استفاده از فناوری

1) بین استفاده از فناوری اطلاعات و جذب منابع رابطه وجود دارد.
2) بین فناوری اطلاعات ملموس و جذب منابع رابطه وجود دارد.
1-2 بین سخت افزار و جذب منابع رابطه وجود دارد.
2-2 بین نرم افزار و جذب منابع رابطه وجود دارد.
3-2 بین شبکه ها و جذب منابع رابطه وجود دارد.
4-2 بین نیروی انسانی متخصص و جذب منابع رابطه وجود دارد.
3) بین فناوری اطلاعات ناملموس و جذب منابع رابطه وجود دارد.
1-3 بین مهارت‌های مدیریتی در it و جذب منابع رابطه وجود دارد.
2-3 بین مهارت‌های فنی در it و جذب منابع رابطه وجود دارد.
3-3 بین زیر ساختار it و جذب منابع رابطه وجود دارد.
2-9- خلاصه
در این فصل سعی شده است ضمن ارائه تعریف کاملی از متغیرهای اصلی موضوع تحقیق در دو بخش این متغیرها به طور کلی مورد بررسی قرار گیرند. در بخش اول فناوری اطلاعات، تعاریف آن، پیشینه تحقیق و در بخش دوم جذب منابع ، چارچوب نظری تحقیق، مدل تحلیلی و مدل مفهومی مورد بررسی قرار گرفته است.

فصل سوم
روش تحقیق
1-3-مقدمه
کنجکاوی از خصوصیات طبیعی انسان است که تمایل و ارضاء این حس باعث شده است انسان به دستیابی به مجهولات بی شماری دست یابد. اصول و قوانین علمی، حاصل پژوهش های ارزنده ای است که دانشمندان انجام داده اند. تحقیق عبارت است از یک عمل منظم که در نتیجه آن پاسخ هایی برای سوال های مطرح شده پیرامون موضوع تحقیق به دست می آید. و آنچه که پایه و اساس یک عمل را می سازد روش ساخت آن علم است. برای هر تحقیق، روش های مختلفی وجود دارد که انتخاب هر روش بستگی به موضوع تحقیق دارد در فصل حاضر پس از ذکر مقدمه، روش تحقیق، فرآیند تحقیق، جامعه آماری، حجم نمونه، وروش نمونه گیری، ابزار جمع آوری داده ها، روایی و پایابی ابزار و روش جمع آوری داده ها تشریح می گردد.

3-2- روش تحقیق
تحقق هدف های علمی میسر نخواهد بود مگر زمانی که با روش شناسی درست صورت پذیرد به عبارت دیگر تحقیق از حیث روش، اعتبار می یابد نه از حیث موضوع تحقیق (خاکی 1384). روش تحقیق را به دو منظور انجام می دهند، نخست حل مشکلاتی کم در حال حاضر در محیط کار وجود دارد و دوم ، افزودن به مجموعه دانش بشری در زمینه خاصی که مورد علاقه محقق است (سکاران1380).
تحقیقات علمی را بر اساس چگونگی بدست آوردن داده های مورد نیاز می توان به تحقیق آزمایشی و تحقیق توصیفی تقسیم کرد. در تحقیق آزمایشی به منظور برقراری رابطه علت و معلولی بین دو یا چند متغیراز طرح های آزمایشی استفاده می شود و تحقیق توصیفی شامل مجموعه روشهایی است که هدف آنها توصیف کردن شرایط یا پدیده های مورد بررسی است (مقیمی 1386).
در این روش، نتیجه گیری و استنتاج از یافته ها انجام نمی شود، بلکه تنها اطلاعات بدست آمده طبقه بندی و ارائه می شود. لذا این نکته حائز اهمیت است که در این روش هیچ فرضیه ای ساخته نمی شود بلکه محقق در این روش تنها به توصیف و تفسیر شرایط و روابط پرداخته وصرفا پراکندگی متغییر های مورد سنجش را توصیف می کند (نادی و دیگران 1389).
تحقیقات همبستگی عموما برای کسب اطلاع از وجود روابط بین متغییرها انجام می گیرد ولی الزاما رایطه علت و معلولی مد نظر نیست. در تحقیق همبستگی بر کشف وجود رابطه بین دو گروه اطلاعات تاکید می شود . اینها اطلاعاتی هستند که در خصوص یک متغییر دو جامعه یا دو موقعیت گرد آوری شده اند و یا اطلااعاتی در خصوص دو یا چند متغیر است که در یک جامعه تهیه شده اند. در یک نوع از تحقیق، محقق علاقمند است بداند که آیا بین دو متغیر یا دو گروه اطلاعات رابطه و همبستگی وجود دارد یا خیر (نادی ودیگران 1389). همچنین روش تحقیق میدانی نوعی روش توصیفی است که برای گرد آوری اطلاعات واقعی باید تجارب و آنچه دیگران در برخورد با مسائل و اوضاع و فعالیت های جاری، آگاهی از تجارب و آنچه دیگران در برخورد با مسایل مشابه انجام می دهند ، بکار گرفته می شود (سنجری 1390) .
هنگامی که با هدف برخور داریا نتایج یافته ها برای حل مسایل موجود در سازمان به تحقیق می پردازیم، آن را تحقیق کاربردی می نامیم اما وقتی اساسا برای بهبود درک خود درباره مسایل بخصوصی که به طور معمول در محیطهای سازمانی رخ می دهد و نیز چگونگی حل آنها تحقیق می کنیم آن را تحقیق بنیادی یا پایه ای
می خوانیم که یافته های چنین تحقیقی به افزایش دانش در زمینه های مختلف مدیریت کمک می کند (سکاران، ترجمه فارسی1380).
از آنجا که تحقیق در 27 شعبه بانک سپه شهر کرمان صورت گرفته است، از نتایج آن می توان به صورت عملی استفاده کرد. بنابراین یک تحقیق کاربردی می باشد . لذا با توجه به مطالب مذکور، می توان گفت که نتیجه تحقیق حاضر، از منظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، تحقیق توصیفی از نوع همبستگی می باشد.