اقلام تعهدی اختیاری

سود(زیان) عملیات متوقف شده قبل از مالیات …………
اثر مالیاتی (………..)
……………
سود خالص ……………..
3-5-3) اقلام تعهدی
اقلام تعهدی اغلب به هزینه‏ها و درآمدهایی اطلاق می‏شود که مستلزم خروج یا ورود وجه نقد به شرکت نمی‏باشند. اقلام تعهدی به دو بخش تعهدی اختیاری و تعهدی غیر اختیاری تقسیم می‏شوند. تعهدی اختیاری به اقلامی گفته می‏شود که اولاً نقدی نیستند و ثانیاً مدیریت می‏تواند بر اساس ابزارهای حسابداری (البته مطابق با استانداردها) آنها را کم و یا زیاد نماید، مانند هزینه استهلاک بعبارت دیگر، اقلام تعهدی اختیاری قابل اعمال نظر توسط مدیریت هستند در حالیکه اقلام تعهدی غیر اختیاری به واسطه مقررات، سازمان‏ها و دیگر عوامل خارجی محدود هستند.
در خصوص تفکیک اقلام تعهدی اختیاری از غیر اختیاری روش‏های متنوعی وجود دارد که معروفترین آنها “روش جونز” می‏باشد. جونز (1991) تفاوت سود و وجوه نقد حاصل از عملیات را به عنوان اقلام تعهدی شناسایی کرده است
Accruals =NOPAT-OCF
NOPAT: سود خالص عملیاتی بعد از کسرمالیات
OCF:جریان وجه نقد عملیاتی
3-5-3-1) جریان وجه نقد عملیاتی
جریان وجه نقد عملیاتی شامل جریان های نقدی ورودی و خروجی ناشی از فعالیت های اصلی و مستمر مولد درآمد عملیاتی واحد تجاری است، که ناشی از معاملات با اشخاص حقیقی یا حقوقی مستقل از شخصیت حقوقی واحد تجاری و ناشی از سایر رویدادها.
OCF=NOPAT + Depreciation +Accruals
Depreciation: استهلاک دارایی های ثابت
3-5-4)تعدیلات حسابداری
شکل 3-3 معادل های سرمایه (تعدیلات حسابداری)و آثار تعدیلی آنها (شریعت،1382: 41 )
اضافه می شود به سرمایه به کار گرفته شده: اضافه می شود به سود خالص عملیاتی پس از کسر مالیات :
مالیات معوق افزایش در مالیات معوق
اندوخته هزینه یابی به روش کامل افزایش در اندوخته هزینه یابی به روش کامل
خالص داراییهای نامشهود سرمایه ای مانند: افزایش در خالص داراییهای نامشهود سرمایه ای مانند:
– هزینه تبلیغات و بازاریابی – هزینه تبلیغات و بازاریابی
– هزینه های تحقیق و توسعه – هزینه های تحقیق و توسعه
– هزینه آموزش کارکنان – هزینه آموزش کارکنان
سایر اندخته ها و ذخایر حسابداری مانند: افزایش در سایر اندوخته ها و ذخایر حسابداری مانند: