استان مازندران

در این تحقیق محاسبه این سودآوری اجتماعی براساس ماتریس تحلیل سیاستی میباشد که در فصل سوم به اجمال مورد بررسی قرار میگیرد.
تحقیق حاضر بر مبنای مدل برنامهریزی خطی برای بهینه سازی الگوی کشت محصولات زراعی میباشد. محصولات زراعی مورد بررسی در این تحقیق شامل:
سویا، کلزا، برنج، گندم و جو میباشند که حدود 90 درصد سطح زیرکشت شهرستان را به خود اختصاص دادهاند.
1-10 روش نمونهگیری:
اطلاعات مورد نیاز برای روستاهای شهرستان ساری، از گزارشات و اطلاعات سازمان جهاد کشاورزی شهرستان ساری و استان مازندران، ادارات کشاورزی و مراکز خدمات کشاورزی بخشهای شهرستان ساری، و همچنین بانک اطلاعات زراعت شهرستان و استان استخراج گردیده است. اطلاعات تکمیلی در خصوص نوع عملکرد زارعین شهرستان نیز براساس پرسشگری و روش نمونهگیری و با تکمیل پرسشنامههای هزینه تولید به دست آمد.
روش نمونهگیری مطالعه حاضر، روش طبقهبندی دو مرحلهای است که آبادی به عنوان واحد آماری مرحله اول و بهرهبردار به عنوان واحد آماری در مرحله دوم انتخاب میگردد و از این طریق پارامترهای مورد نظر در اهداف مطالعه در سطح شهرستان برآورد میشود.
در نمونهگیری با طبقه بندی، معمولا اگر هزینه انتخاب هر واحد نمونه در همه طبقهها یکسان باشد، نمونهگیر از طبقههای با حجم بیشتر نمونهای با حجم بزرگتر انتخاب میکند، ولی اگر هزینه انتخاب هر واحد متفاوت باشد، برای انتخاب حجم نمونه فقط حجم طبقه نمیتواند ملاک انتخاب حجم نمونه باشد. در این صورت خط مشی نمونهگیر باید بر این دو نکته متکی باشد که نمونه مورد بررسی را طوری انتخاب کند که برای بودجهای معین، واریانس میانگین متغیر مورد بررسی مینیمم شود و یا برای مقدار از پیش تعیین شده میانگین متغیری، هزینهی نمونهگیری در کل مینیمم باشد (عمیدی، 1385).
طبقهبندی آبادیها در شهرستان بر اساس سطح زیرکشت محصولات به تفکیک سویا، کلزا، برنج، گندم و جو و با استفاده از روش دالینوس میباشد. روش دالینوس مرزهای بهینه طبقات را تعیین میکند.
تعداد آبادیهای نمونه در شهرستان ساری با استفاده از فرمول زیر محاسبه میشود:
(1-1)
اگر هزینه رفت و آمد به روستاهای شهرستان ساری و هزینههای اداری و غیره را c0 فرض کنیم، هزینهی کل نمونهگیری با معادله زیر بیان میشود:
(1-2)
با توجه به این هزینه، میتوان مقدار نمونه مورد نیاز با توجه به حجم جامعه را به صورت زیر محاسبه کرد:
(1-3)
Nh تعداد کل واحدها در طبقه h ام ( این تعداد شامل تعداد کشاورزان زیر مجموعه هر کدام از مرکز خدماتها)
nh تعداد نمونه در هر طبقه ( تعداد نمونه لازم در هر مرکز خدمات)
Sh تغییرات طبقه h ام ( واریانس درآمدی برای یک نمونه اولیه از هر مرکز خدمات)
Ch کل هزینه نمونهگیری (شامل هزینهی اقامت، رفت و آمد، هزینههای معیشتی و …) میباشد.
n تعداد کل جامعه ( تعداد کل کشاورزان شهرستان ساری)