اعضاء هیئت علمی

58-45
44-31
30-17
میانگین
5-2/4
2/4-4/3
4/3-6/1
6/2-8/1
8/1-1
3-9- روایی ابزار جمع آوری اطلاعات
به منظور تعیین روایی پرسشنامه فناوری اطلاعات و جذب منابع از روش اعتبار محتوایی استفاده شده است، بدین معنی که از نظرات پنج نفر از اساتید و اعضاء هیئت علمی دانشگاه ها استفاده شد و با ارسال پرسشنامه برای اساتید محترم از آنها درخواست گردید که نظرات خود را در رابطه با سوال های پرسشنامه و تناسب آنها با فرضیات تحقیق با استفاده از گزینه های کاملا مناسب، مناسب، نسبتا” مناسب، نا مناسب ،کاملاً نامناسب که به ترتیب دارای ارزش عددی معادل100%، 75 %، 50%، 25%، 0 % می باشد. ارائه نمایند به این ترتیب روایی پرسشنامه فناوری اطلاعات به میزان 90% و روایی پرسشنامه جذب منابع به میزان 94% محاسبه گردید (پیوست شماره 2).
3-10-پایایی یا اعتبار ابزار جمع آوری اطلاعات
پایایی ابزار که از آن به اعتبار ،دقت و اعتماد پذیری نیز تعبیر می شود، عبارت است از اینکه اگر یک وسیله اندازه گیری که بزای سنجش متغیر و صفتی ساخته شده در شرایط مشابه در زمان یا مکان دیگر مورد استفاده قرار گیرد، نتایج مشابهی از آن حاصل شود، بعبارت دیگر ابزار پایا یا معتبر ابزاری است که خاصیت تکرار پذیری و سنجش نتایج یکسان برخور دار باشد (حافظ نیا 1389). در این تحقیق برای بررسی پایایی درونی پرسشنامه ها از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. مقدار آلفای کرونباخ برای پرسشنامه فناوری اطلاعات 897/0، برای پرسشنامه جذب منابع برابر 888/0 بدست آمد که این مقادیر برای اهداف پژوهشی قابل قبول هستند (پیوست شماره 3).
3-11-روش جمع آوری داده ها
محقق به طور مستقیم به هر یک از شعب بانک سپه مراجعه و تعدادی پرسشنامه را میان کارمندان توزیع نمود و در همان روز پرسشنامه های تکمیل شده را جمع آوری نمود.
3-12- روش تجزیه و تحلیل داده ها
در این پژوهش برای توصیف داده های جمع آوری شده از شاخص های آماری از جمله فراوانی، درصد فراوانی، آمارهای توصیفی و انواع جداول و نمودارهای آماری استفاده گردیده است. در قسمت تحلیل داده‌ها به بررسی فرضیه‌های تحقیق پرداخته شد. قبل از آزمون فرضیه‌ها، نرمال بودن (توزیع طبیعی داشتن) متغیرهای مورد مطالعه توسط آزمون کولموگوروف- اسمیرنوف یک نمونه‌ای بررسی شد. فرض نرمال برای تمام متغیر‌ها برقرار بود. به دلیل برقراری فرض نرمال برای بررسی فرضیات از همبستگی پیرسون و اسپیرمن استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌ افزار spss ویراست 20 و Excel استفاده شد و سطح معنی‌داری 05/0 در نظر گرفته شد.
3-13-خلاصه
روش تحقیق در یک پژوهش از جمله عواملی است که اهمیت فراوانی دارد چرا که اعتبار یک تحقیق به انتخاب روش مناسب در تحقیق وابسته است. در تحقیق حاضر برای توصیف متغیرهای پژوهش یعنی فناوری اطلاعات و جذب منابع از روش تحقیق توصیفی استفاده گردید و رابطه بین متغیرهای تحقیق با استفاده از روش همبستگی مورد بررسی قرار گرفت. جامعه آماری تحقیق حاضر را کارکنان شعب بانک سپه شهر کرمان تشکیل می دهد که متشکل از 181 نفر بوده و نمونه آماری به تعداد نفر از بین آنها انتخاب و اطلاعات مورد نظر از طریق پرسشنامه جمع آوری گردید. همچنین اطلاعات پژوهش که به روش تصادفی از آزمودنی ها جمع آوری شد از طریق نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده‌ها
4-1 مقدمه
این فصل شامل دو قسمت عمده توصیف داده‌ها و تحلیل داده‌ها است. در قسمت توصیف داده‌ها به توصیف متغیرهای پژوهش توسط توزیع فراوانی و آماره‌های توصیفی پرداخته شد. در قسمت تحلیل داده‌ها به بررسی فرضیه‌های تحقیق پرداخته شد. قبل از آزمون فرضیه‌ها، نرمال بودن (توزیع طبیعی داشتن) متغیرهای مورد مطالعه توسط آزمون کولموگوروف- اسمیرنوف یک نمونه‌ای بررسی شد. فرض نرمال برای تمام متغیر‌ها برقرار بود. به دلیل برقراری فرض نرمال برای بررسی فرضیات از همبستگی پیرسون و اسپیرمن استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌ افزار spss ویراست 20 و Excel استفاده شد و سطح معنی‌داری 05/0 در نظر گرفته شد. لازم به ذکر است که تمام بررسی‌ها در این فصل بر اساس 123 آزمودنی صورت گرفته است.
4-2 توصیف داده‌ها
4-2-1 توصیف کمی متغیرهای پژوهش
مقادیر شاخص‌های توصیفی ابعاد متغیرهای فناوری اطلاعات (فناوری ملموس و فناوری ناملموس) و جذب منابع (سپرده‌های ارزی و سپرده‌های ریالی) در جدول 4-1 آورده شده است. به علاوه بافت نگار‌های مربوط به نمرات این متغیرها در نگاره‌های 4-1 تا 4-13 آورده شده‌اند.