانان ایجاب می کند که آنان در مراکز تربیتی خاص تحت تعلیم و تربیت قرار گیرند و جدا کردن آنان ازکودکان دوره ابتدایی و نوجوانان دبیرستانی ضرورت دارد.
همان گونه که گفته شد این سنین به لحاظ روانشناسی رشد و تربیت، مرحله مهمی است؛ زیرا بنا بر تحقیقات روانشناسان علاوه بر ظهور ویژگی های شخصیت، تفکر انتزاعی دانش آموزان در این مرحله شکل می گیرد و موضوعات و شیوه آموزش به آنان با کودکان دوره قبل تفاوت بارز پیدا می کند.
دوره راهنمایی تحصیلی، دوره انتقال از محیط ساده مدرسه ابتدایی به محیط پیچیده تر مدارس متوسطه است. دوره ای که انتقال از کودکی را به اواخر نوجوانی و جوانی بر عهده دارد و نسبت به دوره ابتدایی از تنوع دروس و تنوع دبیر تفاوت دارد؛ از این رو توجه خاص به این دوره و ایجاد و توسعه مراکز تربیتی برای اجرای برنامه های تدوین شده ضرورت دارد(صافی، 1386).
پدیده هایی مثل انفجار اطلاعات و گسترش روز افزون فناوری در ابعاد مختلف زندگی بشری، پیشرفت های اخیر صورت گرفته در روش های ترویج و آموزش علوم، نشان داده است که با توجه به ضرورت زمان، باید تمامی دانش آموزان برای زندگی در جامعه پیشرفته امروزی که ارتباط تنگاتنگی بامسائل علمی و فناوری دارد، آماده شوند( استرانگ، سیلورو پرینی، 2004).
در این عصر توام با تغییرات ومعروف به انفجار اطلاعات، ارائه یک سری اطلاعات و مفاهیم بنا به نظرمهر محمدی( 1388) تاکید بر کارکرد سنتی”پاسخ محوری” مدارس، کافی نبوده و دانش آموزان باید در دروس مختلف روش یادگیری را بیاموزند تا از این طریق، توانایی حل مسائلی را که روزانه با آن برخورد می کنند، داشته باشند. از طرفی دیگر ارائه یک سری اطلاعات و مفاهیم ، بدون توجه به آموزش راه و روش علمی کشف حقایق ؛ باعث می شود که کودکان عقاید غیر علمی و گذرای اطراف را به راحتی قبول کنندیا با تصورات خود، عقایدی خلق کنند که بیشتر غیر علمی اند( سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، 1381).
2-1-3-4 اهداف آموزش و پرورش دوره راهنمایی
اهداف این دوره به شرح زیر است:
اعتقادی:
اصول دین را باور دارد و بر مبنای آن عمل می کند.
خدا را به دلیل ربوبیت شایسته اطاعت می داند.
با انبیاء و ائمه معصومین (ع) آشنایی دارد و به مطالعه زندگی آن ها علاقه نشان می دهد.
با ولایت فقیه آشنایی دارد و رابطه آن را با امامت می داند.
به رعایت تولی و تبری توجه دارد.
با اولیاء دین، بزرگان و شخصیت های اسلامی آشنایی دارد و به مطالعه زندگی آن ها علاقه نشان می دهد.
به قیامت و حساب در آن روز را باور دارد و خود را در رابطه با اعمالش در نزد خداوند مسئول می داند.
نماز را مهمترین راه ارتباط با خدا می داند و به خواندن نمازهای پنج گانه عادت کرده است.
با تاریخ صدر اسلام آشنا است و به آن علاقه نشان می دهد.
فروع دین را می داند.
قرآن را صحیح قرائت می کند و با برخی از قصص آن آشناست.
می تواند از رساله عملیه خاص سنین خود استفاده کند.
احکام تقلید را می داند و مرجعی برای خود انتخاب کرده است.