استفاده از فناوری

این تحقیق از نظر زمانی به سال 1392 محدود می گردد.
1-6-3-قلمرو موضوعی تحقیق
تحقیق حاضر رابطه بین استفاده از فناوری اطلاعات (با مولفه های سخت افزار، نرم افزار، شبکه، نیروی انسانی متخصص، مهارتهای مدیریتی در فناوری اطلاعات، مهارتهای فنی در فناوری اطلاعات و زیر ساختار فناوری اطلاعات) و جذب منابع (با مؤلفه های سپرده های خصوصی، سپرده های دولتی، سپرده های ارزی) را مورد بررسی قرار می دهد.
1-7-تعریف نظری واژه ها
1-7-1-جذب منابع
از اهداف کلیدی و راهبردی بانک‌ها به شمار می‌رود و نقش ویژه‌ای در ارائه خدمات بانک‌ها ایفا می‌کند و شاخص مهمی در ارزیابی میزان موفقیت بانک می‌باشد (شریعتی فر 1389).
1-7-2-سپرده های ریالی
سپرده های سرمایه گذاری است که در زمان ایجاد سپرده و هم چنین سررسید سپرده مبلغ سپرده بر حسب واحد پولی، ریال تعیین می شود (فرج زاده دهکردی 1391: 187).
1-7-3-سپرده های ارزی
سپرده های سرمایه گذاری است که در زمان ایجاد سپرده و هم چنین سررسید سپرده مبلغ سپرده بر حسب واحد پولی غیر از ریال (مثلا دلار یا یورو) تعیین می شود (فرج زاده دهکردی 1391: 187).
1-7-4-سپرده های دولتی
مجموع‌ سپرده‌هایی‌ است‌ که‌ وزارتخانه‌ها، مـؤسسات‌ و شرکتهای‌ دولتی‌، نزد سیستم‌ بانکی‌ نگه‌ می‌دارند (سپاهان بانک 1389).
1-7-5-سپرده های خصوصی
سپرده‌هایی‌ است‌ که‌ به وسیله‌ اشخاص‌ حقیقی‌ و حقوقی‌ خصوصی‌، طبق‌ ضوابطی‌ به‌ بانکها سپرده‌ می‌شود (سپاهان بانک 1389).
1-7-6-فناوری اطلاعات
فناوری اطلاعات به عنوان مجموعه ای از سیستم های کامپیوتری مورد استفاده یک سازمان تعریف می کنند. در تعریف دقیق تر به عنوان جنبه تکنولوژیکی یک سیستم اطلاعات شناخته می شود که دربرگیرنده سخت افزار، پایگاه های داده، نرم افزار، شبکه و ابزارهای الکترنیکی دیگر می باشد(توربان،ترجمه ریاحی 1391: 39).
1-7-7-سخت افزار
به مجموعه ای از قطعات و مدارهای الکترنیکی و مکانیکی است که به منظور بهره گیری آن در علوم انفور ماتیکی طراحی شده است. به عبارت دیگر به کلیه اجزای فیزیکی و قابل لمس مورد استفاده در کامپیوتر و دنیای انفورماتیک سخت افزار گویند (موسوی وسبزعلی گل 1385: 19).
1-7-8-نرم افزار
مجموعه ای از برنامه ها و دستور العمل هاست که برای راه اندازی کامپیوتر در هدف مورد نظر تهیه می شود (موسوی و سبزعلی گل 1385: 19).
1-7-9-شبکه
به اتصال دو یا چند کامپیوتر به منظور استفاده از منابع سخت افزار و نرم افزاری مشترک شبکه گویند (موسوی و سبزعلی گل 1385: 19).
1-7-10-نیروی انسانی متخصص
کارکنان مهمترین سرمایه هر سازمان می باشند و در واقع پل ارتباطی بین سازمان و مشتریان هستند.سازمانها با استفاده از کارکنان به مشتریان خدمات کیفی ارائه می نمایند و رضایت مشتری راجلب می کنند (رشیدی و پاکدامن 1388)
فناوری متبلور در انسان هاست، مانند کارگران، مهندسان، مدیران و دانشمندان که در تکوین، تکمیل و کاربرد و توسعه فناوری به کار میرود (فتحیان و مهدوی نور 1389: 5).
1-7-11-مهارتهای مدیریتی در فناوری اطلاعات