اندازه گیری عملکرد

در مطالعه حاضر برای آزمون فرضیات از شیوه های آماری و اقتصاد سنجی استفاده می شود. در گام اول از آمار توصیفی برای پی بردن به ویژگی های اساسی و نحوه توزیع آماری متغیرها استفاده می گردد تا از نرمال بودن توزیع آماری اطمینان حاصل شود. در ادامه برای بهره گیری الگوی داده های تلفیقی (پنل دیتا) آزمون های مهم مربوطه همچون آزمون مانایی داده ها مثل آزمون ریشه واحد (Unit Root Test ) انجام می گیرد. سپس به تخمین ضرایب الگوهای اصلی پرداخته می شود. آنگاه با معیار ها و آزمون های مهم اقتصاد سنجی نظیر ضریب تعیین و دوربین واتسون و نظایر آنها ضمن راست آزمایی قادر خواهیم بود به الگوی مناسب برای هریک از معادلات مربوط به فرضیات تحقیق دست یابیم.
با توجه به مطالعه مدل های پنل دیتا و داده های موجود برای متغیرهای مورد بررسی مطالعه حاضر با استفاده از مدل ضرایب تصادفی انجام می گیرد. مدل ضرایب تصادفی یک مدل رگرسیونی، با عرض از مبدا تصادفی است که در آن سایر ضرایب ثابت هستند. ایده اساسی مدل تصادفی این است که مفهوم تصادفی بودن را بر تمام ضرایب رگرسیونی(و نه فقط به عرض از مبدا) گسترش می دهد. در این مدل ناهمگونی ممکن است در ضرایب رگرسیون(که ممکن است برای متغیرهای مورد بررسی در زمان های مختلف تغییر کند) و در ساختار جمله پسماند ظاهر شود. در این تحقیق تنها تفاوت های متغیرها را در نظر می گیریم. تفاوت زمانی نیز سر راست است و شبیه تفاوت های فردی است. اگر چه ممکن است تا حدودی پیچیده تر باشد. متاسفانه هیچ تصریح منحصر به فردی وجود ندارد که همیشه معتبر باشد. انتخاب تصریح مناسب به نوع مساله و ماهیت داده ها بستگی دارد. همچنین باید تصریح صحیح مدل از لحاظ نظری صحیح و متناسب با داده های موجود باشد. با توجه به ماهیت ابداعی این تحقیق تصریح صحیح مدل و انجام روش های اقتصاد سنجی در طول تحقیق انجام می پذیرد. لذا در این جا از بحث پیرامون این مساله خودداری میکنیم.
مدل مورد بررسی را به سه طریق تخمین می زنیم. یک بار حجم سپرده های کوتاه مدت را به عنوان متغیر وابسته، بار دیگر حجم سپرده های بلندمدت را به عنوان متغیر وابسته، و در بار سوم صورت های مالی بانک های خصوصی را به عنوان متغیر وابسته () در نظر می گیریم. و نهایتاً برآیند این مجموعه تاثیرات را بر عملکرد مالی صنعت بانکداری خصوصی را می سنجیم.
در اینجا، به عنوان توجیه در انتخاب تعدادی از متغیرهای اقتصاد کلان به تئوری و آثار تجربی موجود اشاره می شود(ماکو و Atanda ، 2009 ؛ Asaolu و Ogunmakinwa ، 2010 علی رحمان، ییلماز، خان و افضل، 2010 عنوان مثال Olowe ، 2007 ). متغیر هایی مورد بررسی قرار می گیرد که انتظار می رود به شدت با قیمت سهام در ایران مرتبط باشد. سه مورد از شاخص های اقتصاد کلان که برای اعمال شوک بر بازده سهم فرض شده اند عبارتند از: شاخص سهام ، نرخ آزاد ارز، نرخ سود سپرده که در اینجا متغیر مستقل () می باشند. قیمت سهام های هر بانک خصوصی ( STK ) برای اندازه گیری عملکرد سهام در سطح خرد یعنی در سطح بانک مورد استفاده قرار می گیرد. در این کار قیمت سهام هر بانک خصوصی ( STK ) به عنوان فشارسنج ها برای رونق و نظارت بر کاهش نوسان های آزاد در بازار سرمایه استفاده می شود.
3-9)تشریح مدل بر اساس فرضیات تحقیق:
مطالعه حاضر را با بهره گیری از این مزایا، در اثر شناسایی دقیق متغیرهای اقتصاد کلان از STK، به ادبیات نظری و تجربی متمرکز می کنیم. فرم صریح و روشن از مدل پانل که می تواند در سطح هر بانک شود چنین است:
مدل اول:
(1)
که در آن
: حجم سپرده های بلند مدت در زمان
: تغییرات شاخص سهام در زمان
: تغییرات نرخ آزاد ارز در زمان
: تغییرات نرخ سود سپرده های کوتاه مدت در زمان
: تغییرات نرخ سود سپرده های بلند مدت در زمان
: در تحقیق حاضر t بستگی به زمان پذیرفته شدن بانک های خصوصی در بورس اوراق بهادار دارد. صنعت بانکداری خصوصی در کشور ایران از سال 1381 شروع به فعالیت کرده است.
مدل دوم:
(2)
که در آن
: حجم سپرده های کوتاه مدت در زمان