انواع تعهد سازمانی

انواع ارتباطات سازمانی رابطه ضعیفی با ابعاد تعهد سازمانی معلمان دارند و نمی توانند پیش بینی کننده خوبی برای این ابعاد باشند.
بین میانگین انواع ارتباطات سازمانی در مدارس دخترانه و پسرانه تفاوت معناداری وجود ندارد.
بین میانگین انواع تعهد سازمانی در بین معلمان زن و مرد تفاوت معناداری وجود ندارد.
نتایج این پژوهش حاکی از آن است که مدارس از سوی ارتباطات یک جانبه به سوی ارتباطات دو و یا چندجانبه حرکت کرده اند. همچنین با توجه به اهمیت نقش بازخورد و تعامل چندجانبه در اثربخشی ارتباطات و آنچه درباب ارتباطات تبادلی گفته شد، می توان این حرکت را مثبت قلمداد نمود. همچنین نتایج پژوهش نشان داد تعهد سازمانی معلمان گروه نمونه پایین تر از حد مطلوب است، شاید بتوان دلیل بالا نبودن سطح تعهد را احساس عدم رعایت عدالت سازمانی در مدارس در بین معلمان دانست. بعلاوه فرصت ارتقای شغلی برای معلمین محدود می باشد. علاوه براین معلمین از حقوق تقریباً ثابتی برخوردارند و عملکرد شغلی آنها تأثیر چندانی بر حقوق دریافتیشان ندارد. بنابراین باید تلاش نمود احساس عدالت سازمانی را در آنها بالا برد، فرصت های ارتقای شغلی بیشتری را برایشان فراهم کرد، و در صورت امکان با استفاده از سیستم های سنجش و ارزشیابی عملکرد، دامنه وسیعتری را برای حقوق آنها درنظر گرفت.
5-4- محدودیتها
5-4-1- محدودیت‌های اجرایی:
فقدان پرسشنامه مناسب جهت سنجش ارتباطات خطی، تعاملی و تبادلی.
محدودیت تعمیم نتایج پژوهش به دلیل مورد پژوهی بودن آن.
عدم همکاری برخی از مدیران و معلمان در پژوهش به خصوص در مقطع دبیرستان.
متناسب نبودن پرسشنامه تعهد سازمانی می یر و آلن با محیط مدرسه و زیاد بودن سئوالات آن.
5-4-2- محدودیتهای پژوهشی:
کمبود پژوهش نظری در مورد ارتباطات خطی، تعاملی و تبادلی و عدم وجود پژوهش عملی در این زمینه.
وابستگی تعهد سازمانی معلمان به عوامل واسطه ای متعددی که کنترل آنها در پژوهش حاضر امکان پذیر نبود.
استفاده از پرسشنامه به عنوان تنها ابزار جمع آوری اطلاعات و عدم امکان استفاده از سایر ابزارها همچون مصاحبه.
5-5- پیشنهادات پژوهش
5-5-1- پیشنهادات کاربردی:
با توجه به اینکه نتایج پژوهش نشان داد انواع ارتباطات سازمانی رابطه معناداری با ابعاد تعهد سازمانی ندارد و تعهد سازمانی معلمان گروه نمونه پایین تر از حد مطلوب است، لازم است مسئولین آموزش و پرورش و مدیران مربوطه در جهت بهبود تعهد سازمانی معلمان بکوشند. موارد زیر برای افزایش تعهد سازمانی معلمان پیشنهاد می گردد:
افزایش مشارکت معلمانان در تصمیم گیریها؛
فراهم کردن سطح قابل قبولی از امنیت شغلی برای آنان؛
بهبود سبک رهبری مدیران؛
بهبود شبکه های ارتباط اجتماعی در کار؛
تشریح اهداف و رسالتهای سازمانی و تأکید بر جنبه هایی که موجب ارزش اجتماعی سازمان می شود؛
استقلال نسبی برای انجام وظایف؛
افزایش احساس عدالت سازمانی بین معلمان؛
افزایش فرصت های ارتقای شغلی؛
افزایش حمایت سازمانی از معلمان؛