اندام تحتانی

3 ـ 8 ـ 2 . اندازه گیری وزن
وزن آزمودنی ها با استفاده از ترازوی دیجیتالی محاسبه شد که در آن آزمودنی ها بدون کفش و با حداقل پوشش ممکن روی صفحه ترازو قرار گرفتند. در هنگام وزن کردن آزمودنی بازوان خود را به طور آزاد در پهلوی بدن خود قرار داده و سر خود را به صورت متعادل در سطح افق نگه داشته و در لحظه ای که حبس نفس داشت و بدون حرکت بود ، عددی را که در روی صفحه ترازو نشان داده شد به صورت کیلو گرم به عنوان وزن آزمودنی ثبت شد [25] .

3 ـ 8 ـ 3 . اندازه گیری دور کمر(شکم)
در حالی که آزمودنی به صورت آزاد و صاف ایستاده بود ، متر نواری را بر دور کمر آزمودنی حلقه کرده و درست در امتداد ناف آن تا حدی که متر از حالت شل بودن خارج شود ضمن اینکه نقش آن بر روی پوست نماند ، اندازه واقعی ثبت شد [25] .
3 ـ 8 ـ 4 . اندازه گیری دور بازو
جهت سنجش حجم اندام فوقانی، حجم بازو آزمودنی را در حالی که صاف ایستاده بود، فیگور جلو بازو با دست راست را انجام میداد متر نواری را در دور بازو در قسمتی که بیشترین حجم را داشت قرار میگرفت و دور بازو در محلی که حداکثر قطر را داشت اندازه گیری میشد [25] .
3 ـ 8 ـ 5 . اندازه گیری دور ران
برای سنجش اندام تحتانی آزمودنی به صورت آزاد صاف میایستاد و متر نواری را بر دور ران راست آن در قسمتی که بیشترین حجم را داشت قرار داده سپس با دقت حجم ران ثبت می شد [25] .
3 ـ 8 ـ 6 . اندازه گیری در صد چربی بدن
برای تعیین در صد چربی بدن آزمودنی ها از دستگاه کالیپر و فرمول سه نقطه ای دال و ونگر استفاده شد[145] . همه ی اندازه گیری های چین پوستی در طرف راست بدن ( چین پوستی شکم، سه سربازویی زیرکتف) انجام گرفت. پس از تعیین میزان ضخامت های چین پوستی به وسیله ی این دستگاه میانگین دو بار اندازه گیری هر نقطه از بدن در فرمول زیر قرار داده شد که بوسیله ی آن در صد چربی بدن هر کدام از آزمودنی ها بدست آمد [25] .
03653/4+[(سن) ×03661/0] + [00112/0× (مجذورسه قسمت)]- (مجموع سه قسمت)× (41563/0) = درصدچربی بدن
3 ـ 8 ـ 7 . اندازه گیری ضخامت چین پوستی شکمی
از ناف دو سانتی متر به سمت راست را توسط خودکار علامت گذاری کرده سپس از آزمودنی خواسته شد تا تمام عضلات خود را به صورت آزاد و شل نگه دارد بعد محل مورد نظر را به صورت عمودی توسط دو انگشت شست و سبابه خود گرفته و آن را کمی غلطانده تا چربی از عضله و سایر بافت ها جدا شود، سپس کالیپر را در دست راست خود نگه داشته و در حالتی که صفحه مدرج آن رو به صورت محقق قرار دارد، یک سانتی متر پایین تر انگشتان خود قرار داده و پس از دو ثانیه بعد از رها کردن پنجه ها عددی را که روی صفحه کالیپر مشاهده میشد روی برگه ثبت میگردید. محل مورد نظر را دوباره اندازه گیری کرده و میانگین محاسبه میشد. هنگام اندازه گیری ضخامت این قسمت از بدن باید کمی نفس در باز دم نگه داشته شود و عضلات شکم در حالت استراحت و شل قرار بگیرد. برای اینکه پوست ضخامت و شکل طبیعی خود را بدست بیاورد قبل از اندازه گیری بار دوم محل مورد نظر کمی مالش داده میشد [4 ، 5 ، 25] .

شکل3 ـ 1 ضخامت چین پوستی شکمی
3 ـ 8 ـ 8 . اندازه گیری ضخامت چین پوستی سه سر بازویی
آزمودنی بازوی خود را به صورت آزاد در یک طرف بدن خود قرار میداد. پشت بازو، قسمت میانی بین زائده آخرمی و زائده آرنجی علامت گذاری میشد و با انگشت شست و سبابه دست چپ خود ضخامت چین پوستی محل مورد نظر را به صورت عمودی جدا کرده و با دست دیگر کالیپر یک سانتی متر زیر انگشتان دست قرار میگرفت. سپس دو ثانیه بعد از فرو رفتن دهانه ی کالیپر عدد مشاهده شده روی صفحه مدرج کالیپر را روی برگ ثبت اطلاعات ثبت میشد. این نقطه از بدن را نیز دو بار اندازه گیری و میانگین آن محاسبه میشد[4 ، 5 ، 25] .

شکل3 ـ 2 ضخامت چین پوستی سه سر بازویی
3 ـ 8 ـ 9 . اندازه گیری ضخامت چین پوستی زیرکتف
در حالی که آزمودنی به صورت آزاد ایستاده است، آزمونگر در قسمت خلفی آن قرار گرفته با انگشت شست و سبابه دست چپ خود، ضخامت چین پوستی زیر کتف را به صورت مورب جدا کرده و با دست دیگرکالیپر در یک سانتی متر زیر انگشتان دست قرارگرفت. سپس دو ثانیه بعد از فرو رفتن دهانه کالیپر عدد مشاهده شده روی صفحه مدرج کالیپر را روی برگ ثبت اطلاعات ثبت شد. این نقطه از بدن را نیز دو بار اندازه گیری و میانگین آن محاسبه شد [4 ، 5 ، 25] .