افشای اختیاری

پیوسته
دقیقترین و با ثبات ترین با کمترین خطای معیار

4-11-3 بررسی فرض نرمال بودن متغیرها
از آن جایی که نرمال بودن متغیر وابسته به نرمال بودن باقیمانده های مدل می انجامد . لازم است قبل از برازش مدل نرمال بودن آن کنترل شود .
فرض صفر و فرض مقابل آزمون نرمالیتی بصورت زیر است :
توزیع داده ها نرمال است : H0
توزیع داده ها نرمال نیست : H1
جهت آزمون فرض بالا از آزمون کلمگروف – اسمیرنوف استفاده شده است . در این آزمون هرگاه سطح معناداری کمتر از 5% باشد فرض صفر در سطح 95% اطمینان رد می شود
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده‌ها
1-4 مقدمه‏
پس از تشریح مبانی نظری تحقیق، تدوین فرضیات به شکلی سازگار با اهداف تحقیق، تدوین روش مناسب، تعیین جامعه و نمونه آماری و بالاخره، گردآوری دادهها و اطلاعات مورد نیاز تحقیق با استفاده از منابع و ابزار معتبر، نوبت به آزمون کردن فرضیهها تحقیق با استفاده از فنون و روشهای آماری مناسب و تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از این آزمون فرضیات، به قضاوت درباره صحت فرضیههای تحقیق، یا به عبارت بهتر، تصمیم گیری درمورد تائید یا رد آنها میپردازد و از این طریق به سوالات تحقیق پاسخ میگوید.
در فصل قبل مسائل مربوط به روشهای جمعآوری دادهها و اطلاعات مورد نیاز، نحوه محاسبه و اندازهگیری متغیرها و شیوه آزمون فرضیات تحقیق با استفاده از این اطلاعات، ارائه گردید. در این فصل، به آزمون فرضیههای تحقیق، گزارش نتایج این آزمونها و تجزیه و تحلیل یافتهها پرداخته میشود. به این ترتیب که ابتدا هر کدام از فرضیهها و نحوه آزمون آن به طور خلاصه مورد اشاره قرار میگیرد و سپس با ارائه خلاصه نتایج آزمون هر فرضیه در قالب یک جدول جداگانه، نتایج آن آزمون مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرد و بر این اساس، فرضیه رد یا پذیرفته میشود. شایان ذکر است در این فصل فقط به نتایج و یافتههای مستقیم ناشی از آزمون فرضیات پرداخته میشود و بحث و بررسی بیشتر و نیز نتیجه گیری درباره این یافتهها، به فصل بعد موکول میشود. بنابراین نخست آمار توصیفی و سپس آزمون های آماری (آمار استنباطی ) می شود و بالاخره اینکه، تجزیه و تحلیل فرضیات تحقیق حاضر به کمک نرم افزار spss انجام شده است.
2-4 شاخص های توصیفی متغیرها
به منظور شناخت بهتر ماهیت جامعه ای که در پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته است و آشنایی بیشتر با متغیر های پژوهش، قبل از تجزیه و تحلیل داده های آماری، لازم است این داده ها توصیف شود. همچنین توصیف آماری داده ها، گامی در جهت تشخیص الگوی حاکم بر آن ها و پایه ای برای تبیین روابط بین متغیرهایی است که در پژوهش به کار می رود (خورشیدی و قریشی،1381، 254).
بنابراین، قبل از این که به آزمون فرضیه های پژوهش پرداخته شود، متغیرهای پژوهش به صورت خلاصه در نگاره شماره های (1-4)، (2-4)، (3-4)، (4-4)، (5-4)،(6-4) مورد بررسی قرار می گیرد.
این نگاره حاوی شاخص هایی برای توصیف متغیرهای تحقیق می باشد. این شاخص ها شامل شاخص های مرکزی، شاخص های پراکندگی و شاخص های شکل توزیع است.
جدول (1-4) : شاخص های توصیف کننده متغیرها تحت، شاخص های مرکزی، شاخص های پراکندگی و شاخص های شکل توزیع Statistics افشای اختیاری کلی
افشا اختیاری کلی
ضریب مالیات
لگاریتم طبیعی کل داراییها