افراد مبتلا، زیست شناسی

مواد آلی است. عفونتهای قارچی را میکوزیس63 مینامند. قارچها به دو شکل اصلی مخمر و کپک رشد میکنند، رشد به صورت کپک از طریق پرگنههای چند سلولی رشتهای انجام میگیرد. مخمرها سلولهای منفرد کروی تا بیضوی شکل هستند که از طریق جوانه زدن تکثیر می‌یابند[70].

1-14-1- کاندیدا آلبیکنز64
کاندیدا آلبیکنز که مهمترین گونه کاندیدیاهاست، سبب برفک دهان، واژینیت65 و کاندیدیاز66 مخاطی جلدی مزمن و نیز بیماریهای دیگری میشود. کاندیدا آلبیکنز یک مخمر بیضوی دارای تنها یک جوانه است. این قارچ جزئی از فلور طبیعی غشاهای مخاطی دستگاه تنفس فوقانی، دستگاه گوارش و دستگاه تناسلی خانمهاست. این قارچ از آنجایی که جزیی از فلور طبیعی بدن است، انتقال نمییابد. داروی انتخابی برای برفک دهانی-حلقی یا مروی، فلوکونازول67 است. درمان عفونتهای پوستی شامل داروهای ضد قارچ موضعی است نظیر کلوتریمازول68 یا نیستاتین. کاندیدیاز جلدی- مخاطی را میتوان با کتوکونازول69 کنترل کرد. برخی از عفونتهای کاندیدیایی نظیر برفک دهان را میتوان با غرغره کردن نیستاتین یا کلوتریمازول خوراکی پیشگیری کرد شکل (1-42) [70].

شکل (1-42) تصویر میکروسکوپی قارچ کاندیدا البیکنز

1-14-2- آسپرژیلوس نایجر70
جزو آسکومیست71ها میباشد. دارای میسلیوم همراه با تیغه میانی است، از جمله قارچهای ساپروفیت و فرصت طلب میباشد، که اسپور آن در هوا پراکنده بوده و باعث آلودگی محیط کشت، مواد غذایی، سبزیجات، میوهجات، داروهای سر باز، کیسههای دیالیز و دستگاههای تهویه هوا میباشد. این قارچ قادر است در افرادی که از نظر ایمنی ضعیف هستند بیماری ایجاد کند. بیش از 800 گونه آسپرژیلوس شناخته شده که فقط چند گونهی آن قادر هستند در افراد ایجاد بیماری کنند. آسپرژیلوس از جمله قارچهای مهم آلرژیزا می باشد و می تواند در افرادی که دارای زمینه آلرژی هستند ایجاد بیماریهای آلرژیک کند و میتواند مشکلات شنوایی از جمله کاهش شنوایی ایجاد نماید. از مهمترین گونههای آسپرژیلوس می توان آسپرژیلوس فلاووس72، فومیگاتوس73، نایجر74، تریوس75، نیدولانس76 را نام برد. از نظر ماکروسکوپی دارای پرگنه کرکی و سیاه رنگ میباشد. مهم ترین وجه تشخیص آسپرژیلوس نایجر، رنگ سیاه پرگنه، وزیکول77 کاملاً گرد، رنگ سیاه خود قارچ در زیر میکروسکوپ و کنیدی78 خار دار می باشد [71].

شکل (1-43) تصویر میکروسکوپی قارچ آسپرژیلوس نایجر

1-14-3- پنی سیلیوم کریزوژنوم79
پنی سیلیوم کریزوژنوم یک قارچ است که به طور گستردهای در طبیعت توزیع شده است و اغلب در غذاها و محیطهای سرپوشیده موجود است. در گذشته بهعنوان پنی سیلیوم نوتاتوم80 شناخته میشد. این قارچ منبع چندین آنتی بیوتیک β- بتالاکتام است که مهمترین آنها پنی سیلین میباشد. مانند گونههای دیگر پنی سیلیوم، پنی سیلیوم کریزوژنوم با تشکیل زنجیره خشک اسپور (یا کنیدیوم) از کونیدیوفور81 قلم مو شکل مانند باز تولید میشود. کنیدیوم معمولاً توسط جریان هوا به سایت های کلونیزاسیون جدید حمل میشود. در پنی سیلیوم کریزوژنوم کنیدی به رنگ آبی، سبز- آبی و گاهی اوقات در قالب یک رنگدانه زرد بدبو است. با این حال پنی سیلیوم کریزوژنوم به تنهایی براساس رنگ شناخته نمیشود و مشاهدات ریختشناسی و ویژگیهای میکروسکوپی برای تایید هویت مورد نیاز است. اسپورهای پنی سیلیوم کریزوژنوم موجود در هوا به عنوان عامل مهم حساسیتزا در انسان است. پنی سیلیوم کریزوژنوم به ندرت بیماری زا است، به جز در شرایطی که سیستم ایمنی بدن به شدت سرکوب شوند، مانند افراد مبتلا به ویروس نقص ایمنی انسانی82. با توجه به بیماری زایی کم، تشخیص در سطح پایین عفونت مشکل است و هنگامی که تشخیص داده میشود، عفونت ممکن است با عمل جراحی برای برداشتن کانون عفونت و یا استفاده از گروه خوراکی ضد قارچ، معمولاً آمفوتریسین بی83 درمان شوند [71].

شکل (1-44) تصویر میکروسکوپی باکتری پنیسیلیوم کریزوژنوم

1-15- مروری بر کاربردهای کمپلکسهای فلزی باز شیف در حوزه زیست شناسی
ژان یانگ گو84 و همکاران در سال 2007 سنتز بازشیفهای کیتوسان و چندین مشتق از کیتوسان را انجام دادند و خواص ضد قارچی کیتوسان را بررسی نمودند. خواص ضد قارچی بر روی دو نوع قارچ صورت گرفت و با یک نمونه شاهد که فاقد کیتوسان و مشتقهای آن بود مقایسه شد نتایج حاکی از خاصیت ضد قارچی قابل قبول آنها بود شکل (1-25) [40].

شکل (1-25)

در سال 2010 عبدالله و همکاران سنتز بازشیف جدید 4 دندانه و ترکیبات کئوردیناسیونی را انجام دادند. ترکیبات سنتز شده از طریق آنالیز عنصری، هدایت سنجی، ممان مغناطیسی، اسپکتروسکوپی فرا بنفش، اسپکتروسکوپی مادون قرمز،NMR ,1H NMR 13C ESR, TGA , شناسایی شدند. بررسی خواص میکروبیولوژیکی پتانسیل این ترکیبات به عنوان ضد باکتری و ضد قارچ را پیشنهاد داد شکل (1-26) [41].

شکل (1- 26 )

در سال 2010 چوهان85 و همکاران سنتز باز شیفهای تریازول و کمپلکسهای اگزو وانادیم(IV) را انجام دادند و از طریق روشهای فیزیکی همچون مغناطیس پذیری و هدایت مولی و روشهای طیفی همچون اسپکتروسکوپی جرمی، اسپکتروسکوپی فرا بنفش، اسپکتروسکوپی مادون قرمز، NMR 13C 1H NMR, شناسایی شدند و سپس خاصیت ضد باکتریایی این ترکیبات بر علیه 2 گونه باکتری گرم مثبت و 4 گونه باکتری گرم منفی بررسی گردید، همچنین خاصیت ضد قارچی این ترکیبات بر علیه 6 گونه قارچ بررسی شد شکل (1-27) [42].

در سال 2011 سورش86 و همکاران تهیه و شناسایی باز ش
ی
فهای مشتق شده از 4-آمینو آنتی پرین وانیلین و ارتو فنیلین دی آمین را انجام دادند و برای تهیه کمپلکسها از فلزات واسطه همچون منگنز(II)، کبالت(II)، نیکل(II) و مس(II) استفاده نمودند. ترکیبات سنتز شده از طریق آنالیز عنصری، هدایت سنجی، اسپکتروسکوپی فرا بنفش، اسپکتروسکوپی مادون قرمز، NMR ,1H NMR 13C ESR, TGA , شناسایی شدند و در پایان بررسی خواص بیولوژیکی به یافت کارایی آنها به عنوان ضد باکتریای منتهی شد شکل (1-28) [43].

شکل (1-28)

در سال 2011 هونگ جیا ژانگ87 و همکاران سنتز باز شیفهای مشتق شده از N-(2و4- بنزالدهید-امینو) فنیل- N’-فنیل-تیواوره را انجام دادند و خواص ضد باکتریایی این ترکیبات بر علیه باکتریهای اشرشیاکولی3، سودوموناس اروژینوزا4، باسیلوس سوبتیلیس5 و استافیلوکوکوس اورئوس6 بررسی شد شکل (1-29) [44].

شکل (1-29)

در سال 2011 رامان88 و همکاران سنتز کمپلکسهای فلزی و باز شیف سه دندانه هتروسیکل مشتق شده از 2-متیل استواستانیلید را انجام دادند. در این کمپلکسها فلزات مورد استفاده روی(II) ، مس(II) ، نیکل(II) و کبالت(II) میباشد. ترکیبات سنتز شده از طریق آنالیز عنصری، هدایت سنجی، مغناطیس پذیری، اسپکتروسکوپی فرا بنفش، اسپکتروسکوپی مادون قرمز، 1H NMR ,ESR شناسایی شدند. خواص ضد باکتریایی این ترکیبات بر علیه باکتریهای اشرشیاکولی89، سودوموناس اروژینوزا90، باسیلوس سوبتیلیس91 و استافیلوکوکوس اورئوس92 و خواص ضد قارچی بر علیه آسپرژیلوس نایجر، کاندیدا آلبیکنز و انجام گرفت شکل (1-30) [45].

شکل (1-30)

در سال 2012 شکیر93 و همکاران سنتز لیگاند تترا آزا ماکروسیکل و کمپلکسهای فلزی آن را با فرمول عمومی MLCl2 که M فلزاتی همچون کبالت(II)، نیکل(II)، مس(II) و روی(II) را انجام دادند و ترکیبات را از طریق آنالیز عنصری، هدایت سنجی، مغناطیس پذیری، اسپکتروسکوپی فرا بنفش، اسپکتروسکوپی مادون قرمز، 13C NMR, 1H NMR ,EPR شناسایی نمودند. خواص ضد باکتریایی و برهمکنش با DNA این ترکیبات به طور موثر ارزیابی گردید شکل (1-31) [46].

شکل (1-31)

در سال 2012 صداقت و همکاران کمپلکسهای دوهستهای قلع (IV) را سنتز و از طریق آنالیز عنصری، اسپکتروسکوپی مادون قرمز، 1H NMRو 119Sn NMR شناسایی نمودند. مطالعات نشان داد که باز شیف به عنوان لیگاند 3 دندانه عمل میکند و با نیتروژن و اکسیژن فنولی و انولی کئوردینه میشود. ساختار کریستالی با کریستالوگرافی اشعه ایکس تایید شد. فعالیتهای آنتی باکتریایی بر علیه باکتریهای گرم مثبت و گرم منفی ارزیابی گردید شکل (1-32) [47].

شکل (1-32)

در سال 2012 آنیتها94 و همکاران سنتز کمپلکسها با لیگاند باز شیف و فلزات روی(II)، کبالت(II)، مس(II)، نیکل(II) را انجام دادند. کمپلکسهای سنتز شده از طریق آنالیز عنصری، هدایت سنجی، مغناطیس پذیری، اسپکتروسکوپی فرا بنفش، اسپکتروسکوپی مادون قرمز،1H NMR ،EPR ، SEM، اسپکتروسکوپی جرمی، مغناطیس پذیری، کریستالوگرافی اشعه ایکس و فلورسانس شناسایی نمودند. خواص بیولوژیکی کمپلکسهای سنتز شده از جمله خاصیت ضد قارچی و ضد باکتریایی مورد بررسی قرار گرفت شکل (1-33) [48].

شکل (1-33)

در سال 2012 سینگ95 وهمکاران سنتز کمپلکسهای فلزات واسطه با لیگاندهای باز شیف مشتق شده از 2-نیترو بنزالدهید با گلیسین و متیونین را انجام دادند. با توجه به مطالعات طیفی مشخص شد که لیگاندها به صورت دو دندانه عمل میکنند و از طریق نیتروژن آزومتین و اکسیژن کربوکسیلات به فلزات کئوردینه میشوند. خاصیت ضد باکتریایی لیگاندها و کمپلکسهای سنتز شده بررسی شد و مشخص شد این خاصیت در کمپلکسها نسبت به لیگاند به طور قابل توجهی بیشتر است شکل (1-34) [49].

شکل (1- 34)
در سال 2012 کی پور و همکاران سنتز و شناسایی و خواص بیولوژیکی کمپلکسهای باز شیف تک هستهای مس(II)، نیکل(II)، کبالت(II)، روی(II) و کادمیم(II) شش دندانهای مشتق شده از سالیسالدهید را انجام دادند. در این کمپلکسها نسبت لیگاند به فلز 1:1 میباشد. با توجه به نتایج هدایت سنجی ترکیبات غیر الکترولیت هستند. ساختار کمپلکسهای روی و کبالت با توجه به کریستالوگرافی اشعه ایکس به صورت تتراهدرال است. طیف الکترونی کمپلکسهای نیکل و مس ساختار مسطح مربع را پیشنهاد میکند شکل (1-35) [50].

شکل (1- 35)
در سال 2012 طی پژوهشی آذرکیش و همکاران کمپلکسهای باز شیف 3 دندانه را با فلزات نیکل(II)، مس(II) و روی(II) سنتز نمودند. لیگاند باز شیف از طریق ONOبه فلز مرکزی کئوردینه میشود. تجزیه گرمایی کمپلکسها با استفاده از وزن سنجی حرارتی انجام شد. خواص ضد باکتریایی قابل توجه ترکیبات نیز در این پژوهش ارزیابی گردید شکل (1-36) [51].

شکل (1-36)

1-16- ولتامتری چرخهای96
ولتامتری چرخهای به عنوان روشی عمومی و سریع برای تجزیههای کمی و کیفی است و از این روش به عنوان ابزار مهمی برای مطالعه مکانیسم و سرعت فرآیندهای اکسایشی- کاهشی به خصوص در سیستمهای آلی و آلی فلزی به وفور استفاده میشود و دارای بیشترین کاربرد در دریافت اطلاعات کیفی دربارۀ واکنشهای الکتروشیمیایی میباشد[80]. به دلیل این قابلیتها در دو دهه اخیر روش‌های روبش پتانسیل ولتامتری چرخهای تقریباً همیشه به عنوان یک روش مفید برای سیستم‌هایی که اولین بار مطالعه میشوند، به کار رفته است. اغلب ولتاموگرامهای چرخه ای حضور محصولات واسطه را در واکنشهای اکسایش-کاهش مشخص میسازند.
ولتاموگرام سیستمی است که در آن فرآیند انتقال الکترون آنی نمیباشد وتفاوت در پتانسیل پیک‌های کاتدی و آندی مقیاسی از سرعتهای نسبی واکنشهای کاهش
ی و اکسایشی در اختیار می‌گذارد. رسم نمودار جریان در الکترود کار بر اساس ولتاژ اعمالی ایجاد ولتاموگرام چرخهای میکند.
ولتامتری چرخهای شاید موثرترین و متنوعترین تکنیک الکتروشیمیایی در دسترس برای مطالعه مکانیکی سیستمهای اکسایشی است که قادر به اسکن سریع پتانسیل الکترود جهت جستجوی زوج اکسایشی میباشد. زوج اکسایشی توسط پتانسیل پیکهای ولتامتری چرخهای و از تغییرات ایجاد شده در سرعت اسکن قابل تشخیص است.
در ولتامتری چرخهای پتانسیل بین الکترود مرجع و الکترود کار اعمال میشود و جریان بین الکترود کار و شمارنده اندازهگیری میشود. دادهها به صورت جریان بر اساس پتانسیل رسم میشوند و اسکن رو به جلو ایجاد پیک جریان برای هر آنالیت میکند که در حین اسکن پتانسیل کاهیده یا اکسیده میشود( بسته به جهت اسکن اولیه). همانطور که پتانسیل به پتانسیل کاهشی آنالیت نزدیک میشود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *